Ruszyła budowa odnogi na gdańskiej Morenie

morena1

morena1
Przedstawiciel zwycięskiego konsorcjum tuż przed podpisaniem umowy Fot. GIK

Ruszyły roboty związane z budową kolejnego odcinka, tak zwanej odnogi linii tramwajowej na ul. Bulońskiej na gdańskiej Morenie. Konsorcjum WPRD Gravel i TOR-KAR-SSON otrzymają za to zadanie 22 989 618,74 zł brutto. Kilka dni temu, 7 listopada, w gdańskim magistracie podpisano umowę z wykonawcami. Firmy właśnie wykorzystują dobra aurę i przystąpiły do robót. Inwestycja obejmuje ono wykonanie odcinka linii tramwajowej od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej na Morenie w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, budowę obiektów przy przystanku PKM „Brętowo”. Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańska. Konsorcjum przebuduje także kanalizację sanitarną w ulicy Bulońskiej. Zamawiającym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna spółka z o.o.
W przetargu w 100 proc. decydowała cena. Termin zakończenia robót wskazano na 10 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli licząc od 7 listopada tego roku.
Inwestycja obejmuje: budowę dwutorowej linii tramwajowej w ulicy Bulońskiej o długości ok. 0,705 km od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów) wraz z odwodnieniem i budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów, na podstawie dokumentacji podstawowej i dokumentacji sporządzonej w ramach zamówienia przebudowę infrastruktury istniejącej ulicy wzdłuż realizowanej linii tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych i wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego, budowę przejazdów rowerowych i chodników, przebudowę oświetlenia, budowę linii kablowych trakcyjnych, przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, budowę elementów systemu TRISTAR i Systemu Informacji Pasażerskiej, monitoringu wizyjnego wraz z budową przewodowej transmisji danych dla infrastruktury tramwajowej.
Monitorowanie pracy instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic – kablem światłowodowym, rezerwę stanowić będzie radiowa transmisja danych, usunięcie kolidującej zieleni (drzewa i krzewy), przeniesie pod nadzorem ornitologa i entomologa siedliska pachnicy dębowej, urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców, sporządzenie sprawozdań umożliwiających zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych z przeprowadzonych prac i nadzoru, wykonanie studium hałasu, pomiarów drgań, pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie zamówienia.
Zadanie obejmuje również budowę obiektów przy przystanku PKM „Brętowo” budowę budynku socjalnego (wraz z zadaszeniem wspólnym dla obu budynków), budowę toalety publicznej, budowę zadaszenia dojścia od przystanku PKM Brętowo do przystanku autobusowego przy ul. Rakoczego, przebudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Bulońskiej.
Otwarcie ofert w przetargu na budowę odnogi tramwaju w ul. Bulońskiej nastąpiło 10 września br. Gdańskie Inwestycje Komunalne jako inwestor zastępczy działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska informowały wówczas o otwarciu ofert na to zdanie. Inwestor przeznaczył 18 347 020,94 zł brutto.
W przetargu zostały złożone cztery oferty: BUDIMEX SA – 25 307 456,43 zł, MTM Gdynia/Rajbud Tczew – 23 318 823,40 zł, WPRD Gravel i TOR- KAR- SSON – 22 989 618,74 zł i STRABAG – 23 701 672,08 zł. Komisja przetargowa ostatecznie zdecydowała o wyborze oferty WPRD Gravel/ TOR- KAR- SSON.
(tg)