Skład Rady Nadzorczej nie do wykreślenia

sad

sad

Skład osobowy całej Rady Nadzorczej LWSM Morena ujęty w Krajowym Rejestrze Sądowym nie zostanie wykreślony z rejestru – to efekt wydanego 7 maja postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku w wyniku rozpatrzenia skargi LWSM Morena na postanowienie z 17 grudnia 2014 roku, na mocy której ten sam sąd zdecydował o wykreśleniu z KRS całego składu rady.
Według sądu wybór członków Rady Nadzorczej mający miejsce podczas Walnego Zgromadzenia LWSM Morena z 16 marca 2013 roku dotyczył pięciu członków rady spośród ujawnionych w rejestrze trzynastu. Wybór pozostałych nastąpił w terminie późniejszym i nie był kwestionowany.. Domagając się od sądu oceny prawidłowości figurujących w KRS wpisów dotyczących osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej, wnioskujący o podjęcie przez sąd postępowania z urzędu w tym zakresie Regina T. i Wiesław R. wskazują na uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 października 2014 roku, którym sąd oddalił powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały nr 3/2012. Sąd stwierdził więc, że obecnie w obrocie prawnym nie ma prawomocnego wyroku sądu dotyczącego ujawnionego w KRS składy rady nadzorczej Moreny. Sąd Rejestrowy nie może z urzędu wykreślić wpisu w wyniku samodzielnej oceny istnienia lub ważności uchwały organu spółdzielni stanowiącej podstawę dokonania tego wpisu.
Według sądu badającego skargę spółdzielni na postanowienie o wykreśleniu z rejestru członków rady, w toku postępowania wszczętego z urzędu nie jest możliwe merytoryczne badanie przez sąd rejestrowy pod kątem zgodności z prawem dokumentów zalegających w aktach rejestrowych, które były już uprzednio badane w toku postępowania o wpis do rejestru. Sąd podkreślił, że zgodnie z prawem spółdzielczym orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów. Skutki takie będzie miało również orzeczenie sądu ustalające istnienie stosunku prawnego lub prawa w drodze powództwa z art. 189 kpc.
(tg)