Potrzebujesz pomocy? Przyjdź!

komisja

komisja

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dwudziestu dwóch członków komisji, w tym z Żabianki, będzie pomagać osobom dotkniętym problemami alkoholowymi, edukować i działać na polu profilaktyki oraz pilnować zasad sprzedaży alkoholu.
Podczas pierwszego posiedzenia Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej wręczył powołania na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
– Przed Wami wiele wyzwań z którymi będziecie się mierzyć. Wierzę, że podejmiecie je z pełnym zaangażowaniem. A waszą pracę cechować będzie nowa jakość i dynamika działań – mówił Kowalczuk.
Do kompetencji GKRPA należeć będzie miedzy innymi: pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, motywowanie do powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych, inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz nadzór nad przestrzeganiem warunków i zasad sprzedaży alkoholu.
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku: Przewodniczący – Michał Brzeziński, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych w Gdańsku; Sekretarz – Bożena Mechlinska, pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień; Członkowie: Łukasz Hamadyk – Radny Miasta Gdańska; Wojciech Błaszkowski – Radny Miasta Gdańska; Joanna Buchholc – pracownik Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku; Marek Jankowski – dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku; Radosław Nowak – pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień; Marcin Męczykowski – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; Zbigniew Kowalczyk – funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku; Agnieszka Solecka – pracownik Straży Miejskiej w Gdańsku; Waldemar Lewandowski – pracownik Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży; Maria Bemben – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku; Joanna Brzoskowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku; Ewa Gajowiak – pedagog, pracownik Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku; Wojciech Bystry – prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta; Zbigniew Kamieński – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar; Anna Jarząbek – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku; Ks. Bogusław Głodowski – Duszpasterz Uzależnionych Archidiecezji Gdańskiej; Barbara Kmieć – prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” w Gdańsku; Beata Krzemińska – kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym Gdańsk –Południe; Ewa Czajkowska – pracownik Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i Anna Tyrańska-Fobke – pracownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
W ramach Komisji działają następujące zespoły problemowe: Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie, Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień, Zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi.
Komisja wykonuje swoje zadania we współpracy z policją, prokuraturą, sądami, Urzędem Miejskim w Gdańsku i jego jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przyjmuje interesantów w siedzibie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5.
W siedzibie GKRPA można uzyskać pomoc w rozwiązaniu szeroko pojętych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez osoby uzależnione i osoby z najbliższego otoczenia, przede wszystkim w zakresie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Wnioski w przedmiotowej sprawie składają osoby fizyczne, komisariaty, centra pracy socjalnej MOPR, sądy, prokuratury oraz inne instytucje (szkoły, organizacje).
W przypadkach, gdzie z powodu niespełniania przesłanek ustawowych – nie ma zastosowania procedura zobowiązania do leczenia, oferowana jest także pomoc w zmotywowaniu osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia terapii (bez sądowego zobowiązania).
Udzielane jest także wszechstronne poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, terapii w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz kompleksowe udzielanie informacji na temat oferty i miejsc specjalistycznych placówek zajmujących się terapią dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, przeciwdziałania przemocy oraz pomocy psychologicznej dla dzieci, DDA, porad prawnych, a nawet wsparcia duchowego. W okresie od stycznia do września 2016 roku w siedzibie GKRPA przyjęto ogółem 1462 interesantów. Ponadto udzielono ok. 3500 porad, informacji i konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych w sprawach ściśle związanych z problematyką alkoholową.
Obecnie na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku przeznaczono kwotę w wysokości około 10 mln zł. Na roczne wynagrodzenie dla 22 członków komisji zabezpieczono kwotę w ramach ww. programu w wymości ok. 300 000zł.

(t)