MPZP dla dzielnicy

gdynia.pl

Pod koniec marca została przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej.
Na spotkaniu miejscy planiści omówili uwarunkowania terenu objętego planem oraz zaprezentowali główne założenia projektu planu. Głos w dyskusji zabierały osoby poruszające kwestie związane z potrzebą zapewnienia ogólnodostępnego charakteru wzniesienia obejmującego udokumentowane złoże kruszywa w rejonie ul. Ornej (obszar tzw. „Lisiej Góry”) oraz kwestie zasad kształtowania zabudowy przylegających terenów. Dodatkowo poruszane były zagadnienia komunikacyjne uwzględniające m.in. dostęp pieszy, rowerowy oraz możliwości realizacji terenów zieleni na obszarze objętym projektem planu.
mat. prasowe
fot. mat. prasowe