Dokąd zmierzasz, dzielnico?

dzielnica

dzielnica
Czy Wielki Kack będzie nadal się rozwijać? (fot. kod)

Czy nasza dzielnica będzie dalej dynamicznie się rozwijać, czy raczej „utknie” w miejscu? Jakie są perspektywy rozbudowy infrastruktury, nowe możliwości transportu publicznego? Jak na życie w dzielnicy wpłynie budowa Trasy Kaszubskiej? Te i wiele innych pytań z pewnością zadaje sobie wielu mieszkańców Wielkiego Kacka.
Na niektóre z nich być może odpowie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni”, które zostało uchwalone podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miasta Gdyni.
Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru gminy, uwzględniając przy tym zasady określone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. Nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, nie mogą naruszać ustaleń studium. Studium składa się z uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
Najważniejsze zmiany
Przede wszystkim zmiany obejmują aktualizację obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. Studium zakłada także rozszerzenie na teren Kamiennej Góry, Stoczni Nauta, rejonu ul. Władysława IV obszarów przestrzeni publicznych, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmiany obejmują także aktualizację części dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego, kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym wybranego przebiegu Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolitalnej z węzłem w Chwaszczynie, aktualizację programów węzłów integracyjnych i przesiadkowych transportu pasażerskiego, wskazanie ograniczeń wysokości zabudowy w strefach wokół lotnisk w Gdańsku i Gdyni/Kosakowie, korektę części opracowania, dotyczącej obszarów zagrożonych powodzią i osuwaniem się mas ziemnych,
Rozbudowa sieci kolejowej
Istotne dla mieszkańców jest wskazanie alternatywnej linii przebiegu lekkiego środka transportu szynowego na obszarze Gdyni Zachód oraz zmiana ustaleń dotyczących zagospodarowania terenów Gdyni Zachód, w tym korekta układu drogowego i zmiana klasyfikacji technicznej niektórych dróg.
(kod)