Nowy plan miejscowy

Radni miejscy, podczas XLVII sesji RMG, uchwalili m.in. cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Piecki Migowo zyskają nową zabudowę mieszkaniowo-usługową, usługi społeczne oraz dwa niewielkie parki.
Plan dla rejonu ulic Piekarniczej i Lema pozwoli na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz. Przyczyni się to do optymalnego wykorzystania terenów niezagospodarowanych, położonych w bliskim sąsiedztwie transportu publicznego. W planie zostały również wyznaczone nowe tereny rekreacji – dwa niewielkie parki, obszary koncentracji rekreacyjnej zieleni przydomowej (w ramach planowanej zabudowy wielorodzinnej) oraz liczne szpalery drzew. Dla stawu Piecewskiego, wraz z jego otoczeniem, ustalono formułę parku retencyjno-rekreacyjnego, uwzględniającą wymagania przeciwpowodziowe i ochronę elementów przyrodniczych. Od strony kluczowych przestrzeni publicznych przewidziano fronty usługowe w parterach budynków mieszkalnych, a na dwóch terenach inwestycyjnych ustalono obowiązek realizacji usługi społecznej (np. przedszkole, dom sąsiedzki). W planie zostały wyznaczone ciągi piesze i rowerowe łączące tereny mieszkaniowe z centrum handlowym (poza granicami planu), przystankami transportu publicznego i terenami rekreacyjnymi. Uwzględniono również możliwość realizacji ulic Piekarniczej i Lema z wyposażeniem w obustronne chodniki i trasy rowerowe.
mat. prasowe

fot. Google maps