Sąd uchylił uchwałę Walnego Zgromadzenia

Uchwała

Uchwała
Spółdzielnia może złożyć apelację od tego wyroku…Fot. t

Uchwała nr 4/2015 Walnego Zgromadzenia LWSM Morena w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2014 nie istnieje – stwierdził w ogłoszonym 27 stycznia tego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku. Pozew o jej nieistnienie, uchylenie bądź stwierdzenie nieważności złożył Leszek Kwapisz, członek LWSM Morena.
W uzasadnieniu pozwu Kwapisz napisał; znaczna część nadwyżki bilansowej ma być skierowana do mieszańców wybranych budynków, gdzie prawdopodobne wykonuje się remonty niedostępne dla mieszkańców innych budynków. Uzasadniał, że narusza to zapisy art.4 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które mówią o tym, że koszty ponoszone na budynek obciążają mieszkańców tego budynku. Podnosił sprawę, że na Walnym Zgromadzeniu LWSM „Morena” nie odczytano jego poprawki zgłoszonej do uchwały Zarządu, a jednocześnie Przewodniczący Walnego odmówił mu zabrania głosu przed głosowaniem uchwały – zezwolił dopiero po przegłosowaniu uchwały..
Twierdził, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia źle była obliczona, większość przy głosowaniach. niezgodnie z art. 83 §.9 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. W myśl zapisów z 2007 roku tej ustawy za uchwałą musi opowiedzieć się większość z ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Dokładnie taką interpretacje Ustawy można znaleźć w korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju
27 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał w tej sprawie wyrok i stwierdził nieistnienie zaskarżonej uchwały. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd przychylił się do argumentacji przedstawionej przez powoda, wyjaśniając, że powodem wydania wyroku stwierdzającego nieistnienie uchwały było niezgodne z zapisem prawa ustalanie na Walnym Zgromadzeniu większości głosów za uchwałą. Sąd wskazał, że statut spółdzielni może jedynie określać wysokość niezbędnej do podjęcia uchwały większości np. jednej drugiej, dwóch trzecich itd. Ale zgodnie z ustawą większość należy odnosić do ogólnej liczby członków uczestniczących w Zgromadzeniu.
Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, spółdzielnia może wnieść apelację od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Na odczytanie wyroku nie przyszedł nikt z ramienia pozwanej spółdzielni LWSM „Morena”.
(tg)