Klucz do własnego M

wykluczeni

wykluczeni
Takich osób na Żabiance jest co najmniej kilkanaście… Fot. t
Podczas sesji Rady Miasta Gdańska uchwalono Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023. Ma on na celu rozwój mieszkalnictwa społecznego połączonego z różnymi formami wsparcia specjalistów. Tak by odbiorcy programu mogli prowadzić samodzielne życie. Są wśród nich osoby z Żabianki.
– Jest to kolejny program miejski skierowany do najuboższej i najbardziej zagrożonej wykluczeniem grupy mieszkańców. W tej chwili w Gdańsku mamy 147 mieszkań w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Przygotowany Program ma za zadanie rozwijać system tak, by co roku pula zwiększała się o kolejnych 50 mieszkań– podkreśla Piotr Olech zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego.
Celem głównym Programu jest zintegrowanie rozwiązań obszaru polityki mieszkaniowej z rozwiązaniami obszaru pomocy i integracji społecznej w kierunku deinstytucjonalizacji i indywidualnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Program jest adresowany do Mieszkańców Gdańska – osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia. Osoby te oczekują na lokal z zasobów gminy, posiadają prawo do lokalu w gminnym zasobie, wynajmują mieszkanie na rynku prywatnym lub korzystają ze wsparcia w mieszkaniu prowadzonym przez instytucję pomocy i integracji społecznej. Odbiorcami Programu mogą być również absolwenci programów społecznych (w tym absolwenci Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Osiedla Sitowie czy Centrum Integracji Społecznej), wychowankowie pieczy zastępczej, wychowankowie innych placówek w procesie usamodzielnienia, rodziny wielodzietne, ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, seniorzy i inni.
Aby odbiorcom Programu dać szansę na pokonywanie trudności w oparciu o indywidualnie zawarte kontrakty skierowane do nich będą różne formy wsparcia: praca socjalna, monitorowanie wywiązywania się z ponoszenia opłat związanych z mieszkaniem. Skierowany do nich zostanie też szeroka oferta usług począwszy od asystentury, wsparcia specjalistycznego, terapii, animacji i organizowania społeczności lokalnych, poprzez doradztwo prawne, konsultacje oraz treningi umiejętności społecznych.
Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wprowadza do prawa lokalowego dwa nowe pojęcia: mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem.
Mieszkania wspomagane realizowane są w systemie pomocy społecznej świadczonej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych połączone są z szerokim wsparciem specjalistów. Mieszkania ze wsparciem wiążą się z podpisaniem standardowej umowy najmu połączoną z systemem wsparcia, jednak nie tak szerokiego jak w przypadku mieszkań wspomaganych.
Program stanowić będzie również podstawę do opracowania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Umożliwi też pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na realizację poszczególnych projektów.
Liderem i koordynatorem Programu będzie Wydział Rozwoju Społecznego UMG, natomiast partnerami i realizatorami będą: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Skarbu, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, organizacje pozarządowe, deweloperzy, Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o., Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Jednocześnie z Programem Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku.
(g)