Konsultacje społeczne

Zakończone zostały prace nad opracowaniem projektu nowego programu rozwoju dla miasta „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030″, w którym wskazano kierunki i cele strategiczne określające rozwój Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
Z uwagi na wagę strategii dla przyszłości miasta i jego mieszkańców, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, które umożliwią poznanie opinii gdyńskiej społeczności odnośnie tego dokumentu. Konsultacje będą miały zasięg ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Gdyni oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na obszarze Miasta Gdyni. Termin trwania konsultacji od 15.02.2017 r. do 08.03.2017 r. Konsultacje polegać będą na złożeniu uwag do projektu dokumentu za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub składanego do skrzynek usytuowanych w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030″ zostanie zamieszczony na stronie www.gdynia.pl oraz stronie internetowej dedykowanej procesowi opracowania strategii www.2030.gdynia.pl.
Konsultacje społeczne umożliwiają wyrażenie opinii przez mieszkańców, co pozwala na lepsze poznanie lokalnych potrzeb, maksymalizację efektywności i trafności procesów decyzyjnych, podjęcie optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Konsultacje prowadzą również do aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju postaw obywatelskich. Uchwała ma na celu doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych usług, stworzenie możliwości zwiększenia udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, by zapewnić porozumienie i akceptację mieszkańców w sprawach istotnych dla miasta. Proponowane zmiany uproszczą proces inicjowania i przeprowadzania konsultacji społecznych. Ważne jest coraz szersze włączanie mieszkańców w procesy współdecydowania o rozwoju miasta. Służą temu działania na szczeblu rad dzielnic, organizacji pozarządowych, ale również bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami. Dlatego ważne jest umożliwienie stosowania różnych form konsultacji, dostosowanych do oczekiwań mieszkańców, a także wykorzystujących innowacyjne rozwiązania społeczne i technologiczne.
http://www.gdynia.pl/