Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

biskupia


6,6 mln zł dofinansowania ma w tym roku otrzymać Gdańsk na stabilizację i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. Pieniądze będą pochodzić ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Minister Mariusz Błaszczak przekazał nam w zeszłym tygodniu promesę, z której wynika, że wysokość dotacji wyniesie 6 630 030 zł. Jest to dofinansowanie w wysokości 80 proc. do pierwszego etapu naszej inwestycji, co oznacza, że z budżetu miasta dołożymy do niej 3,8 mln zł. Do końca kwietnia musimy wyłonić wykonawcę – mówi prezydent Paweł Adamowicz.
Przypomnijmy: w ramach zabezpieczenia Biskupiej Górki wzmocnić trzeba cały stok wschodni. Prace muszą zostać wykonane wzdłuż dolnego fragmentu skarpy oraz wzdłuż górnej części ul. Biskupiej. Zgodnie z planem, w tzw. koronie skarpy (na której stoją m.in. gmach Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i dawne Schronisko Młodzieżowe im. Paula Benekego, należące obecnie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku) zostanie wykonana ażurowa palisada o długości około 130 metrów. Pale będą miały 18 metrów długości. To „odetnie” wpływ obciążeń z korony na niższe warstwy skarpy.
Co ważne - efekty prac będą schowane pod ziemią, a widoczne będą jedynie murki wykonane z cegły. Jest to zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla tego rejonu miasta. Zaproponowane rozwiązania projektowe nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy.

Całkowity koszt umocnienia skarp na Biskupiej Górce szacowany jest na ponad 20 mln zł. Prace powinny potrwać nie dłużej niż dwa lata.

- Promesa wraz z wkładem własnym pozwoli nam w tym roku zrealizować pierwszy etap prac – mówi Maciej Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych gdańskiego magistratu.
Pierwszy etap inwestycji obejmie obszar wzdłuż ul. Na Stoku, na odcinku od ul. Zaroślak 4 do ul. Na Stoku 14. W pierwszej kolejności zostaną rozebrane i usunięte istniejące mury oporowe oraz znajdujące się tam sieci, które trzeba będzie przenieść bądź przebudować. Następnym, najważniejszym i najdroższym etapem będą prace stabilizacyjne osuwisk obejmujące wykonanie murów oporowych oraz mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Zostanie również wykonany drenaż. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie zabudowy biologicznej w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami.
Warto przypomnieć, że dopóki nie zostaną wykonane umocnienia skarpy, nie może rozpocząć się planowana rewitalizacja Biskupiej Górki. O planach dotyczących zabezpieczenia skarp urzędnicy informowali m.in. podczas spotkania z mieszkańcami w lutym 2016 roku. Zaprezentowano wówczas projekt prac przeciwosuwiskowych wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej, a przygotowany przez Państwowy Instytut Geologiczny. Na Biskupiej Górce wskazano sześć osuwisk wymagających zabezpieczenia.
Wstępnym etapem zabezpieczenia skarp na Biskupiej Górce była wycinka drzew, którą przeprowadzono pod koniec 2016 roku.

(g)
Erasmus
Spotkanie pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń…                                                   (t)

Międzynarodowe spotkanie Erasmusa + odbyło się 4-7 lutego w VII LO na gdańskim Chełmie. Do Gdańska przyjechali goście z Danii, Belgii i Holandii. Koordynatorem była Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku im. Józefa Conrada–Korzeniowskiego.
Pierwszego dnia uczniowie z polskich szkół przyjęli do swoich domów gości. VII Liceum Ogólnokształcące reprezentowali Anna Nazaruk i Kornel Miszk z II C, Jakub Rogiński z II A, Julia Buerger z II B, Agata Hibner i Szymon Parzych z I A. Projekt dotyczy ,,Edukacji i zatrudnienia w UE” – ,,Our Democratic Europe”.
5 lutego odbyła się międzynarodowa debata w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczniowie prezentowali zagadnienia z punktu widzenia sytuacji w swoim państwie. Najciekawsze, ale i najtrudniejsze okazały się tematy związane z imigracją, rasizmem, wykluczeniem, nierównością społeczną. Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje szkół, systemów edukacji oraz ofert dla młodych ludzi związanych z kształceniem. W spotkaniu wzięli udział również licealiści z klasy prawno–dyplomatycznej oraz biologiczno–chemicznej naszej szkoły. Bardzo ważne były rozmowy i dyskusje kuluarowe, podczas których młodzież wymieniała poglądy. Tego dnia zwiedzaliśmy również Gdańsk, który bardzo podobał się naszym gościom.
- Kolejnym etapem były warsztaty, które miały miejsce 6 lutego w Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku – relacjonuje Justyna Firmanty z VII LO. - Młodzież dyskutowała o możliwościach związanych z karierą zawodową w UE, otwartym rynkiem pracy. W ich głos wsłuchali się również politycy z Belgii, Danii, Holandii i Polski obecni na spotkaniu, którzy zapewnili, że wszystkie wnioski zostaną zebrane i przedstawione na spotkaniach Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli. Działania mają służyć ochronie dziedzictwa kulturowego Europy, wspieraniu jej sektora kulturalnego i kreatywnego, ułatwianiu mobilności studentów i nauczycieli.
Spotkanie pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń. Uczniowie zawarli ciekawe znajomości, które stały się lekcją międzynarodowej współpracy. Zawarli również przyjaźnie, które - mamy nadzieję – przysłużą się budowaniu europejskiej wspólnoty. Kolejnym etapem jest międzynarodowe spotkanie 18–22 maja w Holandii.

(t)
smog
Także Gdańsk zaczyna zachęcać do ekologicznego ogrzewania domów… Fot. t
W 2016 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił ponad 180 dotacji na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na wszystkie dotacje wydano ponad 600 tys. złotych. W tym roku zwiększono kwotę dotacji dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców do 5 tys. zł! To alternatywa dla właścicieli domów jednorodzinnych na Chełmie posiadających węglowe kotłownie.
Węgiel uznawany jest za najmniej ekologiczne paliwo. Zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni.
Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad: dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych. Wspólnoty mieszkaniowe oraz kościelne osoby prawne mogą otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości 50 procent wartości wydatków, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych. Natomiast dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 tysięcy zł.
Warto zwrócić uwagę na to, że tylko w latach 2014 - 2016 dotacje celowe Gdańska dla mieszkańców na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły ponad 3 miliony złotych. W tym roku gdańszczanie mogą ubiegać się o dotacje na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne. W ubiegłym roku Miasto przeznaczyło na te dotacje ponad 600 tys. złotych.
W 2016 roku złożono 190 wniosków, udzielono dotacji na: zamianę systemu węglowego ogrzewania na gazowe – 171, zamianę systemu węglowego ogrzewania na elektryczne – 7, zamianę systemu węglowego ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3.
Jeszcze większa kwota dotacji dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców, nowa linia dotacyjna i przedłużony termin składania wniosków
– Wierzymy, że wprowadzone w tym roku zmiany w zasadach ubiegania się o dotacje zachęcą mieszkańców, by zmienili swoje systemy ogrzewania na przyjazne środowisku – podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - W tym roku zwiększyliśmy kwotę dotacji jaką może uzyskać osoba fizyczna, prawna i przedsiębiorca z 4 tys. na 5 tys. złotych. Dodatkowo otworzyliśmy nową linię dotacyjną, w ramach której można ubiegać się o dotację w wysokości 1 000 zł przy zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pelety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić, szczególnie mniej zamożnych gdańszczan, mieszkających w domach jednorodzinnych, do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Ciągle jeszcze jest spora grupa mieszkańców, która używa w swoich domach pieców węglowych. Wierzymy, że wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania dotacji będą zachętą do wymiany systemu ogrzewania – dodaje Lorek.
Przedłużony termin składania wniosków. Kolejną zmianą w zasadach przyznawania dotacji jest wydłużony termin składania wniosków. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację, jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
Dotacją objęte są wydatki poniesione na: ogrzewanie gazowe: zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, montaż instalacji grzewczej, montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego); ogrzewanie elektryczne: zakup i montaż urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła, w szczególności: pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych i montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania; podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: zakup i montaż węzłów cieplnych, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych, instalację centralnego ogrzewania.
Nie przyznaje się dotacji na: instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych, zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym, zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze, instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe, instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.
(tg)
festiwal
Zwyciężczyni I miejsca, Nela, zdobyła również nagrodę publiczności…                                                                                             Fot. t
Etap szkolny X Festiwalu Piosenki Angielskiej More Than Words, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz muzycznymi, odbył się 10 lutego w szkole przy Chałubińskiego.
Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę, przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 5 wykonawców oraz 4 zespoły muzyczne. Utwory zostały wysłuchane i ocenione przez jury w składzie: Kamila Bednarek (nauczyciel języka angielskiego), Joanna Majewska – Wójcik (nauczyciel języka angielskiego), Aleksandra Reńska (nauczyciel języka angielskiego) oraz Bartłomiej Łyziński (nauczyciel muzyki).
- Konkurs przyniósł nam wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie, którzy wystąpili w tym roku, byli wspaniale przygotowani i prezentowali bardzo wysoki poziom – poinformowała Kamila Bednarek.
I miejsce ex aequo zajęły dwie uczennice – Nela z klasy 1 w utworze Katy Perry „The one that got away”oraz Oliwia z klasy 3, która wykonała utwór „Imagine” Johna Lennona. Drugie miejsce przypadło Martynie z klasy 2, która zaśpiewała „Million reasons” Lady Gagi. Trzecie miejsce zajął Igor z kl. 1, który wykonał piosenkę zespołu The Lumineers „Ho Hey”. Jury przyznało wyróżnienie dla duetu – Emilii i Wiktorii.
Zwyciężczyni I miejsca, Nela, zdobyła również nagrodę publiczności. Laureaci festiwalu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Gratulujemy zwycięzcom i i życzymy im dalszych sukcesów w etapie rejonowym festiwalu.
(g)

domki
Pomóżmy kotkom schronić się przed mrozami… Fot. t

Kolejnych 55 domków dla kotów zostanie przekazanych gdańszczanom. Gdański magistrat od 2006 roku przekazuje mieszkańcom dwukondygnacyjne, ocieplone, czteropokojowe domy dla kotów. Domy, które są dostosowane do indywidualistycznego charakteru tych zwierząt: z oddzielnym wejściem do każdego z pomieszczeń. Przez ten czas rozdano już ponad 1100 domków dla kotów, a kolejnych 55 jest rozdawanych od 1 grudnia.
- Pomimo przekazania mieszkańcom już ponad 1100 domków, zainteresowanie akcją nie maleje i Wydział Środowiska gdańskiego magistratu otrzymuje bardzo dużo wniosków w sprawie udzielenia pomocy zwierzętom w okresie zimowym – mówi koordynator projektu Marcin Tryksza z Wydziału Środowiska UMG. – Tym razem kupiliśmy 40 dużych domków (czteroosobowych) i 15 małych (dwuosobowych). Domki zostały przywiezione na plac Gdańskich Melioracji przy ul. Łąkowej 35/38, skąd będą wydawane od środy 1 grudnia.
Gdańsk od 2006 roku oferuje kotom domy szyte ma miarę, czyli własny kąt na wyłączność (jedno pomieszczenie dla jednego kota) i odrębne wejście do każdego z pomieszczeń. Projekt kociego domu jest owocem konsultacji Miasta z miłośnikami i znawcami kociej natury oraz z Powiatowym Inspektorem Weterynarii.
Kocie schronienia przekazywane są spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, które lokują je w sąsiedztwie swoich domów. Aby zgłosić chęć otrzymania domku, należy skontaktować się z Wydziałem Środowiska – z Marcinem Trykszą, pod numerem telefonu 58 323 68 85 w godzinach pracy Urzędu. Są jeszcze niezajęte domki!
Warunkiem przyznania budki jest zgoda administratora na jej ustawienie oraz zobowiązanie do utrzymania porządku oraz czystości w jej otoczeniu.
Budki będą wydawane za pośrednictwem siedziby Gdańskich Melioracji (tel. 602 507 810) przy ulicy Łąkowej 35/38.
Wszyscy nowi posiadacze domków otrzymają wraz z nimi legitymacje Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów, a także karmę na okres zimowy i możliwość bezpłatnej sterylizacji lub kastracji kotów będących pod ich opieką.
W związku z dużym rozwojem programu, Wydział Środowiska zlecił inwentaryzację kocich budek na terenie miasta. Domki mają zostać oznakowane i ponumerowane, a ich pozycje naniesione na mapę. Pozwoli to poprawić zarządzanie programem, estetykę otoczenia naszych osiedli oraz przede wszystkim oszacować przybliżoną liczbę zwierząt na terenie miasta.
- Dotychczas w terenie odnaleziono i skatalogowano blisko 600 budek, czyli ponad połowę spośród domków, które zostały wydane mieszkańcom – podkreśla Tryksza. – Do pozostałych budek będziemy systematycznie docierać i je oznakowywać. Rok 2016 to jubileuszowy rok, w którym obchodzimy 10-lecie gdańskiego programu pomocy bezdomnym kotom, dlatego najważniejsze dane dotyczące lokalizacji domków wraz z mapą chcemy wkrótce zaprezentować mieszkańcom Gdańska.

(tg)
alkohol
Sprzedawcy uspokajają: przedszkolakom alkoholu nie sprzedadzą… Fot. t

Zarówno przedszkole, jak i sklepy spożywcze, które sprzedają alkohol funkcjonują obok siebie w centrum handlowym na Chełmie w Gdańsku. Tymczasem prawo precyzuje, że alkohol nie może być sprzedawany w pobliżu szkół i przedszkoli.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odległość punktów sprzedaży alkoholu od szkół i innych placówek oświatowych nie może być mniejsza niż 100 metrów (wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a nie w linii prostej). Tymczasem wiele jest takich miejsc, w których ta odległość nie jest i nie może być zachowana.
Przedszkole znajduje się na terenie obiektu handlowego lub biurowego, w którym działa np. restauracja lub sklep spożywczy, gdzie oferowany jest alkohol. Tak dzieje się na Chełmie, gdzie w otwartym w ubiegłym roku osiedlowym centrum handlowym działają sklepy, restauracja i właśnie przedszkole. Sprawą zajął się portal trojmiasto.pl
- Zaniepokoiło mnie to, że w tym samym budynku oprócz przedszkola są jeszcze inne sklepy, gdzie - o zgrozo - sprzedają alkohol. Początkowo zdziwiło mnie to, że na piętrze przebywają dzieciaki, a na parterze można kupić wódkę i piwo. Pomyślałem, że coś jest nie tak - dziwi się pan Tomasz.
Mężczyzna postanowił interweniować w magistracie. W odpowiedzi usłyszał, że koncesje na sprzedaż alkoholu we wskazanych punktach zostały wydane zgodnie z miejscowymi przepisami. - Wydział Społeczny odpisał mi, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska w tej sprawie nie ma żadnych przeciwwskazań. W tej uchwale nie ma bowiem ani jednego zdania o ochronie przedszkoli przed sklepami, w których sprzedaje się alkohol. Chronione są tylko placówki opiekuńcze i domy dziecka. Innymi słowy, można śmiało zrobić sklep z wódką w tym samym budynku, w którym mieści się szkoła czy przedszkole - relacjonuje pan Tomasz.
Miejskie przepisy bardziej liberalne niż ustawa. Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku tłumaczy, że uchwała gdańskich radnych nie wymaga zachowania żadnej odległości pomiędzy przedszkolami a punktami sprzedaży alkoholu. Urzędnik dodaje, że władze miasta nie mają żadnego wpływu na lokalizację niepublicznych placówek oświatowych.
- Odległość miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska od obiektów: placówek dla bezdomnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek leczenia uzależnień nie może być mniejsza niż 30 metrów. Warunek ten nie musi być spełniony w przypadku przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych - wyjaśnia Szczuka.
Pan Tomasz nie dał za wygraną i skontaktował się z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Jej urzędnicy uznali, że gdańskie przepisy są zbyt liberalne i nie przestrzegają wytycznych zawartych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Uchwała Rady Miasta Gdańska podjęta w tym przedmiocie zawiera liczne wady prawne, a tym samym nie służy nadrzędnemu celowi ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - ograniczaniu dostępności napojów alkoholowych. Z uwagi na powyższe, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwróci się w sprawie przedmiotowej uchwały do prezydenta Gdańska jako organu uprawnionego w tym zakresie - napisali urzędnicy Agencji.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powstała w 1982 r., czyli ponad 34 lata temu. W tych czasach praktycznie jedynym powszechnie dostępnym alkoholem była wódka, którą oficjalnie sprzedawano w sklepach otwartych po godz. 13. Klienci, często awanturujący się, stali przed takimi sklepami w długich kolejkach i faktycznie mogli budzić lęk czy zgorszenie u dzieci. Stąd też idea fizycznego odseparowania takich miejsc od placówek, w których przebywali najmłodsi.
Jednak już wtedy ustawa była fikcją, ponieważ powszechnie w całej Polsce działały meliny, czyli miejsca, gdzie alkohol kupowało się nieoficjalnie. Co zrozumiałe, ich ustawowy nakaz nie dotyczył. Dziś zmieniło się wiele. Po pierwsze szkoły, a przede wszystkim przedszkola, nie mieszczą się wyłącznie w oddzielnych budynkach. Dziś takie placówki znajdują się np. w centrach handlowych (przykład z Chełmu) czy w biurowcach (Garnizon, Olivia Tower, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Starter), gdzie na wyciągnięcie ręki znajdują się sklepy spożywcze czy lokale gastronomiczne, w których podawany jest alkohol.
Ale to dziś podobno nie jest problem, ponieważ kultura picia alkoholu w Polsce się zmieniła. Fakt, że sklep spożywczy sprzedaje piwa, a restauracje podają wino, nie oznacza, że przed tymi lokalami dochodzi do karczemnych awantur, które starsi pamiętają z końcowych lat PRL.

(t)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.