Czas na zerówkowiczów

rekrutacja

rekrutacja
Rodzice 6-laków mogą również zapisać dzieci do pierwszej klasy… Fot. t

24 kwietnia o godz. 9.00 ruszy w Gdańsku rekrutacja do placówek edukacyjnych dla najmłodszych gdańszczan na rok szkolny 2017/2018, w tym także szkół na Chełmie. Przeszło 6150 miejsc w przedszkolach publicznych czeka na najmłodszych gdańszczan.
Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 10 maja do godz. 15.00. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl. Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Harmonogram rekrutacji: 24 kwietnia, godz. 9.00- 10 maja, godz. 15.00 – czas na składanie wniosków wraz z dokumentami, 10 maja- 23 maja – weryfikacja zgłoszeń, 23 maja o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, od 24 maja, godz. 8.00 do 30 maja – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania, 1 czerwca, godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 12 czerwca, godz. 9.00 do 19 czerwca, godz. 15.00. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi wymienionymi w Prawie oświatowym, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Obowiązujące w Gdańsku kryteria uchwalone przez Radę Miasta podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, m.in.: zamieszkanie w obwodzie szkoły, fakt pracy/nauki w systemie dziennym rodziców kandydata, fakt, iż do tej samej placówki uczęszcza już rodzeństwo kandydata. W gdańskich przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2017/2018 przygotowano dla maluchów ponad 6150 miejsc. Uzupełnieniem tej oferty będzie ponad 2400 miejsc w upublicznionych przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz ok. 6680 miejsc w przedszkolach niepublicznych. W gdańskich szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym na zerówkowiczów czeka ok. 3500 miejsc.
Od 1 września 2017 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci w wieku 7 lat. Jednak rodzice 6-laków mogą również zapisać swoje dzieci do pierwszej klasy. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole będą wolne miejsca. W Gdańsku brane pod uwagę są m.in.: czy do wybranej szkoły uczęszcza już rodzeństwo kandydata, niepełnosprawność kandydata i samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
(tg)