Nowe, niższe stawki – nie dla wszystkich

oplaty

oplaty
Nowe zasady segregacji mają zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk         (fot. kod)

Rada Miasta Gdyni zatwierdziła nowe – niższe dla segregujących śmieci – stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ci, którzy odpadków nie segregują, zapłacą więcej!
Od 1 stycznia 2016 r. mieszkańcy segregujący odpady płacą: 16 zł, czyli o złotówkę mniej niż dotychczas – w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni nie przekraczającej 45 m kw.; 26 zł, czyli o 2 zł mniej niż dotychczas – w przypadku lokali o powierzchni od 45 do 60 m kw.; 30 zł, czyli o 2 zł mniej niż dotychczas – dla lokali o powierzchni od 60 do 80 m kw.; 37 zł, czyli o 2 zł mniej niż dotychczas – w przypadku mieszkań i domów o powierzchni powyżej 80 m kw.
Jednocześnie wzrośnie opłata dla osób, które nie segregują odpadów. Stawki dla nich będą dwukrotnie wyższe, niż w przypadku osób, które prowadzą segregację i wynosić będą odpowiednio 32, 52, 60 i 74 zł.
– Podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku braku segregacji odpadów ma stanowić bodziec ekonomiczny dla tych osób, aby zmieniły swoje postępowanie i przystąpiły do segregowania odpadów – uzasadniają urzędnicy.
Co istotne, zmiana stawek nie wymaga ponownego składania deklaracji o wysokości miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami. Urząd Miasta Gdyni pisemnie poinformuje właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty, a po otrzymaniu tej informacji należy rozpocząć regulowanie płatności według nowej stawki. Opłaty w nowej wysokości należy wnosić na dotychczasowe numery kont.
Niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami to nie jest jedyna dobra informacja dotycząca odpadów. Od początku stycznia przyszłego roku w gdyńskim systemie gospodarki odpadami zaczną obowiązywać zmiany skutkujące znacznym podwyższeniem standardu usługi świadczonej przez miasto. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, że firma odbierająca odpady komunalne z terenu danej nieruchomości wyposaży posesję w pojemniki na odpady (w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady zbierane w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane i zbierane w sposób selektywny). Pojemniki dostarczane będą do końca grudnia tego roku. Przy czym warto dodać, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymają też pakiet startowy worków (po 2 worki na odpady z plastiku, papieru i szkła). Kolejne worki dostarczane będą na bieżąco przy odbiorze odpadów selektywnych według zasady: „nowy worek za każdy zapełniony worek danej frakcji odpadów zbieranych selektywnie”. Zatem jeśli chodzi o dzierżawione pojemniki na odpady, należało dokonać wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem na koniec 2015 roku!
Do najważniejszych zmian należą ponadto: wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych, zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej, odbiór popiołu, odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat.
Radni miasta przyjęli już uchwałę, która wprowadza stosowne zmiany. Najważniejsza z nich – wspomniana wcześniej – zakłada przejęcie przez miasto od mieszkańców obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady, co uwolni mieszkańców od obowiązku zakupu lub dzierżawy pojemników. Kolejna zmiana to zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej – frakcje: papier i opakowania wielomateriałowe oraz plastik i metale będą odbierane dwa razy w tygodniu – dwa razy częściej niż do tej pory, co ograniczy przepełnianie się pojemników. Planowane jest też odejście od odbioru odpadów wielkogabarytowych w formie trzy razy do roku organizowanych wystawek na rzecz odbioru przez cały rok (w zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane na bieżąco po wystawieniu przy pergoli, zaś w zabudowie jednorodzinnej – będą odbierane w soboty na wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości). Uchwała zakłada odbieranie na telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie bezpośrednio z domu mieszkańca dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, telewizory) – z możliwością wyniesienia z mieszkania. Kolejną nowością jest odbiór odpadów zielonych – właściciele nieruchomości, na których powstają odpady zielone, otrzymają nieodpłatnie worki do ich gromadzenia. Worki będą odbierane przez firmę wywozową według harmonogramu (w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie); odbiór popiołu z domowych palenisk (ogrzewanie piecowe, podgrzewanie wody w domu, kominki) – metalowe pojemniki do gromadzenia popiołu zostaną dostarczone przez miasto. I – co ważne w zbliżającym się, świątecznym okresie – odbiór drzewek świątecznych odbędzie się od początku stycznia do końca lutego według harmonogramu, co dwa tygodnie.
Więcej zawsze aktualnych informacji na temat zasad zbierania i odbierania odpadów komunalnych w Gdyni można znaleźć na stronie www.smieciodnowa.pl.
(kod)