Znamy wysokość stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w Gdyni w przyszłym roku. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gdyni, która odbyła się 27 października, radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Szacuje się, że w 2022 roku dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą przeszło 175 milionów złotych.
Podczas XXXIV sesji Rady Miasta Gdyni radni przyjęli uchwały, które określają wysokość podatku od nieruchomości w 2022 roku oraz opłaty miejscowej. Stawki dotyczą podatków od gruntów, budynków lub ich części oraz budowli.
Przyjęte przez Radę Miasta stawki podatków od nieruchomości prezentują się następująco:
1) od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości mają największe znaczenie dla poziomu dochodów własnych gminy. Określone przez radę stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych ustawą. Szacuje się, że dochody Gdyni z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosą 175 800 000 zł.
Podczas sesji radni przyjęli także wysokość opłaty miejscowej. Jest ona pobierana od osób fizycznych przebywających w mieście dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W 2022 roku w Gdyni wyniesie ona 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
mat. prasowe