Skargi mieszkańców na bałagan

raport

raport
Generalnie mieszkańcy skarżyli się na bałagan… Fot. t

Straż Miejska w Gdańsku oddała raport z działalności za rok 2013. Priorytetowym zadaniem w minionym roku, jak pisze we wstępniaku Leszek Walczak, komendant, były działania związane z utrzymaniem czystości i porządku. Usuwanie dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc zaśmieconych, dyscyplinowanie właścicieli psów oraz osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, stanowiły większość naszych interwencji. Na Żabiance najczęściej mieszkańcy skarżyli się na bałagan.
Zasadnicza część raportu koncentruje się na działaniach strażników w dzielnicach i osiedlach, czyli tych, które są najbliższe mieszkańcom. Strażnicy z referatów dzielnicowych, zwłaszcza strażnicy rejonowi, każdego dnia podejmowali starania, aby w miejscach Państwa zamieszkania lub pracy panowały czystość i porządek.
Ważną część pracy Straży Miejskiej w Gdańsku stanowiły również działania profilaktyczne. Propagowanie wśród mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży, właściwych postaw związanych z bezpieczeństwem, porządkiem i czystością, jest najlepszą inwestycją i sposobem zapobiegania nieprawidłowościom w tym zakresie w przyszłości.
– Nasze działania podejmowaliśmy we współpracy z mieszkańcami – informuje Leszek Walczak. – Zacieśniliśmy współpracę z przedstawicielami rad dzielnic i osiedli. Współpracowaliśmy z instytucjami i organizacjami miejskimi, których działania są niezbędne dla poprawy czystości i porządku. Nieustannie zależało nam na poprawie jakości naszych działań, pamiętając, że nasza praca służy dobru mieszkańców.
Straż Miejska w Gdańsku w minionym roku wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zainicjowała prekursorski program „standaryzacji” straży gminnych (miejskich), który ma na celu podniesienie jakości pracy na rzecz społeczności lokalnej w zakresie porządku i spokoju publicznego. Straże, które spełnią określone w programie wymogi, nie tylko uzyskają certyfikat, który będzie stanowić swoiste zaświadczenie jakości danej jednostki, ale potwierdzą swoje głębokie zaangażowanie i profesjonalizm. Wierzymy, że wśród pierwszych certyfikowanych straży będzie Straż Miejska w Gdańsku.
W założeniu niniejszy raport jest sprawozdaniem z działań zrealizowanych przez Straż Miejską w Gdańsku w 2013 roku, a jednocześnie pełni funkcję informacyjną w zakresie danych przydatnych mieszkańcom. Zamieszczone w raporcie piktogramy mają za zadanie przypominać o pozytywnych zachowaniach, które pomogą nam razem zadbać o nasze miasto.
Referat IV obejmuje swymi działaniami dzielnice: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Przymorze Małe i Wielkie, Oliwa, Osowa oraz Matarnia. Strażnicy otrzymywali zgłoszenia dotyczące nieporządku na terenie wokół targowiska Zielony Rynek na Przymorzu przy ul. Krzywoustego. Konsekwentne działania Straży Miejskiej przyczyniły się do rozwiązania problemu nielegalnego handlu oraz zaśmiecania terenów wokół targowiska. Zarządca terenu wynajął firmę ochroniarską, która nie dopuszcza do niszczenia terenów zielonych oraz prowadzenia nielegalnego handlu.
Funkcjonariusze przez cały rok podejmowali przede wszystkim działania w celu poprawy i utrzymania czystości na podległym im terenie. Dotyczyło to zarówno terenów dużych osiedli, np. ulicy Piastowskiej, jak również terenów mniej uczęszczanych, np. ulicy Bursztynowej.
Strażnicy z Referatu IV otrzymali 296 zgłoszeń dotyczących braku czystości i porządku od spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Biur Obsługi Mieszkańców czy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz rad osiedli, które były realizowane na bieżąco.
Wśród interwencji podjętych przez strażników z Referatu IV były m.in.: ujęcie mężczyzny, zaczepiającego bawiące się dzieci, którego przekazano policji, przewiezienie do szpitala na Zaspę kobiety, u której rozpoczął się poród oraz udzielenie pierwszej pomocy kilku osobom.
Nurtującym problemem na terenie IV Referatu jest brak możliwości prawnych w celu podjęcia skutecznych działań oczekiwanych przez mieszkańców w strefach ograniczonego ruchu. Kolejnym problemem jest przebywanie osób bezdomnych w budynkach spółdzielczych. Pojawiają się także trudności z wywozem odpadów.
Kontakt z Referatem IV: kierownik – Andrzej Aniołczyk, ul. Gospody 19 A, tel. (58) 5563230.

(t)