Będą nowe ulice na Kaczych Bukach

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni tzw. Kacze Buki”. Wykonawcą jest Nevora Projekt Łukasz Dawidowski.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 700 tys. zł i zawarta w niej zostanie budowa dróg i infrastruktury na Kaczych Bukach. Projektowany układ drogowy zostanie scalony z istniejącą siecią dróg – w tym budowanego gdyńskiego odcinka Trasy Kaszubskiej.
Kacze Buki to rozwijająca się część dzielnicy Wieki Kack Jest tam dużo wolnych terenów przeznaczonych pod budowę osiedli mieszkaniowych, dlatego bardzo chętnie te tereny wykorzystywane są przez developerów. Niestety bolączką tej części dzielnicy jest stara infrastruktura drogowa, która już niedługo nie będzie mogła obsłużyć coraz liczniejszej rzeszy mieszkańców. Dlatego też na początku roku radni Gdyni przyjęli nowy plan miejscowy, pozwalający na budowę tam kolejnych osiedli. Istotnym powodem zmian były wnioski od właścicieli terenów w dzielnicy, postulujących rozszerzenie możliwości zabudowy mieszkaniowej. Poza tym trwa budowa Trasy Kaszubskiej, która poszerzy możliwości transportowe dzielnicy.
Władze Gdyni chcą równolegle rozwijać infrastrukturę drogową, do czego najpierw potrzebna jest dokumentacja projektowa. Dlatego pierwszym krokiem było rozstrzygnięcie przetargu na jej wykonanie, i podpisanie umowy z wykonawcą
Koncepcja układu drogowego wraz z odwodnieniem ma być gotowa we wrześniu, natomiast projekt budowlany pojawi się w połowie 2022 roku.
Co ma zawierać dokumentacja
opracowanie projektu koncepcyjnego w zakresie układu drogowego i kanalizacji deszczowej, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wykonanie prac geodezyjnych,
sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
Dokumentacja ma zawierać zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w ramach zadania planuje się budowę dróg wraz z budową wlotów dróg poprzecznych na odcinkach nie krótszych niż 20 metrów:
ul. Krzemowa – przedłużenie do ul. Starochwaszczyńskiej odcinka realizowanego przez GDDKiA;
ul. Starochwaszczyńska – na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Sudeckiej;
ul. Sudecka – na odcinku od ul. Starochwaszczyńskiej do ul. Kacze Buki wraz z pętlą umożliwiającą zawracanie i postój pojazdów transportu zbiorowego;
ul. Bieszczadzka – na odcinku od ul. Starochwaszczyńskiej do ul. Kacze Buki;
ul. Kacze Buki – minimalny odcinek od ul. Bieszczadzkiej do ul. Sudeckiej, w przypadku budowy kanału deszczowego w kierunku strefy planistycznej 094 ZP – odcinek od ul. Bieszczadzkiej do ul. Świętokrzyskiej;
ul. Świętokrzyska;
ul. Skowronka;
ul. Dzięcioła.
W ramach inwestycji powstaną też przystanki komunikacji zbiorowej oraz oświetlenie uliczne ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo zostaną wykonane zbiorniki retencyjne do prawidłowego odwodnienia dróg przewidzianych do realizacji. W ramach koncepcji pojawią się możliwości retencjonowania wód opadowych w miejscu ich wystąpienia wraz z możliwością zagospodarowania ich np. na cele komunalne czy podlewanie terenów zielonych.
Termin wykonania koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem to 16 tygodni, natomiast wielobranżowy projekt budowlany ma być gotowy w ciągu 72 tygodni. Koszt dokumentacji wynosi 699 624,00 zł brutto.
Inwestycja jest realizowana wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

(a)