Trasa, ale jaka?

konsultacje

konsultacje
Konsultacje zgromadziły licznie przybyłych mieszkańców (fot. L. Dzierżak)

Ponad 200 osób wzięło udział w konsultacjach poświęconych Trasie Kaszubskiej. Mieszkańcy zgłosili sporo uwag dotyczących jej przebiegu.
Projekt jest finansowany ze środków krajowych, będących do dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad „Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka). Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze Szczecinem.
Obwodnica Trójmiasta stanowić będzie fragment całej drogi S6 przebiegającej z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku. Plan zakłada, że w wyniku wybudowania drogi ekspresowej uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia oraz poprawę jakości obsługi ruchu.
Jak zapewnia GDDKiA, po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści ogólnospołeczne: stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego, odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego, wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków, poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu, zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne, rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.
Długość trasy na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta będzie wynosiła około 61 km. Ze względu na zakres inwestycji została ona podzielona na cztery odrębne zadania: od Leśnic (bez węzła) do Łęczyc (z węzłem) – zadanie nr 1, od Łęczyc (bez węzła) do Luzina (z węzłem) – zadanie nr 2, od Luzina (bez węzła) do Szemudu (z węzłem) – zadanie nr 3, od Szemudu (bez węzła) do Gdyni Wielki Kack (z węzłem) – zadanie nr 4. Droga ekspresowa jest drogą klasy S, do której dostęp będzie zapewniony poprzez budowę dwupoziomowych węzłów drogowych.
Na terenie miasta Gdyni przewiduje się: budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej, budowę węzła drogowego „Gdynia Dąbrowa” oraz rozbudowę węzła drogowego „Gdynia Wielki Kack”, przebudowę istniejących dróg poprzecznych, budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budowę dróg serwisowych do obsługi urządzeń budowlanych na potrzeby funkcjonowania i obsługi drogi ekspresowej, budowę obiektów mostowych, budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych oraz zbiorników retencyjnych, budowę systemu odwodnienia drogi, w tym rowów drogowych, urządzeń podczyszczających i innych, budowę infrastruktury technicznej obsługującej obiekty zlokalizowane w ciągu drogi S6, w tym oświetlenia, sieci energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i innych, przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowaną inwestycją. Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: www.trasakaszubska.pl
Poprawki można było zgłaszać do GDDKiA jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione. A tych uwag jest sporo.
– W projekcie brakuje nam między innymi ekranów akustycznych na nowym wiadukcie, który zbliży się do zabudowań – zauważa Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy. – Cieszy, że przez większość Dąbrowy ten ekran się pojawi, ale chcielibyśmy, aby nie miał od przerw, przez które będzie docierał do nas hałas. Umożliwienie wjazdu na obwodnicę bezpośrednio z ulicy Nowowiczlińskiej jest ciekawym rozwiązaniem, które ułatwi nam życie, ale jest ono sensowne wyłącznie w sytuacji wybudowania brakującego pasa ulicy Nowowiczlińskiej oraz zapewnienia prostego zjazdu z ulic Anyżowej i Lubczykowej. Może to być albo łącznik, albo – tak jak proponujemy – rondo.
Co jeszcze?
– Wymagamy, aby przedłużenie ulicy Rdestowej miało jak najlepsze parametry techniczne z uwzględnieniem wszystkich udogodnień dla pieszych i rowerzystów, odpowiednio ustawione przystanki autobusowe i co dla nas jest priorytetem – oświetlenie – dodaje przewodniczący. – Latarnie muszą być ustawione co najmniej do ulicy Pomianowskiego. Chcielibyśmy także, aby nowa ulica nie wiła się tak naokoło, jak wskazano w projekcie, aby umożliwić prosty i możliwie szybki dojazd do wsi Chwaszczyno.
Ponadto niektórzy mieszkańcy i radni dzielnicy uważają, że budowa nowego węzła drogowego na ulicy Nowowiczlińskiej utworzy w tym miejscu niebezpieczne przejście dla pieszych.
– Chcemy tego uniknąć i wnioskujemy o utworzenie tunelu lub kładki dla pieszych w ciągu ulicy Wiczlińskiej – konkluduje L. Dzierżak. – Cieszy, że drogowcy pozytywnie rozpatrzyli nasz wcześniejszy wniosek i w projekcie jest wpisana budowa kładki nad Trasą Kaszubską w okolicach bloku przy ulicy Szafranowej 10. Powstanie tam atrakcyjna trasa turystyczna i dzielnica znacznie zbliży się do lasu.
(kod)