Śmieci od nowa

zasady

zasady
Takie widoki powinny zniknąć z dzielnicy (fot. kod)
Od nowego roku mają obowiązywać zmienione zasady odbioru odpadów z gospodarstw domowych. Czy dotychczasowe reguły się nie sprawdziły?
Po blisko 2 latach funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych, Gdynia może poszczycić osiągnięciem 28-procentowego poziomu recyklingu, co wśród dużych miast jest jednym z najlepszych wyników w kraju. Gdyński wynik jest dwukrotnie lepszy niż wymagana prawem norma. Zostało jednak sporo pracy, gdyż w roku 2020 musimy jako miasto osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu. Co oznacza, że system gospodarowania odpadami w Gdyni wymaga ciągłego udoskonalania.
– Gdynia jest wśród liderów segregacji odpadów. Nakładane przepisami wymogi wyprzedzamy o kilka lat – mówi Michał Guć, wiceprezydent miasta. – Oczywiście te wymogi z roku na rok są coraz wyższe, dlatego cały czas pracujemy nad tym, aby system był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców. Nowe zasady gospodarki odpadami, miałyby obowiązywać od początku 2016 roku.
W przyszłym roku wprowadzone zostaną zmiany, które są wynikiem dotychczasowych obserwacji i zgłaszanych przez mieszkańców i zarządców nieruchomości uwag. Do najważniejszych należą: wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych, zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej, odbiór popiołu, odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat.
Radni miasta przyjęli już uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W tym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Dlatego trzeba dostosować treści uchwał do obowiązującego prawa. Kolejną przesłanką do przyjęcia całkowicie nowej uchwały i uchylenia uchwały obowiązującej, jest potrzeba wprowadzenia do treści uchwały nowych rozwiązań, wypracowanych we współpracy z mieszkańcami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami, spółdzielniami, organizacjami odzysku oraz zakładem przetwarzania odpadów. W stosunku do obecnie funkcjonujących uregulowań nowa uchwała wprowadza zmiany.
Najważniejsza z nich zakłada przejęcie przez miasto od mieszkańców obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady, co uwolni mieszkańców od obowiązku zakupu lub dzierżawy pojemników. Koljen zmiana to zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej – frakcje: papier i opakowania wielomateriałowe oraz plastik i metale będą odbierane dwa razy w tygodniu – dwa razy częściej niż do tej pory, co ograniczy przepełnianie się pojemników. Planowane jest też odejście od odbioru odpadów wielkogabarytowych w formie trzy razy do roku organizowanych wystawek na rzecz odbioru przez cały rok (w zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane na bieżąco po wystawieniu przy pergoli, zaś w zabudowie jednorodzinnej – będą odbierane w soboty na wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości). Uchwała zakłada odbieranie na telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie bezpośrednio z domu mieszkańca dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, telewizory) – z możliwością wyniesienia z mieszkania.
Kolejną nowością jest odbiór odpadów zielonych – właściciele nieruchomości, na których powstają odpady zielone, otrzymają nieodpłatnie worki do ich gromadzenia. Worki będą odbierane przez firmę wywozową według harmonogramu (w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie); odbiór popiołu z domowych palenisk (ogrzewanie piecowe, podgrzewanie wody w domu, kominki) – metalowe pojemniki do gromadzenia popiołu zostaną dostarczone przez miasto; odbiór drzewek świątecznych w okresie od początku stycznia do końca lutego według harmonogramu (co dwa tygodnie). Ponadto będzie możliwość oddania bez ponoszenia opłaty odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 200 kg rocznie od gospodarstwa domowego) w zakładzie zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach.

(kod)