Dyskusja o Nowej Bulońskiej Południowej

dyskusja

dyskusja
Biuro Rozwoju Gdańska zaplanowało dyskusje publiczne na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. We wtorek, środę i czwartek zostają one omawiane wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
17 listopada dyskusja dotyczyła Zakoniczyna rejonu Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej.
Obszar planu, o powierzchni około 5,6 ha, położony jest w zachodnim rejonie Zakoniczyna. Od północy graniczy z zespołem zabudowy wielorodzinnej osiedla „Lawendowe Wzgórza”, od zachodu z dopływem Potoku Oruńskiego, od wschodu z projektowaną ulicą tzw. Nową Bulońską Południową.
Celem sporządzania planu jest umożliwienie realizacji celu publicznego – szkoły podstawowej z gimnazjum oraz 10 – oddziałowego przedszkola, jak również powiększenie terenów przeznaczonych pod zieleń. W związku z dynamicznie rozwijającą się zabudową mieszkaniową dzielnicy Południe, Prezydent Miasta Gdańska podjął decyzję, aby w tym rejonie zlokalizować nową szkołę podstawową wraz z gimnazjum, gotową przyjąć 750 uczniów.
Program zadania będzie obejmował budowę budynku szkolnego z biblioteką ogólnodostępną, budynku Sali sportowej, wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni, skoczni, siłowni, placów zabaw (również ogólnodostępnych) oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu.
Ponadto planowana jest również budowa przedszkola dla 250 dzieci, którego program obejmie budynek przedszkola modułowego, działającego jako 2 niezależne przedszkola 5 – oddziałowe ze wspólnym pionem żywienia i administracją, zadaszone tarasy, mobilne place zabaw, ścieżki zdrowia i ogródki edukacyjne.
Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9 a 15. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.
Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13 grudnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl
(t)