Droga S6 przetnie Wielki Kack

trasa

trasa
Węzeł „Wielki Kack”                                                                                 (źródło GDDKiA)

Ruch drogowy jest coraz bardziej nasilony i konieczna jest budowa obwodnic odciążających aglomeracje. Rozumiemy to, lecz mimo tego mało która inwestycja budzi tak duże kontrowersje, jak planowana budowa Trasy Kaszubskiej. Jak zmieni ona oblicze Wielkiego Kacka?
Ostatnio udział w konsultacjach poświęconych Trasie Kaszubskiej wzięło ponad 200 osób. Przeprowadzono je na Dąbrowie, na sali nie zabrakło jednak przedstawicieli Wielkiego Kacka i Karwin. Mieszkańcy zgłosili sporo uwag dotyczących przebiegu drogi.
O co chodzi dokładnie? Otóż, obwodnica Trójmiasta stanowić będzie docelowo fragment całej drogi S6 przebiegającej z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku. Plan zakłada, że w wyniku wybudowania drogi ekspresowej uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia oraz poprawę jakości obsługi ruchu. Projekt jest finansowany ze środków krajowych, będących do dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad „Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka). Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze Szczecinem.
Jak zapewnia GDDKiA, po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści ogólnospołeczne: stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego, odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego, wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków, poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu, zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne, rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.
Długość trasy na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta będzie wynosiła około 61 km. Ze względu na zakres inwestycji została ona podzielona na cztery odrębne zadania: od Leśnic (bez węzła) do Łęczyc (z węzłem) – zadanie nr 1, od Łęczyc (bez węzła) do Luzina (z węzłem) – zadanie nr 2, od Luzina (bez węzła) do Szemudu (z węzłem) – zadanie nr 3, od Szemudu (bez węzła) do Gdyni Wielki Kack (z węzłem) – zadanie nr 4. Droga ekspresowa jest drogą klasy S, do której dostęp będzie zapewniony poprzez budowę dwupoziomowych węzłów drogowych.
Na terenie Gdyni przewiduje się: budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej, budowę węzła drogowego „Gdynia Dąbrowa” oraz rozbudowę węzła drogowego „Gdynia Wielki Kack”, przebudowę istniejących dróg poprzecznych, budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budowę dróg serwisowych do obsługi urządzeń budowlanych na potrzeby funkcjonowania i obsługi drogi ekspresowej, budowę obiektów mostowych, budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych oraz zbiorników retencyjnych, budowę systemu odwodnienia drogi, w tym rowów drogowych, urządzeń podczyszczających i innych, budowę infrastruktury technicznej obsługującej obiekty zlokalizowane w ciągu drogi S6, w tym oświetlenia, sieci energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i innych, przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowaną inwestycją. Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: www.trasakaszubska.pl
Poprawki można było zgłaszać do GDDKiA jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione. A tych uwag jest sporo. Dotyczą m. in. braku ekranów akustycznych, planu budowy ronda, przebudowy niektórych odcinków, by umożliwić prosty i możliwie szybki dojazd do Chwaszczyna.

(kod)