Zmiany w ulgach

Gdańsk, ul. Hynka 34. Nowe żłobki w ramach Gdańskiego Bonu Żłobkowego. W konferencji brały udział: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę określającą wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków. Przyjęto możliwość 50% zniżki oraz całkowitego zwolnienia z tych opłat.
Obecnie podstawowa kwota płacona przez rodziców za pobyt dziecka wynosi 517 zł. Jest to 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy i pozostanie ona w tej samej wysokości do momentu jego zmiany. Dodatkowo wnoszona jest opłata za wyżywienie w wysokości 7 zł za dzień.
Zmiany w opłatach
W czwartek, 25 listopada podczas sesji Rady Miasta Gdańska przyjęta została uchwała, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 roku.
Utrzymano opłatę podstawową za pobyt dziecka w żłobku na poziomie 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.
W nowym roku kalendarzowym rodzice będą mogli korzystać ze zniżek, które wynosić będą 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku na dziecko:
na które pobierany jest zasiłek rodzinny,
z rodziny wielodzietnej,
którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, albo do 21 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole, albo do 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania w szkole lub szkole wyższej i legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Możliwe będzie także całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt w żłobku dzieci:
z niepełnosprawnością,
wychowywanych przez rodzica skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Gdańsku do domu samotnej matki lub do innej specjalistycznej placówki, który
w okresie pozostawania bez pracy zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia,
objętych opieką przez rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą.
Dodatkowo określona została maksymalna kwota, która będzie mogła być pobierana za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 0,4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy. W nowym roku opłata za wyżywienie będzie ulegała sukcesywnemu wzrostowi do kwoty nieprzekraczającej 9 zł za dzień co wiąże się z postępującym procesem inflacji. Wprowadzono również możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie dzieci, których rodzice dostarczać będą własne posiłki ze względu na indywidualną, wysokospecjalistyczną dietę leczniczą.
mat. prasowe

fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl