Nowe plany dla Chełmu, Aniołków, Stogów, Łostowic, Biskupiej Górki i Klukowa

Podczas XXII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła osiem uchwał w sprawie planów miejscowych przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Dwie dotyczyły uchwalenia nowych planów, a sześć – rozpoczęcia prac planistycznych.
Dwa nowo uchwalone plany obejmujące tereny w Aniołkach oraz Chełmie, pozwalają m.in. na zabudowę wielorodzinną mieszkaniową z usługami oraz dopuszczają nadbudowę części istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację. Decyzją radnych przystąpiono do sporządzania planów obejmujących tereny w Stogach, Łostowicach, Biskupiej Górce oraz Klukowie.
Na Chełmie – rejon ul. Cieszyńskiego i Cebertowicza
Uchwalony plan Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza dopuszcza nadbudowę części istniejących budynków wielorodzinnych m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej CHEŁM o jedną kondygnację, intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej w południowo-wschodniej części obszaru planu oraz rozszerzenie zakresu usług na terenie położonym w rejonie ulic Milskiego i Witosa. Powyższe ustalenia realizują politykę miasta w zakresie uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach o dogodnym dostępie do infrastruktury technicznej i bazy usług dospołecznych w ramach rozwoju miasta do wewnątrz.

Obszar planu zajmuje m.in. zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. W rejonie ulic Cieszyńskiego i Kopeckiego mieści się ośrodek usługowy (w tym Pasaż Chełmski), a w północno-zachodniej części obszaru planu Centrum Obsługi Samochodów oraz stacja paliw. Pawilony usługowe i parkingi są zlokalizowane wzdłuż północnego odcinka ulicy Cieszyńskiego. W granicach planu mieści się również park Jar Wilanowski ze zbiornikiem Madalińskiego. Grunty inwestycyjne znajdują się w południowo-wschodniej części, a także w sąsiedztwie parku przy ulicy Madalińskiego oraz pomiędzy ulicami Witosa, Wilanowską i al. Vaclava Havla.

W planie tereny inwestycyjne, położone m.in. w części południowo-wschodniej, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym wielorodzinną. W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację, co umożliwi Spółdzielni realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań. Tereny położone w północno-zachodniej części obszaru planu oraz między ulicami Cieszyńskiego i Witosa przeznaczono pod usługi. W środkowej części obszaru ustalono wymóg lokalizacji ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną na terenie Pasażu Chełmskiego (w formie np. placu) oraz przedszkola w rejonie ulicy Szpora. W celu zachowania ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), pomiędzy Jarem Wilanowskim a Jarem Sikorskiego, wyznaczony został teren miejskiej zieleni urządzonej oraz ciąg łączący OSTAB w postaci szpaleru drzew. Plan wprowadza ochronę większości osiedlowych zieleńców i skwerów. Zielenią do utrzymania lub wprowadzenia objęte są drzewa oraz zieleń na skarpach graniczących z Jarem Wilanowskim. Ponadto dla nowej zabudowy wielorodzinnej powyżej czterech mieszkań zastosowano wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. Ze względu na ochronę przeciwpowodziową wprowadzono obowiązek redukcji odpływów jednostkowych z terenów przewidzianych pod zabudowę. Zalecono także zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych z wykorzystaniem różnych rozwiązań ułatwiających infiltrację, retencjonowanie czy rozsączanie. Wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący m.in. wzdłuż północnej skarpy Jaru Wilanowskiego. Pozostałe ciągi piesze mają zapewnić dostępność do parku z okolicznych osiedli. Jako minimalne wyposażenie ulic w większości wskazano chodniki, a na części także trasę rowerową.

Plan po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w sierpniu 2019 roku. W wyniku złożonych uwag wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zagospodarowania uzupełniającego funkcję rekreacyjną parku Jar Wilanowski jak szatnie, toalety, dom kultury poprzez obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych ww. budynków. Zrezygnowano z konieczności lokalizacji parkingu dopuszczonego na obrzeżach parku w rejonie ulicy Madalińskiego poprzez ustalenie minimalnej liczby miejsc parkingowych od 0 do maksymalnie 40, co oznacza, że ich powstanie jest możliwe, lecz nie jest wymagane. Kolejne wyłożenie projektu planu miało miejsce w styczniu 2020 roku.
Na Biskupiej Górce – w części zachodniej
Podczas sesji przystąpiono do sporządzenia planu Biskupia Górka – część zachodnia, w granicach którego znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny sportu i rekreacji. Celem sporządzenia planu jest przeprowadzenie rehabilitacji terenu dawnych kolonii mieszkaniowych. Poprawa stanu zabudowy i środowiska polepszy warunki życia mieszkańców w historycznej dzielnicy. Działania naprawcze dla tego obszaru wskazane zostały w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W planie ustalone zostaną jednolite warunki zabudowy dla całego kompleksu działek oraz korekta układu drogowego z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów. Ponadto wprowadzone zostaną zapisy umożliwiające poprawę zagospodarowania funkcjonujących tu terenów sportowych.

mat. prasowe

PSZOK na Szadółkach ponownie otwarty

Gdzie każdy mieszkaniec Gdańska może oddać nieodpłatnie, i bez limitu, odpady nietypowe, takie jak: odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież? Od poniedziałku, 4 maja, znowu dostępny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego przy ul. Jabłoniowej 55 na Szadółkach.
Ponowne otwarcie PSZOK stało się możliwe dzięki częściowemu zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.
PSZOK został zamknięty 17 marca br. – ze względu na zalecenia dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Chodziło też o zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i zachowanie ciągłości pracy Zakładu.
– Decyzję o ponownym otwarciu PSZOK-u podjęliśmy w trosce o wygodę i komfort mieszkańców miasta, którzy mogą mieć problemy z zagospodarowaniem niektórych problematycznych odpadów komunalnych. Decyzja ta została podjęta w następstwie zniesienia niektórych zakazów wprowadzonych wcześniej w związku z panującą pandemią i po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich okoliczności – podkreśla Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.
Odpady można dostarczyć własnym transportem, a osoba przywożąca je ma obowiązek udokumentowania zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdańsk – powinna okazać dokument tożsamości, oświadczenie właściciela nieruchomości lub zaświadczenie np. Zarządu Ogródków Działkowych o dzierżawie/użytkowaniu działki.
PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jabłoniowej 55, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00, oraz w soboty w godzinach 6.00-14.00.
Gdzie oddać odzież i tekstylia?
Bardzo często po sprzątnięciu piwnic, mieszkań czy przy przeprowadzkach, zostajemy z wypełnionymi po brzegi workami z nieużywaną odzieżą, kołdrami, pościelą czy starymi kocami. Okazuje się, że nawet po drobiazgowej selekcji na to, co dobre i co można jeszcze wykorzystać, a co już nie nadaje się do użytku, nagromadzonych tekstyliów jest tak dużo, że zastanawiamy się, gdzie to odpowiedzialnie wyrzucić.
Od 4 maja PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Utylizacyjnego przyjmie od mieszkańców Gdańska, bezpłatnie, również odzież i tekstylia. Przygotowano do tego specjalny kontener. Co ważne, usługa ta dotyczy takich ilości odzieży, które wskazują na to, że zostały wytworzone w gospodarstwach domowych, a nie pochodzą z działalności gospodarczej.

mat. prasowe

fot. ZUT

Trzy firmy zainteresowane MEVO 2.0

Trzy firmy złożyły wnioski uczestnictwa w dialogu konkurencyjnym dotyczącym systemu roweru metropolitalnego MEVO. Są to konsorcjum BikeU i Freebike, firma Marfina oraz Nextbike Polska.
Jak informuje Alicja Mongrid, rzecznik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), który prowadzi projekt MEVO komisja przetargowa oceni teraz, czy złożone wnioski spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oto firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu:

1. Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy)
2. Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą
3. Nextbike Polska

Oceny wniosków dokona komisja przetargowa złożona z przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oficerów rowerowych Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników. Oceniane będzie m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz średni przychód netto z ostatnich 3 lat (nie mniejszy niż 3 mln zł).
Do dalszych rozmów zostaną zakwalifikowane firmy, które spełniają formalne warunki udziału w postępowaniu. Po ocenie wniosków wybrane firmy zostaną zaproszone do rozmów, które rozpoczną się za kilkanaście dni i potrwają przynajmniej do połowy lipca.
W trakcie rozmów komisja przetargowa razem z wykonawcami opracuje rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom oraz wymaganiom użytkowników i samorządów. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia nastąpi dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Ostatnim etapem dialogu konkurencyjnego jest składanie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich
– czytamy w komunikacie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Jednocześnie trwa opracowywanie badań i analiz dot. funkcjonowania nowego MEVO. Eksperci z kraju i zagranicy przygotowujący opracowania będą współpracować z OMGGS do momentu wyłonienia nowego operatora MEVO. Przeprowadzona zostanie analiza modeli funkcjonowania nowego MEVO, która będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj rowerów, sposób i technologię ładowania wraz z rozmieszczeniem stacji, kryteria oceny jakości funkcjonowania systemu, koszty wdrożenia różnych modeli Mevo oraz szacowane przychody. Wśród mieszkańców OMGGS prowadzone są też badania ankietowe dot. m.in. preferowanej ceny abonamentu i popytu.
Nowy system ma składać się z minimum 4 tys. rowerów z czego min. 25% mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii.

System roweru metropolitalnego Mevo obejmuje 14 gmin OMGGS (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a kolejne już zgłaszają chęć dołączenia do projektu (Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański). Od 26 marca do 28 października 2019 r. – ponad 160 tys. zarejestrowanych użytkowników, wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony razy. MEVO było najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w kraju. Przez ostatnie miesiące – po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu operatorowi – zespół ds. MEVO, składający się z oficerów rowerowych oraz specjalistów od zamówień publicznych, rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania MEVO w kolejnych latach. Ważnym elementem tego procesu są opinie mieszkańców metropolii i użytkowników roweru MEVO.
mat. prasowe

fot. gdansk.pl

Gdański Informator Pomocowy

Gdański Informator Pomocowy to miejsce, w którym znajdziemy przedsięwzięcia wielu podmiotów na czas pandemii, m.in. Miasta Gdańska, Fundacji Gdańskiej, administracji państwowej, organizacji pozarządowych, firm czy aktywistów miejskich. Niezbędne informacje otrzymają tutaj zarówno ci, którzy wsparcia potrzebują, jak i ci, którzy sami chcą nieść pomoc.
Łatwy dostęp, przejrzysta i zwięzła forma, mnogość i różnorodność – tak pokrótce prezentuje się nowo uruchomiony online Gdański Informator Pomocowy: www.gdansk.pl/gip.
– W jednym miejscu łączymy ludzi i inicjatywy pomocowe na czas pandemii – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Wskazujemy realne możliwości rozwiązania problemów i obszary, gdzie potrzebne jest wsparcie. Zależy nam na tym, aby każda gdańszczanka i gdańszczanin pod jednym adresem mógł znaleźć informacje, do których dotąd można było dotrzeć tylko po wielogodzinnych poszukiwaniach w sieci. Wszyscy pamiętajmy o seniorach i osobach wykluczonych cyfrowo, którzy do informacji publikowanej w Internecie sami nie dotrą. Dzielmy się wiadomościami, to też realna forma wsparcia.
Gdański Informator Pomocowy gromadzi wiedzę o projektach pomocowych i odsyła do źródeł. Adresowany jest do dwóch grup odbiorców, które zdefiniowano, jako: „Potrzebuję pomocy” i „chcę pomóc”. Po wyborze ścieżki odbiorca wybiera kategorię adresowaną do jego potrzeb, jak Rodziny; Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnością; Przedsiębiorcy. Krótkie opisy inicjatyw zawierają pakiet najbardziej potrzebnych informacji: kto niesie pomoc, jaki ona ma charakter i jak nawiązać kontakt z organizatorem akcji.
Serwis jest na bieżąco aktualizowany na podstawie stałego monitoringu mediów tradycyjnych i społecznościowych. Znajdziemy w nim m.in. informacje o przedsięwzięciach pomocowych Miasta Gdańska, Fundacji Gdańskiej, administracji państwowej, organizacji pozarządowych, firm i aktywistów miejskich.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Kalkulator ryzyka zgonu na COVID-19 dostępny w sieci. Stworzyli go naukowcy z Gdyni

Wiek, płeć i obecność (lub nie) czterech współistniejących chorób przewlekłych trzeba podać do analizy w kalkulatorze określającym ryzyko zgonu w przypadku zakażenia koronawirusem. Kalkulator opracowali naukowcy z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia we współpracy z lekarzami i epidemiologami.
Projekt „Kalkulator ryzyka zgonu z powodu COVID-19” został stworzony przez zespół Vika, który od 2019 roku pracuje nad aplikacją zdrowotną, a należą do niego m.in. lekarze, dietetyk, psycholog, programiści, analitycy danych i epidemiolodzy powstał w 2019 roku w Gdyni. Stworzyło go trzech specjalistów: Łukasz Osowski współtwórca syntezatora mowy IVONA, Tomasz Noiński współtwórca asystenta głosowego Alexa Amazon oraz dr n.med. Piotr Wiśniewski, pracownik naukowy GUMed.
Jak powiedział mediom dr hab. n. med. Piotr Bandosz, główny twórca kalkulatora, ryzyko zgonu z powodu COVID zależy od stylu życia i chorób z nim związanych, m.in. otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz ich powikłań. Najnowsze dane wskazują, że zgony wśród osób bez żadnych chorób przewlekłych odpowiadają za mniej niż 1 procent przypadków śmiertelnych COVID-19.
Żeby oszacować ryzyko zgonu z powodu koronawirusa, trzeba podać dane – swój wiek, płeć i obecność (lub nie) czterech kluczowych chorób współistniejących: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, nowotworów, choroby sercowo-naczyniowej. Kalkulator analizuje te dane i na tej podstawie wylicza ryzyko zgonu w przypadku zakażenia covid-19.
Kalkulator został udostępniony w sieci, swoje ryzyko obliczyło w ciągu kilku dni 200 tysięcy osób – oprócz Polaków byli to internauci m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, Argentyny, Rosji.
Model, na bazie którego działa kalkulator, powstał w oparciu o najnowsze badania naukowe dotyczące SARS-Cov-2. Naukowcy podkreślają jednak, że „to wstępna wersja modelu i będzie on stale aktualizowany”.
Z kalkulatora można skorzystać pod adresem vika.life/calculator.

mat. prasowe

fot. vika.life/calculator.

Wypełnij ankietę, pomóż stworzyć nowe zasady działania systemu. Mevo – Rower Metropolitalny

Jak będzie działać Mevo w kolejnych latach? Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej systemu rowerów metropolitalnych Mevo. Zebrane informacje będą podstawą do opracowania nowych zasad działania systemu.
Ankieta jest anonimowa, czas jej wypełnienia nie przekracza 20 minut, a pytania dotyczą m.in: częstotliwości korzystania z roweru metropolitarnego, jakie stawki miesięcznego abonamentu są atrakcyjne, co jest ważniejsze dla użytkowanika – niższa stawka abonamentu czy jakość roweru.
System rowerów IV generacji MEVO na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot ruszył 26 marca 2019 roku i od razu zdobył dużą popularności wśród mieszkańców Przeciętny użytkownik spędzał na rowerze MEVO 24 minuty i 12 sekund. Z danych operatora firmy Nextbike Polska wynikało, że z MEVO najchętniej korzystają osoby w wieku 19-40 lat, jednak chętnie korzystali z niego też seniorzy. Dane z sierpnia 2019 roku mówiły o pięciu milionach kilometrów przejechanych łącznie przez rowerzystów miejskich MEVO.
Przypomnijmy, że system roweru publicznego Mevo załamał się jesienią 2019 roku, kiedy Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zerwał umowę z należącym do Nextbike’a operatorem – spółką NB Tricity.
Powodem było m.in. niedotrzymywanie kolejnych terminów dostaw rowerów, ich usterki i kiepska dostępność. Od tego czasu trwały intensywne starania nad reaktywacją systemu. Na przełomie 2019/2020 roku w tej sprawie odbyły się spotkania w ramach konsultacji społecznych, aby nie popełniać błędów z pierwszego przetargu. Do tzw. dialogu technicznego czyli konsultacji z zainteresowanymi wykonawcami zaproszono 12 firm. Wiosną w ramach dialogu konkurencyjnego (formuła zamówień publicznych) miały zostać wybrane spośród nich – trzy do pięciu, i to te firmy miały tworzyć nowy system. Starania przerwała epidemia koronawirusa.
Jednak w kwietniu 2020 roku czternaście samorządów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zdecydowało o ogłoszeniu dialogu konkurencyjnego dotyczącego Mevo. W czasie epidemii koronawirusa, ma to być optymalną formułą, która pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy określić formułę realizacji projektu i jego koszt dla samorządów.
Epidemia spowoduje, że budżety gmin OMGGS będą znacząco niższe niż obecnie. Mimo tego przyłączeniem do projektu zainteresowane są również Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański, a czternaście samorządów metropolii podjęło decyzję o kontynuacji prac nad projektem.
Osoby, które chciałaby zadać pytania dotyczące ankiety, mogą zrobić to pisząc na adres: admin@e-badania.edu.pl.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Kampania Kolejowe ABC” na torach domowej edukacji!

Tematyka pociągów od zawsze fascynuje dzieci. Warto wykorzystać te pozytywne skojarzenia i rozpocząć przygodę z Kampanią Kolejowe ABC w domu. Rodzice i nauczyciele mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa kolejowego. Wystarczy pobrać je ze strony internetowej Kampanii Kolejowe ABC i przekazać dzieciom, by przeniosły się w świat zabawy i dały się ponieść kolejowym przygodom!

Czas kiedy dzieci i rodzice pozostają w domu można wykorzystać na naukę poprzez zabawę, korzystając z dobrze merytorycznie przygotowanych źródeł. Gdzie znaleźć pomoce naukowe? Można je pobrać ze strony www.kolejoweabc.pl. Dostępne są trzy unikalne podręczniki dostosowane do różnych grup wiekowych – przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz klas IV-VI. Na dzieci czeka również edukacyjna kolorowanka „Kolejowe Przygody Rogatka”.

W podręcznikach „Kampania Kolejowe ABC w moim przedszkolu” oraz „Kampania Kolejowe ABC w mojej szkole” znajdują się wskazówki dotyczące bezpieczeństwa kolejowego oraz gotowe scenariusze lekcji. Są one tak przygotowane, że również bez przeszkód można większość przeprowadzić samodzielnie w domu. Z pewnością dzieci będą miały przy tym mnóstwo frajdy. Zawarte w skryptach treści na temat znaków drogowych i piktogramów, bezpieczeństwa w pociągu, w pobliżu torów i na peronie pomogą odpowiedzieć na takie pytania jak: co robić, gdy zobaczymy niebezpieczną sytuację? Jak wezwać pomoc? Czym jest bezpieczeństwo kolejowe? W książkach znajdują się również różne ćwiczenia, zabawy i ciekawe quizy.

Edukacyjna kolorowanka, którą można łatwo wydrukować po pobraniu z internetu, wprowadza dzieci w tematykę bezpieczeństwa kolejowego przy pomocy  głównego bohatera Kampanii Kolejowe ABC – nosorożca Rogatka. Towarzyszy on dzieciom przy rozwiązywaniu zadań, rebusów czy elementach do kolorowania, przekazując jednocześnie najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Wszystko po to, by kształtować wyobraźnię, uważność oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.

Wiele ćwiczeń zamieszczonych w materiałach edukacyjnych z łatwością uda się zrealizować nie tylko podczas lekcji szkolnych, ale także prosto z domowego zacisza. Różnorodność przygotowanych zadań pozwala je zmieniać i dostosować do grupy wiekowej. Edukacja w tym zakresie z pewnością przyczyni się do poszerzenia wiedzy najmłodszych, a przede wszystkim umili spędzony czas w domu.

 

Bezpłatne materiały są dostępne na stronie internetowej Kampanii Kolejowe ABC. Działania w ramach kampanii można śledzić również na Facebooku i Instagramie.

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Atrakcja dla gdańszczanek i gdańszczan

Za każde skorzystanie z Karty Mieszkańca oraz udział w darmowych zajęciach „Aktywuj się w Gdańsku” przyznawane są bursztynowe punkty. Akcja trwa do 31 grudnia 2020 roku. Na najaktywniejszych czeka wyjątkowy rejs gdańskimi oldtimerami – jachtami STS „Generał Zaruski”, „Antica”, „Bryza H”, „Bonawentura”, „Baltic Star”. Przewidziane są także inne nagrody rzeczowe.
Akcja ruszyła 10 lutego. Bursztynowe punkty naliczają się automatycznie przy każdorazowym skorzystaniu z bezpłatnego wejścia z Kartą Mieszkańca, z rabatu, ale także wtedy, gdy ktoś ponownie odwiedzi dane miejsce i zapłaci pełną cenę biletu.
Na stronie jestemzgdanska.pl cyklicznie będzie pojawiało się więcej specjalnie oznakowanych partnerów przyznających punkty.
Bursztynowe punkty przyznawane są także za udział w bezpłatnych wybranych zajęciach cyklu „Aktywuj się w Gdańsku”, wśród których są m.in. zumba, gimnastyka dla seniora, joga na zdrowie czy piesze wędrówki z rodziną (lista dostępna pod adresem jestemzgdanska.pl/partner).
Jedna obecność to 1 bursztynowy punkt.
Punkty można zbierać do 31 grudnia 2020 roku. W pierwszej połowie stycznia 100 osób z największą ilością bursztynowych punktów zostanie zaproszonych na galę wręczenia nagród. Nagrodą główną będzie wyjątkowy rejs gdańskimi oldtimerami – jachtami: STS „Generał Zaruski”, „Antica”, „Bryza H”, „Bonawentura”, „Baltic Star”.
Podczas rejsu w niepowtarzalnej atmosferze i z nietypowej perspektywy będzie można poznać najciekawsze obiekty morskie Gdańska: strategiczną Twierdzę Wisłoujście i starą latarnię morską w Nowym Porcie, wyposażoną w unikatową Kulę Czasu, Stocznię Gdańską – kolebkę ruchu solidarnościowego.
Po wypłynięciu na Zatokę Gdańską wszyscy uczestnicy będą mieli szansę na brać udział w stawianiu żagli, nawigacji oraz sterowaniu statkiem pod okiem załogi oficerskiej.
W przerwie między kolejnymi aktywnościami organizatorzy zadbają o ciepły posiłek, a kapitan statku umili czas snując swoje morskie opowieści.
Przewidywane jest rozszerzenie puli nagród o nagrody rzeczowe.
Organizatorami akcji oraz rejsu są z Gdańska Organizacja Turystyczna we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu i Stowarzyszeniem Tradycji Morskiej.
Więcej o bursztynowych punktach na stronie jestemzgdanska.pl.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Budżet Obywatelski 2021

Tzw. zielony Budżet Obywatelski, o którym poinformowaliśmy już w połowie stycznia br., to najbardziej rewolucyjna, ale nie jedyna zmiana, jaką Urząd Miejski wprowadza w ramach tegorocznych przygotowań do kolejnej edycji BO, na rok 2021. Jakie jeszcze rozwiązania będą obowiązywać?
Więcej dla mniejszych
Przede wszystkim zmieniono zasady podziału puli środków przeznaczonej na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy ma być więcej.
– Pula środków na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostanie podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. zostanie podzielonych na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy – tłumaczy Sylwia Betlej, p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic UMG. – Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.
Zmiany w weryfikacji głosujących
W ubiegłym roku portal Trojmiasto.pl zwracał uwagę, że system weryfikacji osób głosujących na projekty gdańskiego BO jest nieszczelny, i bez większego problemu można oddać głos nie tylko za siebie, ale też za inne osoby. Zdecydowano więc, by w kolejnej edycji BO 2021, proces weryfikacji został rozszerzony o konieczność podania imienia ojca.
– Wprowadziliśmy także możliwość zgłaszania projektów, które proponują rozwiązania ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska – informuje Sylwia Betlej.
Zielony Budżet Obywatelski
Środki na tzw. zielone projekty pochodzić będą z puli Budżetu Obywatelskiego. W sumie będzie to, w BO 2021, blisko cztery miliony złotych.
„Zielone projekty” będzie można zgłaszać w pięciu obszarach:
Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych
Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna
Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury
Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu
Renowacja istniejących terenów zieleni – działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej
Co istotne, będzie można je realizować wyłącznie na terenach gminnych.
Zasady składania wniosków i głosowania na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą podobne do zasad obowiązujących przy tradycyjnym BO. Jest jednak kilka wyjątków:
aby projekt kwalifikował się do Zielonego BO to 70 proc. powierzchni zaproponowanego terenu być przeznaczona na zieleń (np. 70 proc. musi zająć trawnik, a 30 proc. ławki bądź urządzenia siłowni zewnętrznej)
projekt obejmuje zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które dotyczą zieleni w mieście
możliwy do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego
w głosowaniu mieszkańcy otrzymają dodatkowy 1 punkt na projekty zielone w dzielnicach i 1 punkt na projekt zielony ogólnomiejski
w każdej dzielnicy 20 proc. środków będzie przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich 30 proc. kwoty
Zgłaszanie projektów do BO 2021 będzie możliwe nie wcześniej niż w połowie marca br. Konkretne terminy zostaną podane dopiero po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta Gdańska, którą podjęto podczas styczniowej sesji, zawierającej właśnie nowe zasady.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe

W sobotę 15 marca pierwsze dni otwarte w szkołach

Internetowa rekrutacja do gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli ruszy w poniedziałek, 2 marca. Od godz. 9 rodzice będą mogli wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeszcze w lutym należy zadeklarować chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego. Również w lutym, w soboty – począwszy od 15 lutego – szkoły zapraszają na dni otwarte
Dodatkowe punkty w rekrutacji do przedszkoli
Na złożenie wniosku rekrutacyjnego rodzice mają czas do 13 marca, do godziny 15.00. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń. W rekrutacji rodzice deklarują wybór maksymalnie pięciu placówek. Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk.
W tym roku w Gdańsku doszło nowe, dodatkowe kryterium przyjmowania dzieci do przedszkoli. Dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem otrzymają dodatkowe 19 punktów.
Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 17 do 28 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach.
Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie warunki, jak te w przedszkolu, czyli całodzienne wyżywienie, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.
Rekrutacja w klasach pierwszych
Do klas I na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2013) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2014) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w poprzednim roku korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej. Natomiast w przypadku chęci nauczania w szkole podstawowej poza obwodem należy przejść rekrutację internetową. W takim przypadku można wskazać maksymalnie trzy szkoły wyboru, a wydrukowany wniosek rekrutacyjny zanieść do szkoły pierwszego wyboru.
Dni otwarte w lutowe weekendy
Ofertę, jaką przygotowały gdańskie szkoły podstawowe dla swoich najmłodszych uczniów rodzice i opiekunowie będą mogli poznać podczas dni otwartych. Gdańskie podstawówki zapraszają 15, 22 i 29 lutego.
To okazja dla rodziców i opiekunów, aby upewnić się czy dziecko jest gotowe, by pójść do zerówki szkolnej.
Podczas spotkań specjaliści i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych czekają, aby udzielić wsparcia i odpowiedzieć na nurtujące dorosłych pytania. Dla najmłodszych jest to okazja, by zwiedzić szkołę i zobaczyć jak wyglądają klasy i świetlice oraz wziąć udział w wielu przygotowanych specjalnie dla nich aktywnościach.

mat. prasowe

fot. mat. prasowe