Od piątku, 28 kwietnia zmianie ulegają przepisy związane z obowiązkiem posiadania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Dokument ten należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku (lokalu), dopiero gdy będzie on przedmiotem sprzedaży bądź najmu.
Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. W świadectwie określa się rekomendację na energię wymaganą do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Dzięki zawartym tam informacjom właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.
W przypadku nowo wybudowanych budynków inwestor będzie miał obowiązek dołączenia takiego świadectwa do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek sporządzania świadectw związany jest z promowaniem budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększaniem świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach, czy lokalach. Przekłada się to bezpośrednio na koszt utrzymania budynków.
Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
sprzedany na podstawie umowy
zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
wynajęty
Powyższy obowiązek nie dotyczy m.in. budynków:
podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej
przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2
Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) na własny użytek, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.
Dokument należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:
o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone)
Kto sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej
Do sporządzenia dokumentacji energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:
właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu)
osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa)
inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie)
W przypadku, gdy sprzedaż czy najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli dotyczy części budynku (lokalu), dokumenty należy sporządzić dla części budynku.
Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.
Forma przekazania świadectwa
Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.
W wyniku nowelizacji przepisów świadectwo będzie można otrzymać w formie:
papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej
elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.
Fakt przekazania świadectwa zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.
Ważność świadectwa
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Dokumenty przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Stracą ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

mat. prasowe