Idzie młodość!

mrdd

mrdd
Młodzieżowi radni nowej kadencji                   (fot. mat MRDD)

Na kolejną kadencję została powołana Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa. Wybory, podczas których wyłoniono 10 radnych, odbyły się w Zespole Szkół nr 14.
To już czwarta kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa. Tym razem w jej skład wchodzą: Buss Maciej, Bielawa Ewelina, Drygała Kamila, Dziamski Marek, Gliszczyński Szymon, Jasińska Małgorzata, Kozłowska Zuzanna, Kroczka Weronika, Sadowska Katarzyna, Saganowska Maja.
Obowiązująca zasada jest taka, że sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi przewodniczący Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa lub radny dzielnicy przez niego wskazany. Wybór przewodniczącego odbywa się w pierwszej części sesji inauguracyjnej. Po zgłoszeniu kandydatur przez radnych i wyrażeniu zgody przez kandydatów na kandydowanie do funkcji przewodniczącego Młodzieżowej Rady odbywa się głosowanie tajne. Przewodniczący zostaje wybierany bezwzględną większością głosów.
Nowo wybrany przewodniczący Młodzieżowej Rady proponuje 2 kandydatów na członków Zarządu MRRD. Po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie ich kandydatury są poddawane pod głosowanie tajne i są akceptowane w przypadku uzyskania zwykłej większości głosów. W skład Zarządu Młodzieżowej Rady wchodzą: przewodniczący oraz dwoje wiceprzewodniczących. Podczas drugiej sesji przewodniczący Młodzieżowej Rady powołuje cztery komisje problemowe współpracujące z komisjami Rady Dzielnicy, a następnie przeprowadza wybory ich przewodniczących i zastępców. Wybory przeprowadza się w sposób jawny, zwykłą większością głosów.
Za nami jest już pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano Zarząd Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa. Przewodniczącą została Weronika Kroczka, zaś wiceprzewodniczącymi – Kamila Drygała i Marek Dziamski.
Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa jest jednostką ściśle współpracującą z Radą Dzielnicy Dąbrowa. Jednak nie jest podmiotem prawnym – pełni funkcję opiniotwórczą i jest działalnością społeczną. Głównym celem istnienia MRDD jest inicjowanie przedsięwzięć na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy Dąbrowa działań w zakresie poprawy warunków życia, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji. Obszar działalności oraz sposób funkcjonowania wyznaczają członkowie Młodzieżowej Rady w konsultacji z Radnymi Dzielnicy Gdyni Dąbrowy. Miejscem siedziby MRRD jest Zespół Szkół nr 14.
Wybór kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady odbył się przez dobrowolne zgłaszanie kandydatur uczniów z klas VI szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum, które spełniały określone warunki. Kandydat lub kandydatka musieli mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na kandydowanie w wyborach na radnego Młodzieżowej Rady, być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa oraz otrzymać pisemną rekomendację wychowawczyni klasy lub dyrekcji szkoły, do której uczęszcza.
Wybory do Młodzieżowej Rady odbyły się z zachowaniem wszelkich zasad – były bezpośrednie, tajne, równe oraz większościowe. Prawo głosu miały osoby w wieku 12-18 lat zamieszkałe na terenie dzielnicy Dąbrowa. Wcześniej, w czasie kampanii wyborczej każdy kandydat miał możliwość przedstawienia swojej osoby na specjalnym apelu szkolnym. Natomiast prowadzenie agitacji w dniu poprzedzającym oraz w dniu wyborów było surowo zakazane, a naruszenie tych zasad mogło spowodować skreślenie kandydata z listy. Do tego na szczęście nie doszło.
Mandat radnego Młodzieżowej Rady uzyskuje zazwyczaj 15 osób, które zdobyły największą ilość głosów. Wygasa on z chwilą zakończenia kadencji Rady Dzielnicy lub w przypadku 5 nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady. Tym razem – na kadencję 2015-2019 – powołano jednak tylko 10 młodych radnych.
(kod)