Przyjazna dzielnica

dzielnica

dzielnica
Dzięki konkursowi dzielnica ma być bardziej przyjazna mieszkańcom                 (fot. kod)

Trwają intensywne przygotowania do pierwszej edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”. Wyjątkowo w tym roku zostaną przeprowadzone dwie edycje konkursu – pilotażowa i zasadnicza. Trzeba się pospieszyć, bo propozycje projektów w ramach pierwszej z nich przyjmowane są do 29 marca 2016 roku.
W ramach pilotażowej edycji rady dzielnic mają możliwość złożenia przynajmniej dwóch projektów konkursowych, których wartość nie przekracza 18000 zł. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 396000 zł. Złożone wnioski podlegać będą ocenie formalnej przez powołaną przez prezydenta miasta komisję. Pozytywna ocena formalna projektu będzie skutkowała skierowaniem do realizacji. Listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie, poznamy do 12 kwietnia 2016 roku.
Po takim „teście” przyjdzie czas na zasadniczą edycję „Przyjaznej dzielnicy”, w której do podziału jest 550 tys. złotych (25 tys. zł na każdą dzielnicę). Głosowanie odbędzie się we wrześniu, razem z głosowaniem do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszenia do „Przyjaznej dzielnicy” powinny mieć wpływ na szeroko rozumianą integrację mieszkańców dzielnicy, organizację czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, obejmować działania kulturalne, sportowe, podnoszące poczucie bezpieczeństwa, a także działania prorodzinne.
– Propozycje zgłaszają poszczególne rady dzielnic, ale w tak zwanym partnerstwie – tłumaczy Paweł Brutel, gdyński radny. – W skład takiego partnerstwa mogą wejść oprócz rady, biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej itp. To rada dzielnicy ma zadecydować, który wniosek trafi pod głosowanie.
Partnerstwo tworzą co najmniej 3 podmioty. Zasady jego działania muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy partnerów. Do partnerstwa mogą dodatkowo dołączać także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które mogą realizować zadania, ale bez możliwości uzyskiwania środków z budżetu miasta. Jeden podmiot może występować tylko w jednym partnerstwie tworzonym na potrzeby konkursu w danej dzielnicy. Na koniec rada dzielnicy rekomenduje co najmniej 3 projekty, które zostaną poddane głosowaniu.
Wyboru dokonają mieszkańcy, w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku głosowania w Budżecie Obywatelskim, czyli internetowo. Warunkiem przeprowadzenia głosowania w dzielnicy jest zgłoszenie przez radę dzielnicy i pozytywna weryfikacja przez komisję, co najmniej 3 projektów. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do konkursu uprawnieni są mieszkańcy zameldowani na terenie Gdyni oraz ci, którzy zostali dopisani do rejestru wyborców. Głosujący podaje numer PESEL oraz imię ojca.
– Pomysł na konkurs powstał po ewaluacji pierwszej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego i jest sposobem na wyłonienie najciekawszych pomysłów mieszkańców na tak zwane przedsięwzięcia miękkie, jak programy edukacyjne, wydarzenia kulturalne – dodaje radny Brutel. – W przypadku budżetu partycypacyjnego są to projekty twarde, czyli remonty i inwestycje.
(kod)