Znika Gimnazjum przy Chałubińskiego

gimnazjum
Gimnazjum na Chełmie mocą reformy PiS przechodzi do historii… (t)

Od 1 września 2017 z mapy Gdańska zniknie 49 gimnazjów, w tym przy Chałubińskiego na Chełmie. Na ich miejsce powstaną ośmioletnie szkoły podstawowe. Zmiany edukacyjne dotkną także licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły zawodowe pierwszego stopnia. Na sesji Rady Miasta uchwalono projekt nowej sieci oświatowej Gdańska.
– Dziękuję zespołom 49 gimnazjalnych środowisk edukacyjnych, które przez 18 lat działały dla dobra młodych gdańszczan. Dziękuję za pracę i zaangażowanie dyrektorom gimnazjów, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Dzisiaj decyzją wypływającą z reformy Prawa i Sprawiedliwości szkoły te przejdą do historii – podczas dzisiejszej sesji mówił Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. Przygotowany projekt sieci edukacyjnej zgodny jest z prawem oświatowym obowiązującym od 1 września 2017 roku. Co ważne wszystkie zmiany pozytywnie opiniowane przez Gdańską Radę Oświatową – dodał Kowalczuk.
Nowa sieć oświatowa została przygotowana w 3 etapach: od sierpnia do września 2016 trwały prace wewnętrzne i analityczne, w drugim etapie – do końca grudnia odbywały się konsultacje z szerokimi środowiskami związanymi z oświatą. Proces ten zakończył się na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Następnie po uchwaleniu projektu sieci trafi on do Pomorskiego Kuratora Oświaty, który ma 21 dni na przekazanie opinii. Finalnie 30 marca uchwała, trafi ponownie na sesję Rady Miasta do ostatecznego uchwalenia. Trzeci etap prac trwający do sierpnia 2017 roku to wdrażanie zmian sieci oraz wynikające z nich prace inwestycyjne.
Przy pracach nad nową siecią szkół brano przede wszystkim pod uwagę zapewnienie możliwie niskiej zmianowości, która wpływa na komfort uczenia się dzieci i młodzieży oraz komfort pracy nauczycieli. Podejmowane decyzje były indywidualne dla każdej dzielnicy i jej potrzeb.
Od 1 września w Gdańsku będą 74 szkoły podstawowe, w tym 2 Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz 4 szkoły specjalne i przyszpitalne. Na edukacyjnej mapie pojawi się 5 nowych szkół podstawowych, w tym 2 Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W trosce o dorosłych gdańszczan, którzy chcą uzupełnić swoją edukację, będzie również jedna szkoła podstawowa dla osób dorosłych.
W niektórych przypadkach konieczna była zmiana obwodów. Co ważne nie będzie ona jednak obowiązywała dzieci już uczących się w konkretnych placówkach, chyba, że taka będzie wola rodziców. W takich sytuacjach będzie to możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku.
W przypadku powstania nowej szkoły podstawowej, mówimy o prowadzeniu naboru do szkoły od podstaw, czyli od klasy 0. Przy czym trzeba pamiętać, że w szkole zawsze pozostają uczniowie wygaszanych gimnazjach (w przypadku powołaniu szkoły podstawowej na bazie wygaszanego gimnazjum).
Reforma dotknie nie tylko szkoły podstawowe, ale również licea, technika i szkoły zawodowe.
Od 1 września 2017 roku pojawi się jedno nowe liceum ogólnokształcące z klasami dwujęzycznymi, które wzbogaci gdańską ofertę edukacyjną. Rozpocznie się również proces likwidacji jednego liceum, które dzisiaj wchodzi w skład Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”, gdzie chcemy rozwijać ofertę szkolnictwa zawodowego i przygotować się na przyjęcie podwójnego rocznika.
Ustawa zakłada, że w zespołach nie można łączyć szkół tych samych typów, czyli szkół podstawowych, liceów, techników, szkół zawodowych pierwszego i drugiego stopnia. Obecnie w Gdańsku są szkoły łączące w zespole te same typy szkół. Projekt sieci zakłada rozdzielenie typów szkół w poszczególnych zespołach. Rozwiązanie to jest jedynym optymalnym pod względem prawnym.
Szacunkowy, łączny koszt reformy to ponad 37 mln zł. Na sumę tą składają się koszty związane z pojawieniem się w szkołach podstawowych pracowni przedmiotowych wraz z ich wyposażeniem. W tej kwocie ujęte są również koszty administracyjne i infrastrukturalne (m. in. koszty dostosowania szatni i sanitariatów). Trzeba pamiętać, że wszystkie zmiany muszą być wykonane do 1 września 2017 roku.
Koszt reformy to także koszty osobowe. W roku 2016 w Gdańsku w placówkach jednostek samorządu terytorialnego funkcjonuje 6603 etatów nauczycielskich. Tylko w gimnazjach jest obecnie 1311 etatów nauczycielskich. Od 1 września 2017 roku zagrożone są 392 etaty nauczycielskie, koszt likwidacji tych etatów to 3,8 mln. zł. Dodatkowo w tym roku zagrożonych jest również 65 etatów administracyjnych. Co ważne najbardziej zagrożeni są najmłodsi nauczyciele, którzy w najmniejszych stopniu chronieni są przepisami prawa pracy. Kolejne lata to również kolejne koszty osobowe. W 2018 roku zagrożonych jest 186 etatów nauczycielskich , co niesie ze sobą koszt 3,9 mln. zł. Rok 2019 to kolejne 200 etatów, których likwidacja wiąże się z wydaniem 4,5 mln zł. Podsumowując w latach 2017 -2019 zagrożonych jest 780 etatów nauczycielskich, co generuje koszt 12, 2 mln.
Od 1 września zmiany pojawią się również w sieci przedszkoli. Obecnie w Gdańsku funkcjonuje 58 przedszkoli samorządowych. Nowy rok przedszkolny rozpoczną dzieciaki w dwóch nowych przedszkolach: przy ul. Damroki i przy ul. Dąbka. Do dwóch placówek łącznie pójdzie 425 przedszkolaków. W najbliższych latach sieć szkół zostanie wzbogacona o kolejne placówki powstające w południowych dzielnicach Gdańska. W 2017 roku zakończyć się mają prace przy powstającym nowym przedszkolu i żłobku przy ul. Kolorowej. Będą to placówki najbardziej wysunięte na południe na mapie Gdańska. W 2018 roku planowane jest oddanie do użytku przedszkola i szkoły przy ul. Jabłoniowej. W tym samym rok zakończone mają zostać prace przy Metropolitarnej Szkole na Kowalach. Inwestycje te mają wesprzeć edukacyjną sieć tej części naszego miasta.

(g)

Czas na zerówkowiczów

rekrutacja
Rodzice 6-laków mogą również zapisać dzieci do pierwszej klasy… Fot. t

24 kwietnia o godz. 9.00 ruszy w Gdańsku rekrutacja do placówek edukacyjnych dla najmłodszych gdańszczan na rok szkolny 2017/2018, w tym także szkół na Chełmie. Przeszło 6150 miejsc w przedszkolach publicznych czeka na najmłodszych gdańszczan.
Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 10 maja do godz. 15.00. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl. Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Harmonogram rekrutacji: 24 kwietnia, godz. 9.00- 10 maja, godz. 15.00 – czas na składanie wniosków wraz z dokumentami, 10 maja- 23 maja – weryfikacja zgłoszeń, 23 maja o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, od 24 maja, godz. 8.00 do 30 maja – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania, 1 czerwca, godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 12 czerwca, godz. 9.00 do 19 czerwca, godz. 15.00. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi wymienionymi w Prawie oświatowym, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Obowiązujące w Gdańsku kryteria uchwalone przez Radę Miasta podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, m.in.: zamieszkanie w obwodzie szkoły, fakt pracy/nauki w systemie dziennym rodziców kandydata, fakt, iż do tej samej placówki uczęszcza już rodzeństwo kandydata. W gdańskich przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2017/2018 przygotowano dla maluchów ponad 6150 miejsc. Uzupełnieniem tej oferty będzie ponad 2400 miejsc w upublicznionych przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz ok. 6680 miejsc w przedszkolach niepublicznych. W gdańskich szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym na zerówkowiczów czeka ok. 3500 miejsc.
Od 1 września 2017 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci w wieku 7 lat. Jednak rodzice 6-laków mogą również zapisać swoje dzieci do pierwszej klasy. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole będą wolne miejsca. W Gdańsku brane pod uwagę są m.in.: czy do wybranej szkoły uczęszcza już rodzeństwo kandydata, niepełnosprawność kandydata i samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
(tg)

Priorytety zostały uchwalone

Budowa nowych szkół, modernizacja i rozwój istniejących placówek inwestycyjnych, rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, rewitalizacja kolejnych dzielnic, rozbudowa systemu przeciwpowodziowego i a także inwestycje drogowe i komunikacyjne – podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przegłosowano listę priorytetowych przedsięwzięć, które będą realizowane w Gdańsku do roku 2023.
Baza Priorytetów Inwestycyjnych (BPI) to zbiór projektów stanowiących potencjał przedsięwzięć do realizacji w ramach limitów na inwestycje zarezerwowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta, oraz w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania – zarówno ze środków publicznych (głównie z funduszy Unii Europejskiej) i partycypacji partnerów prywatnych. Przedsięwzięcia ujęte w BPI są też zgodne z przyjętą w 2014 roku Strategią Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus, a dokładnie – z dziewięcioma Programami Operacyjnymi zawartymi w tej strategii.
W BPI, wśród inwestycji do realizacji do 2023 roku, pojawiły się m.in. takie inwestycje jak: budowa szkoły metropolitalnej w Kowalach, budowa szkoły przy ul. Jabłoniowej, rozwój infrastruktury szkół zawodowych, budowa przedszkoli modułowych (w dzielnicach Jasień i Chełm), budowa basenów (w dzielnicach Stogi i Orunia), rewitalizacja dzielnic: Orunia, Biskupia Górka, stary Chełm, Dolne Miasto, Nowy Port, rewaloryzacja terenów Góry Gradowej wraz z rozbudową Centrum Hewelianum, rozbudowa ogrodu zoologicznego, budowa wiaduktu Biskupia Górka, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IVA, budowa sieci tras rowerowych, budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM, stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki
– Uchwalonym dziś dokumentem wyznaczyliśmy sobie pewien kierunek. Mamy program, wiemy co chcielibyśmy realizować. Nie wszystkie projekty mają jeszcze zapewnione finansowanie, stąd teraz będziemy zastanawiać się nad pozyskaniem funduszy – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska.
W BPI zapisano również „przedsięwzięcia do zaprogramowania”, czyli te inwestycje, które są planowane do realizacji w okresie po roku 2023, jednak mieszczące się w terminie obowiązywania Strategii Miasta gdańska 2030 Plus.

(t)

Ekspertka wśród uczniów

doradca
Szczególny program wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach…
Fot. t
Jak odnaleźć się na rynku pracy? Jak być aktywnym zawodowo pomimo ograniczeń zdrowotnych? Czy pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne? Z młodzieżą dotkniętą różnego typu niepełnosprawnościami spotkała się 3 marca w szkole nr 8 ekspertka z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych i doradca kariery Agata Spała.
Z niepełnosprawną młodzieżą uczącą się w liceach ogólnokształcących w Gdańsku oraz uczestnikami kursu kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 w Gdańsku spotkała się Agata Spała. Spotkanie to miało charakter motywujący młodych ludzi do kontynuowania edukacji i podejmowania aktywności zawodowej mimo licznych ograniczeń zdrowotnych. Na spotkanie zostali także zaproszeni przedstawiciele Kuratorium Oświaty, PFRONu oraz Państwowego Urzędu Pracy.
Agata Spała jest trenerką, doradcą kariery i konsultantką ds. niepełnosprawności. W Gdańsku uczniowie z niepełnosprawnościami mogą korzystać z ofert trzech szkół zawodowych. Szkoły te posiadają dostosowaną infrastrukturę, mają podjazdy, windy oraz łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych.
Uczniowie niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą korzystać z oferty Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Natomiast uczniowie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi mogą korzystać z oferty edukacyjnej przygotowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku.
– Kształcenie zawodowe i zdobycie zawodu po szkole gimnazjalnej skraca o 4 lata czas uzyskania kwalifikacji zawodowych, a jednocześnie stwarza możliwości szybszego i realnego wejścia na rynek pracy uczniom z niepełnosprawnością. Nasza szkoła jest jedyną szkołą kształcenia zawodowego w woj. pomorskim która odpowiada na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zapewnia równe szanse na rynku pracy, zarówno uczniom zdrowym, jak i tym którzy borykają się trudnościami zdrowotnymi – mówil Dariusz Różycki Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku.
W CKZiU nr 1 uczniowie mogą kształcić się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik fotografii i multimediów. Są to profesje, które mogą być wykonywane przez osoby z niepełnosprawnościami szczególnie ruchowymi. Obecnie uczniowie kształcą się w dwóch klasach integracyjnych.
– Chcemy aby uczniowie brali udział w życiu szkoły i mieli poczucie bycia częścią zespołu. Mamy szczególny program wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach, objęci są oni wsparciem specjalisty terapii neuro-odruchowej, coachingu oraz doradcy zawodowego – mówi dyrektor Różycki.
W roku szkolnym 2017/2018 CKZiU Nr 1 oferuje w dwóch klasach pierwszych 40 miejsc dla absolwentów gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik fotografii i multimediów.
(t)

Czyli, jak grają seniorzy?

babcia
Babcie z Chełmu mile widziane…
15 marca ruszyło pierwsze spotkanie. Stacja Orunia zaprasza seniorów do udziału w projekcie teatralnym „Każdy potrzebuje babci na jabłoni”. W ramach projektu chętni mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów z elementami teatru, tańca i psychologii, które odbywać się będą w każdą środę w godz. 15.00–16.30 w Stacji Orunia GAK przy ul. Dworcowej 9. Mile widziani mieszkańcy sąsiedniego Chełmu.
Projekt prowadzą Marta Kwiatkowska, aktorka i psycholog, oraz tancerz i solista Michał Lewandowski. Jak zaznaczają, seniorzy nie muszą mieć doświadczenia aktorskiego, liczy się chęć udziału w przedsięwzięciu.
Uczestnicy będą mogli podyskutować, podzielić się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat współczesności. Podejmą też warsztat pracy z ciałem, dostosowany do ich możliwości wiekowych. Nauczą się, jak wyrazić piękno poprzez ruch ciała, jak odnaleźć równowagę i jak poprzez taniec wyrazić swoje emocje.
Podczas treningu aktorskiego uczestnicy będą mogli popracować nad ekspresją, korzystaniem z głosu, gestu i mowy ciała jako narzędzia komunikacyjnego. Dodatkowym elementem zaplanowanym dla seniorów jest praca psychologiczna poświęcona odkrywaniu sensu życia, ludzkiej emocjonalności, motywacji i kontroli zachowania. Informacje i zapisy: Marta Kwiatkowska, tel. 606 974 058,
(tg)

Biskupia Górka umacniana

biskupia

6,6 mln zł dofinansowania ma w tym roku otrzymać Gdańsk na stabilizację i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. Pieniądze będą pochodzić ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
– Minister Mariusz Błaszczak przekazał nam w zeszłym tygodniu promesę, z której wynika, że wysokość dotacji wyniesie 6 630 030 zł. Jest to dofinansowanie w wysokości 80 proc. do pierwszego etapu naszej inwestycji, co oznacza, że z budżetu miasta dołożymy do niej 3,8 mln zł. Do końca kwietnia musimy wyłonić wykonawcę – mówi prezydent Paweł Adamowicz.
Przypomnijmy: w ramach zabezpieczenia Biskupiej Górki wzmocnić trzeba cały stok wschodni. Prace muszą zostać wykonane wzdłuż dolnego fragmentu skarpy oraz wzdłuż górnej części ul. Biskupiej. Zgodnie z planem, w tzw. koronie skarpy (na której stoją m.in. gmach Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i dawne Schronisko Młodzieżowe im. Paula Benekego, należące obecnie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku) zostanie wykonana ażurowa palisada o długości około 130 metrów. Pale będą miały 18 metrów długości. To „odetnie” wpływ obciążeń z korony na niższe warstwy skarpy.
Co ważne – efekty prac będą schowane pod ziemią, a widoczne będą jedynie murki wykonane z cegły. Jest to zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla tego rejonu miasta. Zaproponowane rozwiązania projektowe nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy.

Całkowity koszt umocnienia skarp na Biskupiej Górce szacowany jest na ponad 20 mln zł. Prace powinny potrwać nie dłużej niż dwa lata.

– Promesa wraz z wkładem własnym pozwoli nam w tym roku zrealizować pierwszy etap prac – mówi Maciej Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych gdańskiego magistratu.
Pierwszy etap inwestycji obejmie obszar wzdłuż ul. Na Stoku, na odcinku od ul. Zaroślak 4 do ul. Na Stoku 14. W pierwszej kolejności zostaną rozebrane i usunięte istniejące mury oporowe oraz znajdujące się tam sieci, które trzeba będzie przenieść bądź przebudować. Następnym, najważniejszym i najdroższym etapem będą prace stabilizacyjne osuwisk obejmujące wykonanie murów oporowych oraz mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Zostanie również wykonany drenaż. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie zabudowy biologicznej w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami.
Warto przypomnieć, że dopóki nie zostaną wykonane umocnienia skarpy, nie może rozpocząć się planowana rewitalizacja Biskupiej Górki. O planach dotyczących zabezpieczenia skarp urzędnicy informowali m.in. podczas spotkania z mieszkańcami w lutym 2016 roku. Zaprezentowano wówczas projekt prac przeciwosuwiskowych wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej, a przygotowany przez Państwowy Instytut Geologiczny. Na Biskupiej Górce wskazano sześć osuwisk wymagających zabezpieczenia.
Wstępnym etapem zabezpieczenia skarp na Biskupiej Górce była wycinka drzew, którą przeprowadzono pod koniec 2016 roku.

(g)

Our Democratic Europe

Erasmus
Spotkanie pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń…                                                   (t)

Międzynarodowe spotkanie Erasmusa + odbyło się 4-7 lutego w VII LO na gdańskim Chełmie. Do Gdańska przyjechali goście z Danii, Belgii i Holandii. Koordynatorem była Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku im. Józefa Conrada–Korzeniowskiego.
Pierwszego dnia uczniowie z polskich szkół przyjęli do swoich domów gości. VII Liceum Ogólnokształcące reprezentowali Anna Nazaruk i Kornel Miszk z II C, Jakub Rogiński z II A, Julia Buerger z II B, Agata Hibner i Szymon Parzych z I A. Projekt dotyczy ,,Edukacji i zatrudnienia w UE” – ,,Our Democratic Europe”.
5 lutego odbyła się międzynarodowa debata w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczniowie prezentowali zagadnienia z punktu widzenia sytuacji w swoim państwie. Najciekawsze, ale i najtrudniejsze okazały się tematy związane z imigracją, rasizmem, wykluczeniem, nierównością społeczną. Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje szkół, systemów edukacji oraz ofert dla młodych ludzi związanych z kształceniem. W spotkaniu wzięli udział również licealiści z klasy prawno–dyplomatycznej oraz biologiczno–chemicznej naszej szkoły. Bardzo ważne były rozmowy i dyskusje kuluarowe, podczas których młodzież wymieniała poglądy. Tego dnia zwiedzaliśmy również Gdańsk, który bardzo podobał się naszym gościom.
– Kolejnym etapem były warsztaty, które miały miejsce 6 lutego w Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku – relacjonuje Justyna Firmanty z VII LO. – Młodzież dyskutowała o możliwościach związanych z karierą zawodową w UE, otwartym rynkiem pracy. W ich głos wsłuchali się również politycy z Belgii, Danii, Holandii i Polski obecni na spotkaniu, którzy zapewnili, że wszystkie wnioski zostaną zebrane i przedstawione na spotkaniach Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli. Działania mają służyć ochronie dziedzictwa kulturowego Europy, wspieraniu jej sektora kulturalnego i kreatywnego, ułatwianiu mobilności studentów i nauczycieli.
Spotkanie pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń. Uczniowie zawarli ciekawe znajomości, które stały się lekcją międzynarodowej współpracy. Zawarli również przyjaźnie, które – mamy nadzieję – przysłużą się budowaniu europejskiej wspólnoty. Kolejnym etapem jest międzynarodowe spotkanie 18–22 maja w Holandii.

(t)

Stary Chełm walczy ze smogiem

smog
Także Gdańsk zaczyna zachęcać do ekologicznego ogrzewania domów… Fot. t
W 2016 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił ponad 180 dotacji na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na wszystkie dotacje wydano ponad 600 tys. złotych. W tym roku zwiększono kwotę dotacji dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców do 5 tys. zł! To alternatywa dla właścicieli domów jednorodzinnych na Chełmie posiadających węglowe kotłownie.
Węgiel uznawany jest za najmniej ekologiczne paliwo. Zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni.
Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad: dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych. Wspólnoty mieszkaniowe oraz kościelne osoby prawne mogą otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości 50 procent wartości wydatków, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych. Natomiast dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 tysięcy zł.
Warto zwrócić uwagę na to, że tylko w latach 2014 – 2016 dotacje celowe Gdańska dla mieszkańców na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły ponad 3 miliony złotych. W tym roku gdańszczanie mogą ubiegać się o dotacje na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne. W ubiegłym roku Miasto przeznaczyło na te dotacje ponad 600 tys. złotych.
W 2016 roku złożono 190 wniosków, udzielono dotacji na: zamianę systemu węglowego ogrzewania na gazowe – 171, zamianę systemu węglowego ogrzewania na elektryczne – 7, zamianę systemu węglowego ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3.
Jeszcze większa kwota dotacji dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców, nowa linia dotacyjna i przedłużony termin składania wniosków
– Wierzymy, że wprowadzone w tym roku zmiany w zasadach ubiegania się o dotacje zachęcą mieszkańców, by zmienili swoje systemy ogrzewania na przyjazne środowisku – podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – W tym roku zwiększyliśmy kwotę dotacji jaką może uzyskać osoba fizyczna, prawna i przedsiębiorca z 4 tys. na 5 tys. złotych. Dodatkowo otworzyliśmy nową linię dotacyjną, w ramach której można ubiegać się o dotację w wysokości 1 000 zł przy zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pelety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić, szczególnie mniej zamożnych gdańszczan, mieszkających w domach jednorodzinnych, do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Ciągle jeszcze jest spora grupa mieszkańców, która używa w swoich domach pieców węglowych. Wierzymy, że wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania dotacji będą zachętą do wymiany systemu ogrzewania – dodaje Lorek.
Przedłużony termin składania wniosków. Kolejną zmianą w zasadach przyznawania dotacji jest wydłużony termin składania wniosków. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację, jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
Dotacją objęte są wydatki poniesione na: ogrzewanie gazowe: zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, montaż instalacji grzewczej, montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego); ogrzewanie elektryczne: zakup i montaż urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła, w szczególności: pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych i montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania; podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: zakup i montaż węzłów cieplnych, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych, instalację centralnego ogrzewania.
Nie przyznaje się dotacji na: instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych, zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym, zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze, instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe, instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.
(tg)

Festiwal Piosenki Angielskiej

festiwal
Zwyciężczyni I miejsca, Nela, zdobyła również nagrodę publiczności…                                                                                             Fot. t
Etap szkolny X Festiwalu Piosenki Angielskiej More Than Words, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz muzycznymi, odbył się 10 lutego w szkole przy Chałubińskiego.
Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę, przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 5 wykonawców oraz 4 zespoły muzyczne. Utwory zostały wysłuchane i ocenione przez jury w składzie: Kamila Bednarek (nauczyciel języka angielskiego), Joanna Majewska – Wójcik (nauczyciel języka angielskiego), Aleksandra Reńska (nauczyciel języka angielskiego) oraz Bartłomiej Łyziński (nauczyciel muzyki).
– Konkurs przyniósł nam wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie, którzy wystąpili w tym roku, byli wspaniale przygotowani i prezentowali bardzo wysoki poziom – poinformowała Kamila Bednarek.
I miejsce ex aequo zajęły dwie uczennice – Nela z klasy 1 w utworze Katy Perry „The one that got away”oraz Oliwia z klasy 3, która wykonała utwór „Imagine” Johna Lennona. Drugie miejsce przypadło Martynie z klasy 2, która zaśpiewała „Million reasons” Lady Gagi. Trzecie miejsce zajął Igor z kl. 1, który wykonał piosenkę zespołu The Lumineers „Ho Hey”. Jury przyznało wyróżnienie dla duetu – Emilii i Wiktorii.
Zwyciężczyni I miejsca, Nela, zdobyła również nagrodę publiczności. Laureaci festiwalu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Gratulujemy zwycięzcom i i życzymy im dalszych sukcesów w etapie rejonowym festiwalu.
(g)

Pomóż im przetrwać zimę

domki
Pomóżmy kotkom schronić się przed mrozami… Fot. t

Kolejnych 55 domków dla kotów zostanie przekazanych gdańszczanom. Gdański magistrat od 2006 roku przekazuje mieszkańcom dwukondygnacyjne, ocieplone, czteropokojowe domy dla kotów. Domy, które są dostosowane do indywidualistycznego charakteru tych zwierząt: z oddzielnym wejściem do każdego z pomieszczeń. Przez ten czas rozdano już ponad 1100 domków dla kotów, a kolejnych 55 jest rozdawanych od 1 grudnia.
– Pomimo przekazania mieszkańcom już ponad 1100 domków, zainteresowanie akcją nie maleje i Wydział Środowiska gdańskiego magistratu otrzymuje bardzo dużo wniosków w sprawie udzielenia pomocy zwierzętom w okresie zimowym – mówi koordynator projektu Marcin Tryksza z Wydziału Środowiska UMG. – Tym razem kupiliśmy 40 dużych domków (czteroosobowych) i 15 małych (dwuosobowych). Domki zostały przywiezione na plac Gdańskich Melioracji przy ul. Łąkowej 35/38, skąd będą wydawane od środy 1 grudnia.
Gdańsk od 2006 roku oferuje kotom domy szyte ma miarę, czyli własny kąt na wyłączność (jedno pomieszczenie dla jednego kota) i odrębne wejście do każdego z pomieszczeń. Projekt kociego domu jest owocem konsultacji Miasta z miłośnikami i znawcami kociej natury oraz z Powiatowym Inspektorem Weterynarii.
Kocie schronienia przekazywane są spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, które lokują je w sąsiedztwie swoich domów. Aby zgłosić chęć otrzymania domku, należy skontaktować się z Wydziałem Środowiska – z Marcinem Trykszą, pod numerem telefonu 58 323 68 85 w godzinach pracy Urzędu. Są jeszcze niezajęte domki!
Warunkiem przyznania budki jest zgoda administratora na jej ustawienie oraz zobowiązanie do utrzymania porządku oraz czystości w jej otoczeniu.
Budki będą wydawane za pośrednictwem siedziby Gdańskich Melioracji (tel. 602 507 810) przy ulicy Łąkowej 35/38.
Wszyscy nowi posiadacze domków otrzymają wraz z nimi legitymacje Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów, a także karmę na okres zimowy i możliwość bezpłatnej sterylizacji lub kastracji kotów będących pod ich opieką.
W związku z dużym rozwojem programu, Wydział Środowiska zlecił inwentaryzację kocich budek na terenie miasta. Domki mają zostać oznakowane i ponumerowane, a ich pozycje naniesione na mapę. Pozwoli to poprawić zarządzanie programem, estetykę otoczenia naszych osiedli oraz przede wszystkim oszacować przybliżoną liczbę zwierząt na terenie miasta.
– Dotychczas w terenie odnaleziono i skatalogowano blisko 600 budek, czyli ponad połowę spośród domków, które zostały wydane mieszkańcom – podkreśla Tryksza. – Do pozostałych budek będziemy systematycznie docierać i je oznakowywać. Rok 2016 to jubileuszowy rok, w którym obchodzimy 10-lecie gdańskiego programu pomocy bezdomnym kotom, dlatego najważniejsze dane dotyczące lokalizacji domków wraz z mapą chcemy wkrótce zaprezentować mieszkańcom Gdańska.

(tg)