dav

Początek roku to czas, kiedy mieszkańcy otrzymują decyzje dotyczące wysokości podatku od nieruchomości. W 2022 roku po raz kolejny nie będą one doręczane osobiście, a wysyłane pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Wszystko w związku z pandemią COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Przypominamy wysokość stawek podatku od nieruchomości, jakie będą obowiązywać w nadchodzącym roku.
Wysokość podatku od nieruchomości oraz informację o tym, jak go uiścić, co roku można znaleźć w decyzji podatkowej przekazywanej mieszkańcom przez Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni. W 2022 roku – podobnie jak w roku bieżącym – dokumenty te będą wysyłane pocztą lub drogą elektroniczną. To ważna informacja również dla seniorów. W przyszłym roku urzędnik nie zapuka do ich drzwi. Warto o tym pamiętać i uczulić bliskich.
Aby otrzymać decyzję podatkową drogą elektroniczną, najprościej wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło „Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni” i kliknąć w znajdujący się tam baner Platformy Cyfrowego Urzędu. Potem należy wybrać z listy usług „Sprawy ogólne”, a następnie „Pismo ogólne do urzędu”.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gdyni w 2022 roku
(na podstawie Uchwały Rady Miasta z 27 października 2021 r.):
1. od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od m2 powierzchni użytkowej,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
mat. prasowe