Zgłoś się po dotację!

zabytki

zabytki
Niektóre zabytki odchodzą do przeszłości                                                             (fot. kod)

Miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Kwestia jest o tyle istotna dla mieszkańców Wielkiego Kacka, że nie brak tutaj obiektów objętych szczególna opieka konserwatora zabytków. Nic dziwnego, jest to bowiem miejsce o wyjątkowych walorach historycznych.
W budżecie Gdyni na 2016 r. na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru, zaplanowane zostały środki w wysokości 1 014 579 zł. Dotacje są kierowane na prace remontowe, które są konieczne ze względu na zły stan techniczny budynków oraz na prace, które są bardzo pilne i mają znaczenie dla wizerunku miasta. Przewidziano dofinansowanie prac wykorzystując dostępne środki, rozdzielając je pomiędzy uprawnionych wnioskodawców. Dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków proponuje się przyznać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 70 proc. kwoty określonej w kosztorysie. Dla budynków położonych na obszarach zabytkowych proponuje się przyznać dotacje w wysokości 50 proc. lub 30 proc. (w zależności od grupy według regulaminu) na zakwalifikowane prace.
(kod)