LWSM uzyskała przeszło 40 tys. zł.

Spółdzielnia Morena uzyskała 41 tys. zł z tytułu kar umownych od firmy Techem. 4 grudnia Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy ogłosił wyrok w sprawie z powództwa LWSM Morena przeciwko Techem -Techniki Pomiarowe o zapłatę kar umownych z tytułu nie zrealizowania w umownym terminie dostawy i montażu termostatycznych zaworów grzejnikowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych będących w zasobach LWS „Morena”.
Sąd podzielił stanowisko LWSM Morena, że Techem nie wykonał montażu zaworów w terminie umownym tj. do 15 września 2010 roku. Do dnia 29 października 2010 roku został wykonany montaż 2391 zaworów z ogólnej liczby przewidzianej do montażu 3124 szt. Całkowity montaż zaworów nastąpił 28 października 2011roku.
Jak informuje Henryk Talaśka, wiceprezes zarządu Moreny, zgodnie z umową 17 sierpnia 2010 roku Techem zobowiązał się do montażu termostatycznych zaworów grzejnikowych z terminem wykonani do dnia 15 września 2010 roku. 28 października 2010 roku czyli do dnia odbioru częściowego zamontowano 2391 zaworów termostatycznych. Protokół odbioru montażu 733 zaworów został podpisany 28 października roku 2011 czyli ponad rok po dacie zapisanej w umowie. Według LWSM w tej dacie zrealizowany został pełen zakres prac objętych umową.
28 czerwca 2012 roku Dział Techniczny dokonał wyliczenia kary na kwotę 20 516,72 zł. Techem wnosił o uznanie kwoty 20.516,72 zł jako kwoty określającej całość roszczenia LWSM. Sąd Okręgowy uznał w części roszczenia LWSM i zasądził od firmy Techem na rzecz spółdzielni przeszło 20 tys. zł. Całkowity koszt kar na rzecz LWSM wyniósł ok. 41.000 zł.
(t)