Opowiedz historię swojej rodziny

konkurs

konkurs
Cenne nagrody czekają… Fot. t
Miasto Gdańsk ogłasza konkurs na najciekawsze wspomnienia gdańskich rodzin i rodów. Tematyką utworów mogą być historie, anegdoty rodzinne, opowieści, opowiadania związane z historią rodzin i rodów mieszkających w naszym mieście.
Na opowieści mieszkańców organizatorzy czekają do 30 czerwca 2014 roku. Można je przesyłać pocztą na adres Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80 – 803 Gdańsk, albo składać osobiście w Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1, 3 i 4. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne: nagroda główna – 5 tys. zł, druga nagroda – 3 tys. zł i nagroda trzecia – 2 tys. zł. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 27 lipca 2014 r., na antenie Radia Gdańsk oraz na stronie www.gdansk.pl. Utwory nagrodzone zostaną wyemitowane w całości bądź we fragmentach na antenie Radia Gdańsk.
Konkurs „Opowiedz historię swojej rodziny!”/ wspomnienia gdańskich rodzin i rodów
Organizatorami Konkursu „Opowiedz historię swojej rodziny!”/ wspomnienia gdańskich rodzin i rodów są Miasto Gdańsk, z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku oraz Radio Gdańsk z siedzibą przy Al. Grunwaldzka 18 w Gdańsku. Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najlepszego tekstu literackiego – najciekawszej historii rodzinnej. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników organizatorów oraz członków ich rodzin.
Fundatorem nagród w konkursie jest Miasto Gdańsk. Regulamin określa zasady konkursu, w tym warunki uczestnictwa, zasady wyłonienia laureatów oraz określenie nagród i wyróżnień. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza iż: zapoznał się i w pełni akceptuje postanowienia regulaminu, jest wyłącznym twórcą nadesłanej pracy, posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanej pracy; praca ta nie narusza praw osobistych lub majątkowych przysługujących na podstawie obowiązujących aktów prawnych jakiejkolwiek osobie trzeciej.
Konkurs obejmuje swoim zakresem utwory literackie: m.in. nowelę, opowiadanie, powieść, pamiętnik, kronikę, słuchowisko. Tematyką utworów mają być historie, anegdoty rodzinne, opowieści, opowiadania związane z historią rodzin i rodów gdańskich, napisane w języku polskim, nigdy wcześniej niepublikowane (drukiem, w formie elektronicznej, jak i w internecie), do których uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich.
Prace konkursowe należy składać w maszynopisie w dwóch egzemplarzach. Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną czterocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu pracy. Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza: kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, e-mail, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich i praw zależnych na organizatorów.
Termin składania prac: 30 czerwca 2014 roku, do godz. 15. Prace konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs Opowiedz historię swojej rodziny!”/ wspomnienia gdańskich rodzin i rodów w: Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74, Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2 lub przesłać pocztą pod adresem: Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80 – 803 Gdańsk. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Przewiduje się przyznanie trzech nagród: I nagroda główna – 5000 zł, II nagroda – 3000 zł i III nagroda – 2000 zł. Utwory nagrodzone zostaną wyemitowane w całości bądź we fragmentach na antenie Radia Gdańsk w adaptacji i formie ustalonej w oparciu o wizję artystyczną Radia.

(t)