Tutaj się nie wojuje, tylko działa!

dzielnica

dzielnica
Zarząd i Rada Dzielnicy Piecki Migowo w ogromnym zakresie przyczyniają się do krzewienia kultury na Morenie…
Zarząd Dzielnicy Piecki Migowo podsumował 2016 rok. Wykonał uchwałę Rady Dzielnicy w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową. Przedstawił szczegółowe informacje o przeprowadzonych inicjatywach z naciskiem na nieprawidłowości, braki i najrozmaitsze problemy…
Przeprowadzono m.in.: turnieje sportowe, konkursy tematyczne, festyny, spotkania integracyjne, akcje charytatywne, sprzątanie świata, koncerty oraz inne działania edukacyjne, historyczne, społeczne, czytelnicze i ekologiczne i inne. Znów sporą część środków statutowych przeznaczono na inwestycje. Łącznie 35.000 zł na kontynuację budowy placu zabaw przy ul. Wyrobka.
Część urządzeń DRMG zamontowała w grudniu 2016 r. Inwestycja ta jest wykonywana z opóźnieniem. Między innymi dlatego, że miasto planowało wybudować na tym terenie przedszkole. Zarząd Dzielnicy przez kilka miesięcy sprzeciwiał się budowie przedszkola w tej lokalizacji i proponował inne miejsca. Ostatecznie przychylono się do protestu Piecek Migowa. Przez opóźnienia ze strony urzędników oraz brak znalezienia wykonawcy, część pieniędzy z budżetu Rady Dzielnicy Piecki Migowo ze wcześniejszych lat, zostało przeniesione na rok budżetowy 2017.
Kwota ta wynosi łącznie 35.523 zł. W ramach tego budżetu oraz kolejnych 12.000 zł, które Rada przeznaczyła w lutym 2017 r. na tę inwestycję planowane jest kontynuowanie inwestycji – budowa boiska do siatkówki, kolejnych urządzeń, stolików itd. Warto dodać, że w lipcu 2016 r. przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Piecki Migowo, Przemysław Dawid Malak, w czasie spotkania z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem zabrał głos i zwrócił uwagę na przedłużającą się realizację uchwały i wniosku Rady Dzielnicy Piecki Migowo, zgodnie z którymi przeznaczono środki statutowe Rady Dzielnicy na budowę boiska do piłki siatkowej wraz z urządzeniami do ćwiczeń na terenie przy ul. Wyrobka/Czecha. Poinformował, że Rada Dzielnicy Piecki Migowo przeznaczyła pieniądze w połowie 2015 r., następnie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeniosła środki na rok kolejny, wskazując, że inwestycja zostanie wykonana na wiosnę 2016 r. Poinformował również wtedy, że niestety do tej pory nie wykonano żadnych prac na wskazanych terenach.
Odpowiedzi nie uzyskano do dziś. Już w 2017 r. Zarząd Dzielnicy zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza o dofinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Wyrobka/Czecha w dzielnicy Piecki Migowo w związku z licznymi nieprawidłowościami oraz opóźnieniami ze strony urzędników miejskich.
– Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo – zaznacza Przemysław Dawid Malak, zastępca przewodniczącego zarządu. – Sprawa była wielokrotnie i ze szczegółami wyjaśniana Radnym Dzielnicy, zarówno w korespondencji mailowej, jak i na sesjach Rady Dzielnicy.
2600 zł przeznaczono na znaki informacyjne z napisem Piecki Migowo, które znajdują się na głównych ulicach na granicy dzielnicy. Wykonano 6 znaków informacyjnych. Łącznie inwestycja kosztowała ponad 4000 zł – różnicę dopłacił ZDiZ. 6000 zł przeznaczono na gabloty informacyjne do umieszczania bieżących aktualności dot. działalności Rady Dzielnicy. Mamy nadzieję, że poprawi to proces przekazywania informacji mieszkańcom dzielnicy. W tym przypadku również podczas przetargu doszło do przekroczenia wskazanej wyżej kwoty (łączny koszt 7500 zł) – również dopłacił ZDiZ.
– Wyrażamy swoje niezadowolenie opieszałością urzędników miejskich – podkreśla w swym rocznym sprawozdaniu Zarząd Dzielnicy Piecki Migowo. – Znaki informacyjne zlokalizowano w grudniu, część urządzeń na placu przy ul. Wyrobka również w grudniu, a gabloty dopiero w marcu 2017 r. Uchwałę o przeznaczeniu pieniędzy na te cele Rada Dzielnicy podjęła w marcu 2016 r. Wszelkie dokumenty, wnioski, zlecenia, umowy, faktury zawsze w pierwszej kolejności są weryfikowane przez urzędników miejskich w odpowiednich wydziałach merytorycznych, następnie zostały skontrolowane przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Piecki Migowo. Komisja Rewizyjna dokonała analizy wydatkowania środków finansowych przydzielonych przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową Rady Dzielnicy w kwocie 100.172 zł.
Przy współpracy z ZDiZ doszło m.in. do następujących napraw i inwestycji: wymieniano oraz poprawiano ustawienie znaków drogowych na terenie dzielnicy, przygotowano projekt przejść wyniesionych przy wejściach do ZKPiG nr 21 przy ul. Marusarzówny, mających na celu poprawienie bezpieczeństwa dzieci – realizacja była opóźniona ze względu na brak funduszów ZDiZ, później argumentowano to faktem oczekiwania na realizację remontu nawierzchni i chodnika ul. Marusarzówny w ramach programu chodnikowego, wydłużono zieloną „strzałkę” przy wyjeździe z ul. Warneńskiej, co usprawniło ruch samochodowy na ww. terenie, poprawiono widoczność wyjazdu z ul. Bulońskiej w ul. Myśliwską, na wysokości kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, dokonano naprawy chodnika przy ul. Piecewskiej w ramach inwestycji dot. naprawy nawierzchni tej ulicy, odmalowano znaki poziome na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z Bulońską, doszło do ustalenia kompromisu na ul. Piecewskiej, zgodnie z którym zaproponowano, by na ulicy Piecewskiej na odcinku od ul. Jaśkowa Dolina do Rakoczego mogły legalnie parkować samochody – czas na realizację, naprawiono ławki na przystankach autobusowych, m.in. Kolumba, Belgradzka, Budapesztańska, utworzono kładkę na tereny spacerowe przy PKM Jasień.
Zarząd Dzielnicy składał liczne wnioski dotyczące poprawienia jakości życia w dzielnicy, m.in. w sprawach: lokalizacji biletomatów (będą nowe biletomaty przy ul. Piekarniczej oraz ul. Kolumba), dołączenia do sieci bezpłatnej sieci wifi – wpisano przystanek Warneńska na listę potrzeb, bezpieczeństwa w strefach zamieszkania. Rada Dzielnicy Piecki Migowo na wniosek Zarządu Dzielnicy wystąpiła o zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego 2018. Proponowano, by pule przeznaczone na dzielnice, w razie niewykorzystania wszystkich środków zostawały w tych dzielnicach, a nie były dopisywane do środków ogólnomiejskich. Propozycją kompromisową w tym przypadku byłoby dodanie funduszu do środków Rad Dzielnic na następny rok budżetowy. W uchwale odniesiono się do odpowiednich podstaw prawnych.
Zarząd nie kryje radości, że w tym roku zostanie przeprowadzonych sporo inwestycji w naszej dzielnicy. O niektóre rada zabiega już od początków jej powstania w 2011 r.: Nowa Bulońska, remont nawierzchni oraz chodnika ul. Marusarzówny, remont nawierzchni oraz chodnika ul. Piekarniczej, oświetlenie – ul. Myśliwska, Wołkowyska, Gojawiczyńskiej, Pasteura, Centrum Sportowe przy XX LO (w ramach Budżetu Obywatelskiego).
– Składamy podziękowanie wszystkim osobom oraz instytucjom, które współpracowały z zarządem i radą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców naszej dzielnicy – mówi Przemysław Dawid Malak. – Liczymy na dalszą, owocną współpracę.
(TG)