Młodzi mają głos!

rada

rada
Młodzieżowa Rada Dzielnicy 2011-2015                                                        (fot. mat. RD)
Pora do urn. Tym razem jednak nie chodzi o wybory parlamentarne… Już niedługo powołana na kolejną kadencję zostanie Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa. Wybory przewidziane są w przyszłym miesiącu.
Ruszyły zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa, zaś same wybory odbędą się w listopadzie (w listopadowym numerze gazety ogłosimy listę zwycięzców.
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa jest jednostką ściśle współpracującą z Radą Dzielnicy Dąbrowa. Jednak nie jest podmiotem prawnym – pełni funkcję opiniotwórczą i jest działalnością społeczną. Głównym celem istnienia Młodzieżowej Rady jest inicjowanie przedsięwzięć na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy działań w zakresie poprawy warunków życia, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.
Obszar działalności oraz sposób funkcjonowania wyznaczają członkowie Młodzieżowej Rady w konsultacji z Radnymi Dzielnicy Gdyni Dąbrowy. Miejscem siedziby MRRD jest Zespół Szkół nr 14.
Wybór kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady odbywa się przez dobrowolne zgłaszanie kandydatur uczniów z klas VI szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum, które spełniają określone warunki. Kandydat lub kandydatka muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na kandydowanie w wyborach na radnego Młodzieżowej Rady, musi być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa oraz otrzymać pisemną rekomendację wychowawczyni klasy lub dyrekcji szkoły, do której uczęszcza.
Kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady powinni uzyskać poparcie co najmniej 20 uczniów (wyborców do 18 roku życia), zameldowanych w okręgu działania Rady Dzielnicy Dąbrowa. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia wraz z zaznaczeniem klasy lub adresu zamieszkania dla osób spoza Zespołu Szkół nr 14 i być opatrzone jej własnoręcznym podpisem.
Wybory do Młodzieżowej Rady są bezpośrednie, tajne, równe oraz większościowe. Prawo głosu mają osoby w wieku 12-18 lat zamieszkałe na terenie dzielnicy Dąbrowa. Wyborcy wybierają radnych Młodzieżowej Rady bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. Wybory odbędą się w Zespole Szkół nr 14.
Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez komisję wyborczą. W czasie kampanii wyborczej każdy kandydat będzie miał możliwość przedstawienia swojej osoby na specjalnym apelu szkolnym.
Prowadzenie agitacji w dniu poprzedzającym oraz w dniu wyborów jest zakazane, a naruszenie tych zasad może spowodować skreślenie kandydata z listy kandydatów na radnego. Decyzję w tej sprawie podejmie komisja wyborcza w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Mandat radnego uzyskuje 15 osób, które zdobyły największą ilość głosów. Mandat radnego Młodzieżowej Rady wygasa z chwilą zakończenia kadencji Rady Dzielnicy lub w przypadku 5 nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady.
Sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi przewodniczący Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa lub radny dzielnicy przez niego wskazany. Wybór przewodniczącego odbywa się w pierwszej części sesji inauguracyjnej. Po zgłoszeniu kandydatur przez radnych i wyrażeniu zgody przez kandydatów na kandydowanie do funkcji przewodniczącego Młodzieżowej Rady odbywa się głosowanie tajne. Przewodniczący zostaje wybierany bezwzględną większością głosów.
Nowo wybrany przewodniczący Młodzieżowej Rady proponuje 2 kandydatów na członków Zarządu MRRD. Po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie ich kandydatury są poddawane pod głosowanie tajne i są akceptowane w przypadku uzyskania zwykłej większości głosów. W skład Zarządu Młodzieżowej Rady wchodzą: przewodniczący oraz dwoje wiceprzewodniczących.
Podczas drugiej sesji przewodniczący Młodzieżowej Rady powołuje cztery komisje problemowe współpracujące z komisjami Rady Dzielnicy, a następnie przeprowadza wybory ich przewodniczących i zastępców. Wybory przeprowadza się w sposób jawny, zwykłą większością głosów.
(kod)