By w Kacku żyło się wygodniej…

budzet

budzet

Aż 12 projektów mieli do wyboru mieszkańcy Wielkiego Kacka, którzy głosowali w drugiej edycji gdyńskiego budżetu obywatelskiego. Frekwencja wyniosła 19,79 proc., co plasuje naszą dzielnicę na bardzo wysokim miejscu.
To bardzo dobrze, bowiem w głosowaniu udział wzięło w sumie 47612 osób – 20 proc. mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Jesteśmy zatem blisko tej liczby. Dodać należy, że to w skali miasta o blisko 7000 tysięcy więcej niż w roku 2014, gdy budżet obywatelski w Gdyni debiutował. Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat. Największe poruszenie budżet obywatelski wywołał w 3 dzielnicach. Rekordową frekwencję – ponad 40 proc. głosujących osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie. Bardzo chętnie (blisko 35 proc. uprawnionych) głosy oddawali również mieszkańcy Grabówka oraz Wzgórza Św. Maksymiliana. Najrzadziej głosowali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście (frekwencja nie przekroczyła 4 proc.), co najprawdopodobniej wynika z faktu, iż była to jedyna dzielnica, w której oba projekty mieściły się w puli środków na nią przypadających.
W gdyńskim budżecie obywatelskim 2015 do podziału było dokładnie 4597797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu – 24, najmniej na Cisowej i w Śródmieściu – po dwa. W wyniku internetowego głosowania prowadzonego na stronie www.bo.gdynia.pl, do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 39 projektów. Najwięcej głosów – 1794 – otrzymał projekt wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej pod nazwą Aktywna Chylonia, o wartości 350000 zł.
W stosunku do zeszłego roku, w którym zwyciężyło 41 projektów, wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe. Tylko 4 dzielnice wykorzystały całe pule przeznaczone na dzielnicę, kolejne 8 były wyczerpania tej puli bardzo bliskie. Wybranym projektem o największej wartości jest „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie”, opiewający na całą pulę środków przypadających na dzielnicę Chwarzno-Wiczlino, o wartości 546150 zł. Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 875064 zł, które zostaną dodane do puli, jaką podzielą mieszkańcy poszczególnych dzielnic w 2016 roku.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska, różnego typu przestrzenie do ćwiczeń fizycznych w przestrzeni miejskiej, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników oraz dwa wybiegi dla psów.
Na Wielki Kack przypadła kwota 246818 zł. Na kolejna edycję przeszło 96591,60 zł niewykorzystanych funduszy. Najchętniej głosowano na trzy zwycięskie wnioski. Pierwszy to budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a kościołem (koszt 65000 zł, 557 głosów). Drugi to doposażenie boiska znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 (75000, 991 głosów. Trzeci to montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej (10226,40 zł, 469 głosów).
Pozostałe wnioski to: budowa mini-boiska do gry w kosza (156700 zł, 178 głosów), budowa mini-placu zabaw (49140 zł, 218 głosów), modernizacja boiska sportowego na osiedlu Fikakowo (199124 zł, 243 głosy), montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu (progu zwalniającego) na ulicy Nowodworcowej (5113,20 zł, 404 głosy), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Siewnej (80000 zł, 70 głosów), plac zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat (116660 zł, 331 głosów), remont istniejącego chodnika przy ul. Starodworcowej, odcinek od Wielkopolskiej do Krętej (128825,60 zł, 442 głosy), utwardzenie nawierzchni ulicy Radosnej od nr 11-12 (222000 zł, 159 głosów), wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej i ul. Lipowej (75794,11 zł, 364 głosy). W sumie udział w głosowaniu wzięło 4426 kacan.
Równolegle do głosowania mieszkańcy byli pytani o to, jak oceniają cały sposób realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni. Zebrane wyniki pozwolą w przyszłych edycjach jeszcze bardziej rozbudowywać pomysły na realizację gdyńskiego budżetu w oparciu o potrzeby gdynian.
Jak podkreślają urzędnicy, na wyróżnienie zasługuje ogromne zaangażowanie projektodawców, którzy od pierwszych chwil głosowania zaskakiwali pomysłami na promocję zgłoszonych przez siebie przedsięwzięć. Kręcili filmy zamieszczane później w internecie, aktywnie działali na portalach społecznościowych, tworzyli zabawne memy, chętnie korzystali z tablic wyborczych przekazanych na potrzeby głosowania w budżecie obywatelskim. Większość dzielnic w tegorocznej edycji, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach głosowania, miało swoich niekwestionowanych faworytów, którzy poprzez prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, promocyjnej i dialogu z mieszkańcami wysunęli się na prowadzenie w rankingu. Od 25 października w kilku punktach Gdyni spotkać można było tzw. lotne brygady – wolontariuszy i pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy wyjaśniali zasady budżetu obywatelskiego, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali – wyposażeni byli w urządzenia z mobilnym internetem. Pracownicy PPNT odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze. Wsparciem służyli pracownicy instytucji miejskich – np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic, proboszczowie gdyńskich parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące podziękowania.

(kod)