Ile za ogrzewanie i ciepłą wodę?

odczyty

odczyty
Odczyt i rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania wykonywane jest przez pracowników spółdzielni lub firmy rozliczającej Fot. t

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku uchwaliła we wrześniu zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej”. Najistotniejsze dotyczą ogrzewania części wspólnych: klatek schodowych oraz pralni, suszarni oraz innych pomieszczeń wspólnych wyposażonych w grzejniki.
Podział kosztów energii cieplnej na poszczególne węzły dokonywany jest przez spółdzielnię w oparciu o wysokość należności na rzecz dostawcy ciepła. Koszty te ewidencjonowane są odrębnie dla każdego węzła. W przypadku gdy dostawca ustala opłatę za energię cieplną łącznie dla dwóch lub więcej węzłów, podziału tej opłaty na poszczególne węzły dokonuje się proporcjonalnie do wskazań podliczników, a w przypadku ich braku – proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali przynależnych do węzła.
Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania wykonywane jest w oparciu o metodę zalecaną przez Instytut Techniki Budowlanej dla budynków i lokali opomiarowanych. W metodzie tej wykorzystywane są współczynniki redukcyjne – ,,Rm” korygujące naliczenia opłat ze względu na położenie lokali w bryle budynku.
Wysokość tych współczynników jest ustalona w oparciu o analizę porównawczą zapotrzebowania mocy cieplnej dla wszystkich pomieszczeń usytuowanych w budynku. Koszty całkowite ciepła zużytego na potrzeby centralnego ogrzewania, uwzględnione w rozliczeniu indywidualnym za dany okres rozliczeniowy, dzielone są na: koszty stałe (koszty niezależne od zużycia energii cieplnej) obejmujące opłaty za zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą za usługę przesyłową – rozliczane w oparciu o m2 powierzchni użytkowej lokali, koszty zmienne (zależne od użytkownika) obejmujące opłaty za energię cieplną, opłatę zmienną za usługę przesyłową oraz opłatę za utratę nośnika ciepła w instalacji wewnętrznej budynku – dzielone są na: koszty wspólne – które stanowią połowę kosztów zmiennych i rozliczane są w oparciu o m2 powierzchni użytkowej lokali, koszty zużycia – które stanowią połowę kosztów zmiennych, związanych ze zużyciem ciepła i utratą nośnika ciepła. Koszty te zostaną rozdzielone według wskazań podzielników kosztów, zgodnie z programem rozliczeniowym, przy zastosowaniu współczynnika redukcyjnego ”Rm” oraz współczynnika korekcyjnego (związanego z wydajnością cieplną danego grzejnika w stosunku do wydajności cieplnej grzejnika wzorcowego).
W lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne koszty zużycia ciepła ponoszone przez Użytkownika zostaną rozliczone na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. Pozostałe koszty: stałe i wspólne będą dzielone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu lub do udziału w nieruchomości wspólnej.
Ciepłomierze indywidualne są własnością użytkowników, którzy ponoszą koszty związane z wymianą urządzeń po utracie ważności cechy legalizacyjnej lub w przypadku ich uszkodzenia.
Na poczet kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania użytkownicy wpłacają comiesięczne zaliczki, w wysokości ustalonej przez zarząd spółdzielni dla danego węzła. Wysokość zaliczek może ulec zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
Rozliczenie zaliczki następuje w okresie trzech miesięcy po wykonaniu odczytu podzielników, nie później niż do 15 września każdego roku. Wydruk rozliczenia dostarczany jest do użytkowników lokali poprzez indywidualne skrzynki pocztowe. Jeżeli w wyniku rozliczenia kosztów ciepła wystąpi nadpłata, wysokość nadpłaty zostaje zaliczona na poczet bieżącej opłaty miesięcznej za lokal. Jeżeli użytkownik jest zadłużony w SM „Chełm”, nadpłata zaliczana zostaje na poczet odsetek oraz należności z tytułu zadłużenia za użytkowanie lokalu.
Jeżeli suma zaliczek nie pokryła wartości należnych opłat za ciepło, użytkownik zobowiązany jest wpłacić brakującą kwotę równocześnie z najbliższą wpłatą należności za użytkowanie lokalu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. Na wniosek użytkownika zarząd spółdzielni może rozłożyć brakującą kwotę na raty. Podstawą rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania jest protokół odczytu wskazań podzielników kosztów, według stanu na dzień 31 maja danego roku, potwierdzony przez użytkownika lub pełnomocnika oraz przez osobę wykonującą odczyt.
Odczyt i rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania wykonywane jest przez pracowników spółdzielni lub firmy rozliczającej, pracującej na zlecenie i z upoważnienia spółdzielni. O podstawowym (pierwszym) terminie odczytów użytkownicy powiadamiani są na 7 dni przed ich rozpoczęciem za pomocą ogłoszeń umieszczonych na klatkach schodowych budynkow. W przypadku nieobecności użytkownika w terminie podstawowym, odczytujący pozostawia informację z numerem telefonu firmy dokonującej odczytu, w celu uzgodnienia indywidualnego terminu odczytu.
Ostateczny termin zakończenia odczytów ustala się na 30 czerwca danego roku, natomiast odczytów indywidualnych na dzień 15 lipca danego roku. Odczyty wykonane samodzielnie przez użytkownika nie zostaną uwzględnione przy rozliczaniu danego okresu rozliczeniowego.
Ogrzewanie na klatkach schodowych jest włączane i wyłączane przez spółdzielnię biorąc pod uwagę temperaturę na klatce i temperaturę zewnętrzną. Pralnie, suszarnie i inne pomieszczenia wspólne (z wyjątkiem klatek schodowych) nie są ogrzewane. Ogrzewanie tych pomieszczeń będzie włączane na wniosek użytkowników, którzy wyrazili zgodę na opłacanie kosztów ogrzewania tych pomieszczeń.
Rozdział kosztów zmiennych na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dokonywany jest odpowiednio do rodzaju węzła i jego stopnia opomiarowanie. Firma dokonuje odczytu wodomierzy dwa razy w roku – czerwiec i grudzień każdego roku. Półroczne rozliczenie zaliczek spółdzielnia sporządza w formie wydruku i przekazuje użytkownikowi lokalu w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego rozliczenie dotyczy.
(t)