Wyłożenie projektu planu

Od 21 marca do 19 kwietnia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu w Pieckach Migowie. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Celem sporządzenia projektu planu Piecki Migowo – rejon sądu przy ulicy Piekarniczej jest realizacja celu publicznego polegającego na rozbudowie i modernizacji siedziby Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ. Przebudowa poprawi warunki pracy tej instytucji i podniesie jakość obsługi klientów. Objęcie granicami planu także części ulicy Rakoczego i terenów po północnej stronie budynków sądu pozwoli na zweryfikowanie zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej i parkingowej.
Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.
Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-73 lub za pośrednictwem maila winicjusz.momont@brg.gda.pl.
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.
Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:
papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 4 maja 2022 r.
21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe