Edukacja z widokiem na przyszłość

edukacja

edukacja
Wolę przyjęcia uczestników projektu na staż lub praktykę zawodową zadeklarowało aż 14 pracodawców, w tym 7 z Żabianki.
Fot. t

Gmina Miasta Gdańska zawarła z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość”, dzięki któremu 90 uczniów z pięciu gdańskich szkół będzie kształcić się w zmodyfikowanym programie w zakresie rozszerzenia i dostosowania do lokalnego rynku pracy kierunków kształcenia zawodowego specjalnego. Wśród nich znajdą się uczniowie z Żabianki.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do 90 uczniów z pięciu placówek, prowadzących kształcenie zawodowe specjalne w Gdańsku: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 19 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 (ZSS 1), Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (ZSS 2), Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w ZSS 2 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego (OREW) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).
Okres realizacji projektu to 1 sierpnia 2013 – 31 lipca 2015 r.
Uczniowie w projekcie są objęci kompleksowym doradztwem edukacyjno-zawodowym, świadczonym w wymiarze aż 1120 godzin (tj. 14 godzin w tygodniu) przez dwa lata w funkcjonujących w projekcie trzech centrach doradztwa zawodowego.
Celem projektu jest podwyższenie efektywności kształcenia i rozszerzenie oferty edukacyjnej w 5 szkołach zawodowych specjalnych w Gdańsku poprzez modyfikację programów rozwojowych szkół w zakresie rozszerzenia i dostosowania do lokalnego i regionalnego rynku pracy kierunków kształcenia zawodowego specjalnego.
Realizowane w projekcie cele szczegółowe i działania przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych i potencjału zatrudnienia uczniów poprzez: zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe i społeczne oraz kształcenie aktywności przez pracę, udział w stażach (24 uczniów) i praktykach (16 uczniów) zawodowych,
– efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
jak również do podniesienia jakości diagnozowania uczniów upośledzonych umysłowo przez standaryzację, wdrożenie i promocję narzędzia diagnostycznego w zakresie diagnozy funkcjonalnej w obszarze zawodowym i społecznym.
Uczniowie dwóch zasadniczych szkół zawodowych specjalnych w Gdańsku doskonalą swe kompetencje zawodowe i społeczne pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, przedsiębiorczość, przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, doradztwo zawodowe, zajęcia z języka angielskiego i angielskiego zawodowego, matematyki, informatyki, zajęcia artystyczne, kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej. Natomiast 30 uczniów trzech szkół specjalnych przysposabiających do pracy realizują kształcenie aktywności przez pracę, uczęszczając na następujące zajęcia pozalekcyjne: zajęcia z rewalidacji manualnej, zajęcia rozbudzające świadomość i ekspresję, rozbudzanie świadomości społecznej i obywatelskiej, język angielski, zajęcia kulinarne, kompetencje matematyczno – informatyczne. Ważnym elementem są wyjścia kulturalne, obejmujące wstęp do różnych instytucji kulturalnych.
Kształcenie zawodowe to przede wszystkim nauka praktycznych umiejętności, dlatego też projekt przewiduje udział uczniów w 24 płatnych jednomiesięcznych stażach zawodowych oraz 16 praktykach zawodowych w wymiarze 36 godzin na uczestnika w ciągu roku szkolnego.
Wolę przyjęcia uczestników projektu na staż lub praktykę zawodową zadeklarowało aż 14 pracodawców z następujących branż: gastronomiczna, hotelarska, biurowa, samochodowa, opieki nad osobami starszymi. W ramach rozszerzonych i dostosowanych do rynku pracy programów rozwojowych szkół tworzone są porozumienia o współpracy w projekcie między szkołą a przedsiębiorcą/ami. Pracodawcy delegują swoich przedstawicieli do 2 zespołów eksperckich, w których – przy współpracy z kadrą pedagogiczną i dyrektorami szkół, których uczniowie przebywają u nich na praktykach lub stażach zawodowych – mają za zadanie wypracować rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej w zakresie zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Projektodawca, Miasto Gdańsk, bazował na wieloletnim doświadczeniu kadry pedagogicznej gdańskich szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i opierał się na rekomendacjach realizowanego w latach 2009-2012 w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych eksperymentu edukacyjnego Edukacja z widokiem na przyszłość. Nowy model specjalnego kształcenia ponadgimnazjalnego i ustawicznego osób niepełnosprawnych – 3 ścieżki edukacyjne.
(t)