Wyższy standard w… śmietniku

smietnik

smietnik
Dzierżawa pojemników na śmieci będzie podlegała nowym zasadom                                                                 (fot. kod)

Warto przygotować się do wyższego standardu w systemie gospodarki odpadami. Ostatnio pisaliśmy o czekających nas zmianach. Teraz znamy już więcej konkretów.
Od początku stycznia przyszłego roku w gdyńskim systemie gospodarki odpadami zaczną obowiązywać zmiany skutkujące znacznym podwyższeniem standardu usługi świadczonej przez miasto. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, że firma odbierająca odpady komunalne z terenu danej nieruchomości wyposaży posesję w pojemniki na odpady (w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady zbierane w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane i zbierane w sposób selektywny).
Pojemniki dostarczane będą do końca grudnia 2015 roku. Przy czym warto dodać, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymają też pakiet startowy worków (po 2 worki na odpady z plastiku, papieru i szkła). Kolejne worki dostarczane będą na bieżąco przy odbiorze odpadów selektywnych według zasady: „nowy worek za każdy zapełniony worek danej frakcji odpadów zbieranych selektywnie”.
– Jeżeli aktualnie dzierżawisz pojemniki na odpady, dokonaj wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem na koniec 2015 roku! – apelują urzędnicy.
Właściciele nieruchomości nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem pojemników poprzez ich dzierżawę lub zakup. Koszty związane z pojemnikami i ich utrzymaniem (czyszczenie, naprawa itp.) będą ujęte w opłacie śmieciowej. Szczegółowe informacje na stronie www.smieciodnowa.pl.
A jak do tej pory wygląda segregacja odpadów w naszym mieście?
– Gdynia może poszczycić osiągnięciem 28-procentowego poziomu recyklingu, co wśród dużych miast jest jednym z najlepszych wyników w kraju – zapewnia Michał Guć, wiceprezydent miasta. – Gdyński wynik jest dwukrotnie lepszy niż wymagana prawem norma. Zostało jednak sporo pracy, gdyż w roku 2020 musimy jako miasto osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu. Co oznacza, że system gospodarowania odpadami w Gdyni wymaga ciągłego udoskonalania. Gdynia jest wśród liderów segregacji odpadów. Nakładane przepisami wymogi wyprzedzamy o kilka lat. Oczywiście te wymogi z roku na rok są coraz wyższe, dlatego cały czas pracujemy nad tym, aby system był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców.
Dlatego w przyszłym roku wprowadzone zostaną zmiany, które są wynikiem dotychczasowych obserwacji i zgłaszanych przez mieszkańców i zarządców nieruchomości uwag. Do najważniejszych należą: wprowadzenie całorocznej możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych, zapewnienie przez gminę pojemników na odpady bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej, odbiór popiołu, odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) bez dodatkowych opłat.
Radni miasta przyjęli już uchwałę, która wprowadza stosowne zmiany. Najważniejsza z nich – wspomnianan wcześniej – zakłada przejęcie przez miasto od mieszkańców obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady, co uwolni mieszkańców od obowiązku zakupu lub dzierżawy pojemników. Kolejna zmiana to zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej – frakcje: papier i opakowania wielomateriałowe oraz plastik i metale będą odbierane dwa razy w tygodniu – dwa razy częściej niż do tej pory, co ograniczy przepełnianie się pojemników. Planowane jest też odejście od odbioru odpadów wielkogabarytowych w formie trzy razy do roku organizowanych wystawek na rzecz odbioru przez cały rok (w zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane na bieżąco po wystawieniu przy pergoli, zaś w zabudowie jednorodzinnej – będą odbierane w soboty na wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości). Uchwała zakłada odbieranie na telefoniczne lub elektroniczne zgłoszenie bezpośrednio z domu mieszkańca dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, telewizory) – z możliwością wyniesienia z mieszkania. Kolejną nowością jest odbiór odpadów zielonych – właściciele nieruchomości, na których powstają odpady zielone, otrzymają nieodpłatnie worki do ich gromadzenia. Worki będą odbierane przez firmę wywozową według harmonogramu (w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie); odbiór popiołu z domowych palenisk (ogrzewanie piecowe, podgrzewanie wody w domu, kominki) – metalowe pojemniki do gromadzenia popiołu zostaną dostarczone przez miasto. I – co ważne w zbliżającym się, świątecznym okresie – odbiór drzewek świątecznych odbędzie się od początku stycznia do końca lutego według harmonogramu, co dwa tygodnie.

(kod)