Sprawdzanie wag na targowiskach

wagi

wagi
ontrole będą cykliczne – zapowiada Straż Miejska… Fot. t
 Kontrolę punktów sprzedaży w rejonie „Zielonego Rynku” na Przymorzu i na Żabiance oraz targowiska w Oliwie prowadzili 6-7 grudnia strażnicy miejscy wraz z pracownikami Okręgowego Urzędu Wag i Miar. Sprawdzali, czy używane tam wagi oraz odważniki mają ważne dokumenty legalizacyjne.
Obowiązkiem sprzedawców jest przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Natomiast strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania kar w przypadku naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Nieprzestrzeganie go może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.
Art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo o miarach: Kto wbrew przepisom ustawy (…) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań (…) podlega karze grzywny.
– W minionych latach podczas kontroli niejednokrotnie ujawnialiśmy wagi bez aktualnych legalizacji. Bywało, że urządzenia niewłaściwie tarowano. Zdarzały się też przypadki świadomego dociążania szalek wagi metalowymi przedmiotami, tak aby pomiar był dla kupującego niekorzystny – opowiada Paweł Zabrocki, zastępca kierownika Referatu Dzielnicowego I.
Liczba stwierdzanych nieprawidłowości z roku na rok spada. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o Miarach od początku stycznia do końca listopada 2016 r. gdańscy strażnicy nałożyli cztery mandaty o łącznej wartości 130 złotych. W jednym przypadku skończyło się na pouczeniu. W ubiegłym (2015) roku mandatów było 15 (680 złotych), a pouczeń 10.
Kontrole legalizacji wag w punktach handlowych i usługowych prowadzone są cyklicznie. Działania podejmowane są wspólnie z przedstawicielami Okręgowego Urzędu Miar i Wag.
W czasie trwającej dwa dni akcji skontrolowanych zostało 90 punktów handlowych. Strażnicy miejscy nałożyli osiem mandatów karnych o łącznej wartości 400 złotych. W trzech przypadkach poprzestali na pouczeniach.
(tg)