BO 2021

331 projektów dzielnicowych pozytywnie przeszło weryfikację ogólną, a 2 są jeszcze uzupełnianie przez autora. Następnie wszystkie wnioski zostaną skierowane do weryfikacji szczegółowej. Jeśli jakiś projekt będzie wymagać poprawek lub doprecyzowania, urzędnicy skontaktują się z autorami i autorkami. Równolegle trwa weryfikacja ogólna projektów miejskich, która zakończy się 17 marca.
– Etap weryfikacji w harmonogramie gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego trwa około dwóch miesiący. To etap, któremu warto poświęcić maksymalną uwagę, by projekty, które trafiają pod głosowanie, były możliwe do realizacji. Czasem jest tak, że po zakończeniu składania wniosków okazuje się, że w bliskim sąsiedztwie zostały złożone podobne projekty i to jest też ten moment, w którym mieszkańcy i mieszkanki mogą połączyć siły, by razem zrobić coś dobrego – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
W pierwszym, ogólnym etapie weryfikacji zespół Laboratorium Innowacji Społecznych sprawdzał m.in. czy wnioski zostały prawidłowo wypełnione, a także czy zawierały wszystkie niezbędne załączniki. W przypadku braków autorzy i autorki zostali o tym powiadomieni i mieli jeszcze kilka dodatkowych dni na ich uzupełnienie.
– Z 363 złożonych projektów dzielnicowych weryfikację ogólną (formalną) pozytywnie przeszło 331. Autor dwóch projektów wystąpił z wnioskiem o wydłużenie czasu na niezbędne uzupełnienia i otrzymał na to zgodę dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. Pomysłodawcy 20 projektów nie uzupełnili braków formalnych (najczęściej były to listy poparcia oraz zgoda właścicieli nieruchomości na inwestycję na ich terenie), a 10 projektów zostało wycofanych. Wszystkie karty weryfikacji są publicznie dostępne w elektronicznym systemie obsługi projektów: www.gdynia.zetwibo.pl – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces gdyńskiego BO.
Wszystkie projekty po weryfikacji ogólnej zostaną przekazane do analizy lokalizacji (projekty inwestycyjne) i techniczno-finansowej. Urzędnicy z wydziałów i jednostek miejskich będą w najbliższym czasie sprawdzać je pod kątem możliwości realizacji. Analizowane będą m.in. kwestie związane ze zgodnością projektu z obowiązującymi planami miasta oraz poprawnością kosztorysów.
Jeśli realizacja projektu nie będzie możliwa w opisanym kształcie, urzędnicy skontaktują się z pomysłodawcami. Mailowo lub telefonicznie przedstawią propozycję niezbędnych zmian. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli proponowana inwestycja przekracza wysokość kwoty w danej dzielnicy. A także zmiany lokalizacji, jeżeli podana działka została przeznaczona na inne cele. Autorzy i autorki będą mieć pięć dni na ewentualne uzupełnienia.
Trochę inna droga czeka natomiast 19 projektów miejskich, których weryfikacja ogólna potrwa do 17 marca. Kolejnym etapem będą warsztaty online. W trakcie tych spotkań urzędnicy przedstawią proponowany zakres zmian czy uzupełnień, a potem wspólnie z autorami dopracują ostateczną formę projektu. Ostateczna analiza merytoryczna zakończy się w tym samym czasie, co projektów dzielnicowych, czyli do 14 maja 2021 roku.
Warto pamiętać, że jeśli projekt zostanie zweryfikowany negatywnie (uznany za niemożliwy do realizacji), jego autorzy i autorki będą mieć trzy dni robocze na złożenie odwołania od tej decyzji. Odwołanie można złożyć: w wersji papierowej w siedzibie LIS (ul. Żeromskiego 31), w formie elektronicznej na adres bo@gdynia.pl lub poprzez ePUAP. W treści pisma należy opisać swoje zastrzeżenia dotyczące weryfikacji i jej wyników i uzasadnić swoją opinię. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie należało do prezydenta Gdyni.
Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 26 maja 2021 roku.
mat. prasowe

Projekty

– Warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży uwrażliwiające na niepełnosprawność
– Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
– Ogólnodostępny defibrylator AED – urządzenie do ratowania życia, ul. Korzenna przy targowisku
– Cykliczne zajęcia Nordic Walking
– Nowoczesny plac zabaw dla dzieci na Karwinach III
– Nowoczesny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Kornela Makuszyńskiego
– Nasadzenia drzew alejowych i zieleni niskiej wzdłuż ulic Nałkowskiej i Brzechwy celem stworzenia zielonych alej dla Karwin.
– Gry i zabawy z mapą i kompasem
– Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych dyscyplin sportowych zakończony zawodami
– Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z dzielnicy KARWINY, w wieku 5 – 7 lat