Do trzech razy sztuka…

nowaczek

nowaczek
Aleksander Nowaczek zwolniony z LWSM Morena…            Fot. t

Do trzech rady sztuka. Wcześniejsze dwie próby odwołania Aleksandra Nowaczka z funkcji prezesa zarządu LWSM Morena w Gdańsku nie udały się, ale trzech i owszem. Uchwałą Rady Nadzorczej LWSM Morena nr 24/2017 z dnia 28 kwietnia Aleksander Nowaczek przechodzi do historii, a jego miejsce tymczasowo ma zająć osoba oddelegowana z rady. Czy jego losy podzieli zastępca prezesa Henryk Talaśka?
Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze w zw. z § 42 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje: §1 Odwołuje z funkcji członka zarządu – Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Nowaczka z powodu utraty zaufania potrzebnego do pełnienia tej funkcji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwałę podjęto w głosowaniu: „za” – 8 głosów; „przeciw” – 2 głosów; „wstrzymał” – 2 głosów.
Wszystko owiane jest tajemnicą. Nikt nie dowie się, jak kto głosował. Czara goryczy się przelała i wyliczono teoretycznie, że już za pierwszym razem Nowaczka powinno udać się skutecznie odwołać. Nie udało się. Kto z rady się wyłamał i zagłosował za pozostawieniem prezesa Nowaczka. Gdy szef rady wyznaczył inny termin posiedzenia z punktem dotyczącym odwołania Nowaczka, zabrakło quorum. Zapewne ot, taki czysty zbieg okoliczności. Za trzecim razem już nie udało się uchronić Aleksandra Nowaczka. Został odwołany z zajmowanego stanowiska. Było to dla niego ogromnym zaskoczeniem. Być może liczył na lojalność radnych, którzy wcześniej go chronili.
28 kwietnia ta sama rada podjęła uchwałę w sprawie: rozwiązania umowy o pracę z Aleksandrem Nowaczkiem. Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” jako pracodawca działając na mocy przepisu art. 32 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami i art. 52 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz § 42 ust. 1 pkt 16 Statutu Pracodawcy uchwala co następuje: § 1 Postanawia rozwiązać umowę o pracę zawartą w Gdańsku pomiędzy Panem Aleksandrem Nowaczkiem, a Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową „Morena” w Gdańsku za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. § 2 Niniejszym Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku zwalnia Pana Aleksandra Nowaczka z obowiązku świadczenia pracy na rzecz Pracodawcy. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu: „za” – 7 głosów; „przeciw” – 0 głosów; „wstrzymał” – 5 głosów.
Rada Nadzorcza Moreny 28 kwietnia zdecydowała również o wyznaczeniu do pełnienia funkcji członka Zarządu od 2 maja do 31 lipca 2017 r. za wynagrodzeniem przysługującym członkowi zarządu.
Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” Marzenę Roszkowską. Jednocześnie na wyznaczony okres delegowania ulega zawieszeniu członkostwo Marzeny Roszkowskiej w Radzie Nadzorczej. Uchwałę podjęto w głosowaniu: „za” – 9 głosów; „przeciw” – 1 głosów; „wstrzymał” – 2 głosów .
Na kolejne posiedzenie rady 15 kwietnia przewodniczący zawarł punkt w sprawie odwołania członka zarządu zastępcy prezesa zarządu Henryka Talaśki. Przewidziano dyskusję i przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Henrykiem Talaśką. Radni mieli także przyjąć uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu w miejsce Talaśki i w sprawie wysokości wynagrodzenia oddelegowanego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu – Pani Marzeny Roszkowskiej.
(t)