Partnerstwo dla dzielnicy

partnerstwo

partnerstwo
W partnerstwie mogą uczestniczyć m. in. parafie oraz radni dzielnicy           (fot. mat. RD)

Najlepsze pomysły, służące poprawie życia na terenie dzielnicy, teraz mają jeszcze większą szansę na realizację. Potrzebne jest tylko partnerstwo, celem przygotowania odpowiednich wniosków, na wdrożenie których przeznaczono 25 tys. zł.
Podczas, gdy projekty Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego skupiają się na działaniach takich, jak inwestycje czy remonty, jeszcze w tym roku gdyńskie rady dzielnic rozpoczną konkurs, który jest poświęcony innego rodzaju działaniom. Projekt „Przyjazna dzielnica” powstał w wyniku ewaluacji zeszłorocznego budżetu obywatelskiego i pozwoli wyłonić najlepsze pomysły skierowane do mieszkańców.
– Istotą pomysłu jest współpraca – tłumaczy Paweł Brutel, koordynator Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. – Gospodarzem projektu będą rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz działań lokalnych.
W skład takiego partnerstwa mogą wejść np.: rada dzielnicy, biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej itp. To rada dzielnicy ma zadecydować, który wniosek trafi pod głosowanie. Wyboru dokonają mieszkańcy, w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku głosowania w budżecie obywatelskim, czyli internetowo. Konkursy ogłoszone zostaną jeszcze w tym roku, najlepsze pomysły zrealizowane zostaną w przyszłym roku. W budżecie miasta zarezerwowano na ten projekt 550000 zł, co oznacza że każda dzielnica dostanie po 25000 zł.
Warunkiem złożenia pojedynczego projektu do rady dzielnicy jest przygotowanie go przez partnerstwo. Te muszą stworzyć co najmniej 3 podmioty spośród następujących kategorii: rada właściwej miejscowo dzielnicy, osoby prawne działające na terenie Gdyni, jednostki organizacyjne gminy miasta Gdyni. Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy partnerów. Do partnerstwa mogą dodatkowo dołączać także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które mogą realizować zadania, ale bez możliwości uzyskiwania środków z budżetu miasta. Jeden podmiot może występować tylko w jednym partnerstwie, tworzonym na potrzeby konkursu w danej dzielnicy. Na koniec rada dzielnicy rekomenduje co najmniej 3 projekty, które zostaną poddane głosowaniu.
Jak będą wybierane projekty do realizacji? Warunkiem przeprowadzenia głosowania w dzielnicy jest zgłoszenie przez radę dzielnicy i pozytywna weryfikacja przez komisję, co najmniej 3 projektów, których łączna wartość jest równa co najmniej kwocie 50000 zł. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do konkursu uprawnieni są mieszkańcy zameldowani na terenie Gdyni oraz ci, którzy zostali dopisani do rejestru wyborców.
(kod)