Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna

przetarg

Przetarg na budowę kolejnego odcinka linii tramwajowej

przetarg

Ogłoszono przetarg na budowę linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadania 1.2 Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B. Oferty można składać do 21 lipca. Termin zakończenia prac to 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przetarg, w imieniu Gminy Miasta Gdańska, ogłosiły Gdańskie Inwestycje Komunalne. W przetargu w 100% decyduje cena, a zadanie obejmuje: budowę dwutorowej linii tramwajowej w ulicy Bulońskiej o długości ok. 0,705 km od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów) wraz z odwodnieniem i budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów, na podstawie dokumentacji podstawowej i dokumentacji sporządzonej w ramach niniejszego zamówienia, przebudowę infrastruktury istniejącej ulicy wzdłuż realizowanej linii tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych i wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego, budowę przejazdów rowerowych i chodników, przebudowę oświetlenia, budowę linii kablowych trakcyjnych, przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, budowa elementów systemu TRISTAR i Systemu Informacji Pasażerskiej, monitoringu wizyjnego wraz z budową przewodowej transmisji danych dla infrastruktury tramwajowej. Monitorowanie pracy instalacji sterowania i ogrzewania  zwrotnic – kablem światłowodowym, rezerwę stanowić będzie radiowa transmisja danych, usunięcie kolidującej zieleni (drzewa i krzewy).

W ramach zadania także przeniesie pod nadzorem ornitologa i entomologa siedlisko pachnicy dębowej, urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców, sporządzenie sprawozdań umożliwiających Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych z przeprowadzonych prac i nadzoru wymienionych w w/w podpunktach nr 7, 8 i 9, wykonanie studium hałasu, wykonanie pomiarów drgań, pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Budowa obiektów przy przystanku PKM „Brętowo”
Zadanie obejmie budowę budynku socjalnego (wraz z zadaszeniem wspólnym dla obu budynków), budowę toalety publicznej, budowę zadaszenia dojścia od przystanku PKM Brętowo do przystanku autobusowego przy ul. Rakoczego i przebudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Bulońskiej.

(g)