Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka” w Gdańsku uprzejmie zaprasza Członków Spółdzielni na WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka”,
które odbędzie się w Klubie „Feluka” ul. Gdyńska 4 według poniższego harmonogramu:

  Data

Godz.

Budynki

Część I

22.06.2015r.

17.00

Subisława 21, 23, 27 ; Pomorska 15, 16, 18

Część II

23.06.2015r.

17.00

Gospody 6, 8 ; Pomorska 13, 14, 21, 22

Część III

24.06.2015r.

17.00

Gdyńska 5, 7 ; Gospody 14, 18 ; Sztormowa 7

Cześć IV

25.06.2015r.

17.00

Sztormowa 1, 2, 4, 6, 8 ; Rybacka 1, 3, 5, 7 ; Szyprów 2, 4, 5, 6, 7, 9 Subisława 31, 32 i członkowie oczekujący oraz członkowie zajmujący lokale użytkowe na wyodrębnionych nieruchomościach

Komplet materiałów, zawierający: Regulamin Walnego Zgromadzenia, sprawozdania oraz projekty uchwał na WZ, będzie wyłożony w pokojach nr 12 i 14 Spółdzielni
od dnia 01.06.2015r. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach: poniedziałek: 900 – 1800, wtorek – czwartek 700 – 1500,
piątek 700 – 1400.

Porządek obrad:

 1. Powitanie przybyłych i otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok. Dyskusja.
 7. Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie Finansowe Zarządu za 2014 rok oraz przedstawienie opinii Biegłego Rewidenta z badania bilansu za 2014 rok. Dyskusja.
 9. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.

b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 rok.

c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za 2014 rok. (bilans).

d) Podziału zysku netto Spółdzielni za 2014 rok.

e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.

 1. Dyskusja na tematy ogólne.
 2. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z przegłosowaniem poszczególnych wniosków.
 3. Zamknięcie obrad.