Wrażliwi, nieobojętni, troskliwi

kociarze
Paweł Adamowicz: „Dziękujemy za waszą dobrą energię i za wrażliwość”… (t)

Od 7 lat wspólnie z Miastem Gdańsk realizują program pomocy bezdomnym kotom. Od marca tego roku legitymują się pierwszymi w Polsce Kartami Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów. Są wśród nich także mieszkanki Żabianki. W Teatrze Miniatura społeczni opiekunowie kotów spotkali się z prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem.
Podczas spotkania trzynastu społecznych opiekunów – w dowód uznania i szacunku, w podziękowaniu za długoletnią, bezinteresowną pomoc bezdomnym zwierzętom – uhonorowanych zostało Medalem Prezydenta Miasta Gdańska. – Dziękujemy za Waszą dobrą energię i za wrażliwość. Za to, że otaczacie opieką, wspieracie naszych najsłabszych i potrzebujących „braci mniejszych” – mówił podczas uroczystego spotkania prezydent Paweł Adamowicz.
Spotkanie uświetnił występ taneczny uczniów Gdańskiej Szkoły Baletowej. Atrakcją wieńczącą świąteczne spotkanie było najnowsze przedstawienie Teatru Miniatura „Kamienica”.
Od marca tego roku już około 350 gdańszczan legitymuje się pierwszymi w Polsce Kartami Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów. Karta Gdańskiego Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów upoważnia jej posiadacza do: nieodpłatnego otrzymania budek dla bezdomnych kotów oraz karmy w okresie zimowym; możliwości sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów; otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących tematyki ochrony zwierząt; udziału w szkoleniach oraz spotkaniach nt. ochrony zwierząt organizowanych przez Miasto Gdańsk. Ale karta społecznego opiekuna nie sprowadza się wyłącznie do praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. – Działalność społeczników niejednokrotnie spotyka się z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Miasto chce w ten sposób uhonorować i wyrazić uznanie dla ich działalności i niejako usankcjonować ich bardzo cenne działania – podkreśla dyrektor Wydziału Środowiska, Maciej Lorek.
Program ma bardzo duży i pozytywny odzew, a jego znaczenie z roku na rok wzrasta. Od 7 lat Miasto oferuje kotom domy szyte ma miarę – własny kąt na wyłączność (1 pomieszczenie dla 1 kota) i odrębne wejście do każdego z pomieszczeń. Łącznie jest ich w Gdańsku już ponad 800, co oznacza że ok. 4000 wolnobytujących kotów ma dach nad głową! Kocie schronienia przekazywane są spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, które lokują je w sąsiedztwie swoich domów. Projekt kociego domu jest owocem konsultacji Miasta z miłośnikami i znawcami kociej natury oraz Powiatowego Inspektora Weterynarii. A gdańszczan chętnych do niesienia pomocy nie brakuje.
Społecznym opiekunem bezdomnych kotów może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Gdańska, zainteresowany działalnością na rzecz pomocy bezdomnym kotom. Przyjęcie do grona opiekunów następuje poprzez osobiste zgłoszenie, zarejestrowanie, odebranie domku dla kotów i numerowanej karty Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Działalność opiekunów opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest w pełnym zakresie nieodpłatna.
Uhonorowani Medalem Prezydenta Miasta Gdańska: Małgorzata Lisiewicz, Joanna Biela, Leonarda Jankowiak, Barbara Sulecińska, Regina Krawiec, Krystyna Krzemińska, Teresa Bodek, Renata Korpus – Piskorska, Maria Paduch, Zygmunt Borowski, Tadeusz Palczyński, Tadeusz Leksyki i red. Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk.
(g)

Dwugłos w sprawie pieniędzy

gronowski
Wiesław Gronowski: „Gdyby nie głupota i złośliwa zawziętość, to już w 2011 roku mielibyśmy wszystko wyremontowane”…

Na spotkaniu z prezydentem Adamowiczem, zastępca prezydenta Andrzej Bojanowski odpowiadając na pytanie, czy były pieniądze na remont chodnika przy ul. Subisława, remont ul. Wejhera, powiedział mieszkańcom:, że były, ale część ludzi oprotestowała porozumienie – napisał do redakcji Wiesław Gronowski.
Szymańska

Małgorzata Szymańska: „Nieprawdą jest więc mówienie, że spółdzielnia poniosła straty”…(t)

„Porozumienie miało być podpisane. Część mieszkańców oprotestowała porozumienie. Rada poprzedniej kadencji zajmowała się tym. Komisja Rewizyjna (Rady Miasta Gdańska) na wyraźną prośbę mieszkańców na Komisji Rewizyjnej odstąpiliśmy od podpisania porozumienia. W związku z tym, aby nie podnosić ciśnienia na Żabiance, bo mamy konflikt. Na rok 2011 wszystkie pieniądze na całe zadania były zabezpieczone do momentu wystąpienia (zaopiniowania przez nowo wybraną Radę Osiedla) i podpisania porozumienia”.
– Gdyby nie głupota i złośliwa zawziętość, to już w 2011 roku mielibyśmy wszystko wyremontowane chodniki, ulice, monitoring etc. – uważa Gronowski. – A jak to się ma do tych wszystkich kłamliwych publikacji na stronie naszej rady osiedla Ż-W-J-T czy Gazecie Żabianki, że niby pieniędzy nie było i które firmowane jest przez prezydium rady. Ciekawe jakie teraz kłamstwo powiedzą mieszkańcom by się wybielić?
Co na to Małgorzata Szymańska, przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla?
– Liczyłam na to że członkowie Stowarzyszenia mają więcej inwencji twórczej, tymczasem są tacy monotematyczni, że zaczyna to być nudne – stwierdza. – Pan Prezydent Bojanowski na spotkaniu prezydenta z mieszkańcami osiedla, o którym pisze Pan Gronowski powiedział, że podpisanie porozumienia zostało wstrzymane na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Powiedział też, że zadania wpisane w porozumienie mimo jego nie podpisania są sukcesywnie realizowane oraz że w związku z powstałym na tle porozumienia konfliktem nie będzie tego tematu rozwijał. Jest faktem, że z zadań jakie były wyszczególnione w porozumieniu zdecydowana większość jest zrealizowana albo w trakcie realizacji. W końcowym etapie realizacji jest monitoring na osiedlu. Ma zostać zakończony do połowy grudnia b.r. Rada Osiedla przekazała na ten cel 10 000 zł z własnych środków. Z zadań wpisanych w porozumieniu pozostało do wykonania: naprawa ulicy Wejhera (rejon spółdzielni Osiedle Młodych) 580 000 zł – ciekawe co straciła spółdzielnia Żabianka w związku z nie zrealizowaniem tego zadania? Modernizacja chodnika na ulicy Subisława – 210 000 zł (teren Miasta Gdańska). Zakup urządzenia ARPOL na ul. Rybackiej (do badań jakości powietrza) – 73 200 zł. Ulic do wyremontowania i chodników jest rzeczywiście bardzo dużo na terenach spółdzielni, ale one nie są i nigdy nie były przewidziane do remontu w ramach porozumienia. Wszystkie zadania zapisane w porozumieniu są realizowane wyłącznie na terenach miasta. Ani grosz z pieniędzy na realizacje porozumienia nie był przeznaczony dla spółdzielni. Nieprawdą jest więc mówienie, że spółdzielnia poniosła straty.
Pieniądze przez miasto były, jak pisze Pan Gronowski, zarezerwowane na rok 2011. Jedyny wniosek jaki się stąd nasuwa, to że sprawę zawaliły spółdzielnia Żabianka, Stowarzyszenie i Rada Osiedla poprzedniej kadencji (w której byli członkowie Stowarzyszenia).
Według Szymańskiej projekt porozumienia został przysłany przez miasto Gdańsk do podpisania do zarządu spółdzielni, Stowarzyszenia i Rady Osiedla 18.10.2010 r. W listopadzie 2010 roku Spółdzielnia Osiedle Młodych podpisała porozumienie. Dlaczego Spółdzielnia Żabianka czekała z podpisaniem porozumienia do lutego 2011 (słynnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta)? Odpowiedź jest mniej skomplikowana niż nam się wydaje. 13 członków Stowarzyszenia Żabianka startowało w wyborach do Rady Osiedla nowej kadencji w 2011 roku. Był im bardzo potrzebny „sukces”, który zapewniłby ponowne wygranie wyborów do Rady Osiedla (byli radnymi w poprzedniej kadencji). Zresztą Pan Andrzej Kupidura potwierdza powyższe fakty swoją wypowiedzią na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2011 roku (strona Rady Miasta Gdańska – Komisja Rewizyjna – protokół z posiedzenia z dnia 29 marca 2011 r. strona 8) gdzie jako przewodniczący Rady Nadzorczej SM Żabianka mówi cyt: „Chcę jeszcze dodać, że 8 maja br. to dzień wyborów do rad osiedli. My reprezentując radę osiedla poprzedniej kadencji wychodzimy bardzo blado, a wręcz podstawiliście nam nogę, bo w tej chwili ludzie to komentują – niby żeście dogadali się miastem i nic nie, bo Pani Cholewińska was załatwiła. Co to za rada? My w tej chwili startujemy do wyborów, a Państwo zrobiliście nam niedźwiedzią przysługę burząc cały nasz dotychczasowy wysiłek. Dziękuję bardzo.” Rada Osiedla poprzedniej kadencji która była negocjatorem w sprawie porozumienia, nie podjęła uchwały ani żadnego stanowiska w sprawie porozumienia. Nie mam ochoty komentowania podejmowanej przez Pana Gronowskiego publicznej dyskusji z prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Przewodnicząca dodaje, że jest faktem, że Uchwała Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze spółdzielni została zaskarżona przez wszystkie trzy radne do Sądu Okręgowego. Jak dotąd Sąd wydał dwa prawomocne wyroki uchylające uchwałę Rady Nadzorczej SM Żabianka o wykluczeniu, stwierdzając między innymi, że powód wykluczenia z członkostwa nie istniał, uchwała Rady Nadzorczej została podjęta z naruszeniem statutu i prawa. Sąd stwierdził również, że do podpisania porozumienia był kompetentny Zarząd S-pni który statutowo ma prawo i obowiązek występowania w imieniu członków sp-ni, broniąc ich interesów. Sąd zwrócił też uwagę, że członek spółdzielni ma ustawowe i statutowe prawo, do krytyki organów spółdzielni, jakim jest Zarząd i Rada Nadzorcza. Zarząd spółdzielni powołał 25 świadków, którzy jak ocenił sąd nie wnieśli do sprawy nic nowego, a ich słuchanie znacząco przedłuża postępowanie w sprawie. Koszty sądowe zapłacimy my, spółdzielcy.
(t)

Orkiestra grała w ZSSiO

Orkiestra 1
Szkoła sportowa, jak co roku, wspomagała WOŚP… (t)

Tradycyjnie, jak co roku, Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących wziął udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W tym roku w zbiórce pieniędzy wzięło 9 wolontariuszy z tej szkoły.

– Na terenie naszej placówki odbywały się imprezy towarzyszące, a środki pieniężne zasiliły konto Orkiestry – informuje Zbigniew Kuźmiuk. – Było to możliwe dzięki wsparciu dyrektora szkoły Ireny Adamowskiej. Koordynatorami całej imprezy byli: Katarzyna Zęgota i moja skromna osoba. Do szlachetnej akcji włączyli się także nauczyciele naszej szkoły, prezentując bogatą ofertę adresowaną do lokalnej społeczności.
Działała szkolna kawiarenka, zaprezentowano pokazy ratownictwa medycznego, działał punkt medyczny z możliwością zbadania poziomu cukru i wysokości ciśnienia tętniczego. Funkcjonował kącik zabaw dla dzieci, zaprezentowano umiejętności gimnastyczne uczniów sportowej szkoły podstawowej, przygotowano zajęcia komputerowe dla seniorów.
– Odwiedzający naszą szkołę mogli sprawdzić swoją wiedzę o Gdańsku lub uczestniczyć w zajęciach na basenie – informuje wicedyrektor Ewa Leyk-Latowska. – Całości dopełniały występy artystyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Według wstępnych obliczeń zebraliśmy około 2 tysięcy złotych!
Podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w Gdańsku co najmniej 430 tys. zł – taką informację podał gdański sztab orkiestry. Kwota oczywiście nie jest jeszcze ostateczna – wciąż trwają aukcje internetowe, z których dochód również zasili konto WOŚP.
Mimo zimowej aury przez cały dzień na ulicach Gdańska dzielnie kwestowali wolontariusze zbierający pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Wieczorem większość z nich zameldowała się w sztabie orkiestry w Teatrze Wybrzeże, by zdać wypełnione datkami puszki. Według informacji policji tegoroczna zbiórka w naszym mieście przebiegała spokojnie i bez incydentów.
Do wieczora trwały też koncerty i wspólna zabawa na Targu Węglowym. W gdańskiej orkiestrze serc zagrali m.in. Golden Life, Myslovitz, Ewelina Lisowska, Donatan i Cleo, a także finaliści talent show ”The Voice of Poland”: Mateusz Ziółko, Ernest Staniaszek i Arek Kłusowski. Gościem specjalnym w Gdańsku była rockowa grupa Parovoz z obwodu kaliningradzkiego, twórcy przeboju Biedronka ze słynnym refrenem „Zdrastvuj Lidl, Zdrastvuj Biedronka!”
(TG)

Odkupiciel pozwala przywalać?

odkupiciel

Strona internetowa parafii nie tylko łączy wiernych… Fot. TG

Bardzo mnie zdziwiło, że na stronie parafii Odkupiciela są publikacje takie, jak na stronie rady osiedla Ż-W-J-T. Ja mogę zrozumieć, że bzdury i kłamstwa są publikowane na stronie internetowej rady dzielnicy Ż-W-J-T ale, że są powielane i publikowane na stronie parafialnej, to aż nie przystoi i na pewno nie powinno mieć miejsca” – uważa mieszkaniec Żabianki.
Sprawdziliśmy. Rzeczywiście znaleźliśmy publikacje, które bynajmniej z miłością bliźniego nic nie mają wspólnego. Przeciwnie. Umieszczono je w dziale „Ż życia parafii” ale pod tekstem zastrzeżono: „Wyżej wymienione uwagi nie mają żadnych koincydencji z parafialnymi tematami i odzwierciedlają wyłącznie troskę o nasze osiedlowe sprawy.
– Co jak co ale strona parafialna chyba powinna nawoływać do miłości bliźniego, miłosierdzia, pojednania, a nie do nienawiści, dzielenia i podburzania społeczeństwa – parafian (jednych przeciwko drugim), co czynione jest w sposób świadomy i przemyślany – stwierdza oburzony mieszkaniec. – Może te wszystkie działania są prowadzone w duchu tej maksymy: „Teoretycznie jest rzeczą moralną i sprawiedliwą zniszczenie cudzej własności, jeżeli jest ona używana w celu szerzenia zła, lub w myśl zasady „divide et impera”. Ale co jest powodem tych działań i jaki mają osiągnąć cel, to naprawdę nie wiem. Choć można przypuszczać, że służą w jednym tylko celu, dyskredytowania Stowarzyszenia Żabianka i usunięcia obecnych władz spółdzielni Mieszkaniowej Żabianka.
– Jeżeli tak ma wyglądać działalność naszej parafii, to ja się z niej wypisuję – kończy mieszkaniec.
Sprawdziliśmy. Na stronie parafii Odkupiciela naszą uwagę zwróciła publikacja pod którą podpisał się Krzysztof Sosnowski. Czytamy w nim: „Mieszkańcy przyjrzą się finansom RN i Zarządu mając nadzieję, iż koszt rozpraw sądowych, prawnika i ew. odszkodowań nie będą obciążać zainteresowanych. Mrożek o marketingu spółdzielni mieszkaniowej nie zdążył napisać niczego. Wielka szkoda. Ostatnio Zarząd poinformował: zmniejsza opłatę eksploatacyjna o 0.09 gr/m2. Ile to jest 0.09 gr, opłata za dźwigi zostaje na poziomie roku ubiegłego wynosi 0.26 gr/m2 – w 2012 wynosiła 26 gr/m2, RN podnosi stawkę na działalność kulturalna o 0,02 gr/m2 Uzasadnienie: inflacja i niepodnoszenie stawki od 2011 r., Podniesienie stawki z 0.06 gr/m2 to wzrost o 34%. Inflacja wynosiła wg GUS w 2011 r – 6.5 %; w 2012 – 4.5%, w 2013 – (minus) 0.5 %
Ze sprawozdanie Zarządu z działalności KO – bilety do ERGO Areny na kabaret, Teatru Muzycznego, Opera Bałtycka. Mieszkańcy finansują zakup biletów ? Dla kogo? Zwolniono gospodarzy domów i konserwatorów (42 osoby, ile z admin?) przy braku gospodarzy domów. Czy jakość sprzątania jest zatem lepsza wewnątrz czy na zewnątrz budynków?
Chciałem zapytać Księdza Proboszcza czy uważa, że rozgrywki powinny być umieszczane na stronie parafii? Czy to właściwe podejście na zasadzie „użyczymy swojej witryny internetowej, ale podamy, że to nie dotyczy parafii? Proboszcz nie odpisał, ale nasz list przekazał autorowi. Ten napisał do nas: „Wszyscy wiemy iż Gazeta Żabianka jest altruistycznym wyrazicielem opinii Spółdzielni i Rady Nadzorczej tudzież Stowarzyszenia Żabianka (stowarzyszenia 30-40 osób powołującego się na głos 10.000 mieszkańców osiedla i drugie tyle z Wejhera?). Czy dlatego wszelkie niewygodne opinie wobec osób i instytucji powiązanych z nią, mają domniemanie kłamstwa jak w cytowanym liście redakcji? W takiej sytuacji wypowiadanie się na Waszych łamach ma charakter przedprocesowy i tylko prowokuje do jałowej dyskusji z działaczami.
Pana Wiesława Gronowskiego nie posądzamy o znajomość encykliki Rerum Novarum z 1898 Leona XIII bowiem, aby cytować należy przeczytać tekst ze rozumieniem i w szerszym kontekście. „Teoretycznie jest rzeczą moralną i sprawiedliwą zniszczenie cudzej własności, jeżeli jest ona używana w celu szerzenia zła.” Znamy bojową postawę Pana Sekretarza (i jego konotacje) – kąśliwie zaczepiał Radę Osiedla w grudniowym wydaniu gazety 2012, odmawiając chrześcijańskiej postawy łamania opłatkiem. Pamiętamy także jego słynne plakaty z nocnikiem oraz wcześniejsze wpisy na forach . Zapewne ma on swoją rolę i zlecenie do wykonania w ramach struktur RN i Stowarzyszenia Żabianka. Demokracja ma to do siebie, iż zezwala na wygłaszanie opinii odmiennych od powszechnie uznawanych za jedynie słuszne i właściwe lub za przyzwoleniem. Stąd pytania dotyczące powodów relegowania członków spółdzielni, zmiany zasad utrzymania porządku na osiedlu na rzecz oflagowanego furgonu z żółtymi lampkami oraz sprzątania, czy tzw. marketingu spółdzielni za pieniądze jej członków, stosowanych zasad rozliczenia ogrzewania, dzierżawy pomieszczeń firmom w imię oszczędności spółdzielni (nie jej członków), remontu komór zsypowych i zamknięcia zsypów bez pytania o zgodę mieszkańców, zamykania osiedla dla zmotoryzowanych i odmowy prawa wydania kart wjazdu księżom (bez pytania o zdanie mieszkańców), itp. itd. Niezrozumiała jest postawa Stowarzyszenia Żabianka, które zachowuje wrogi stosunek do Rady Osiedla poprzez kontestowania działań i modlitw w intencji zgody i jedności na osiedlu. Proponujemy poszanowania wspólnej własności i odrębności, większej życzliwości i szacunku do siebie samych. Stowarzyszenie Żabianka winno ocenić i oszacować swoje zasoby oraz potencjał intelektualny aby zachęcić innych do działania – napisał Krzysztof Sosnowski.
Skoro przywalanie opublikowano w dziale „Ż życia parafii”, ale oficjalnie „nie mają żadnych koincydencji z parafialnymi tematami i odzwierciedlają wyłącznie troskę o nasze osiedlowe sprawy”, do tematu powrócimy. Ponieważ ksiądz proboszcz nie zajął stanowiska, zapytamy o ocenę jego zwierzchnika, metropolitę gdańskiego.
(tg)

Mija rok, trudny rok…

kupidura
Andrzej Kupidura: „Co znajdę pod choinką? Może książkę, jakieś kosmetyki, może koszulę i krawat”…
Fot. TG

Gazeta Żabianki rozmawia z Andrzejem Kupidurą, przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Żabianka w Gdańsku
– Mija rok, trudny rok?
– Rok jak każdy. Trudny z przyczyn zewnętrznych (Ustawa śmieciowa, permanentne podwyżki cen mediów), ciekawy ze wzglądu na innowacyjne zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni oraz uzyskanie wyników, które okazały się niezwykle zadowalające.
– Co według Pana przewodniczącego było najważniejsze w życiu spółdzielni? Reorganizacja nie przyniosła splendoru władzom spółdzielni. Takie rozwiązania, zawsze są niepopularne i budzą sprzeciw pracowników. A jednak przeszliście przez to zwycięsko…
– Bezsprzecznie najważniejszym było podjęcie decyzji o reorganizacji dot. funkcjonowania spółdzielni. Decyzje, które choć podejmowane po gruntownym przeanalizowaniu ewentualnych skutków, niosły ze sobą pewne ryzyko niepowodzenia. Przy podejmowaniu decyzji nie chodziło o splendor, a o wynik ekonomiczny nakierowany na dobro członków spółdzielni. Chodziło wszak o oszczędności na poziomie 600 tys. do 1 mln. zł. Sprzeciw, który wyartykułowano na Walnym Zgromadzeniu w maju 2013 roku, spowodowany niezadowoleniem redukowanych pracowników, był wynikiem przedstawiania nieprawdziwego obrazu dokonywanych zmian w strukturze zatrudnienia. Dość przypomnieć, że redukowani pracownicy mieli zapewnione przejście do firmy zewnętrznej z pakietem socjalnym, zapewniającym utrzymanie warunków pracy i płacy na niezmienionym poziomie. Z sobie tylko znanych powodów nie przyjęli takiego rozwiązania, kłamliwie twierdząc wszem i wobec, że zarząd i rada wyrzucają ich na bruk. Pracownicy pionu technicznego (elektrycy, hydraulicy) również objęci reorganizacją, założyli swoje firmy i jako podmioty zewnętrzne, które po wynegocjowaniu odpowiednich warunków umownych, obsługują zasoby spółdzielni, chwaląc sobie takie rozwiązanie, twierdząc nawet, iż szkoda, że ta reorganizacja nie została wprowadzona kilka lat wcześniej. Czy ta reorganizacja przysporzyła splendoru władzom spółdzielni? Z perspektywy czasu, w kontekście osiągniętych rezultatów ekonomicznych, na pewno tak.
Stare twierdzenie, że: „prawda obroni się sama” ma tu oczywiste zastosowanie.
– Co uważa Pan za plus a co z minus w życiu spółdzielni?
– Wielkim plusem były oceny czynników zewnętrznych, jak np. wynik lustracji, badania bilansu, nagrody w ogólnopolskich konkursach oceniających efektywność spółdzielni jako przedsiębiorstwo. Zdobycie „Grand Prix” w konkursie „Dobra Spółdzielnia 2013” organizowanego przez „Gazetę Prawną” oraz szereg innych wyróżnień, pozwalają nam na autentyczne zadowolenie, utwierdzając nas w przekonaniu, że nasz czas poświęcony spółdzielni, nie jest czasem zmarnowanym. Podkreślić tu należy, prawidłowo ustalone relacje pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółdzielni, potwierdzające powiedzenie że „zgoda buduje”.
– Sporo zamieszania było po tym, jak spółdzielnia wykluczyła z członkostwa trzy panie. Dwie sprawę wygrały w sądzie pierwszej instancji. Czy spółdzielnia wniosła apelacje od tych wyroków, czy też są już one prawomocne i panie nadal są pełnoprawnymi członkami spółdzielni Żabianka?
– Na problemy zawarte w tym pytaniu już odpowiadałem w jednym z poprzednich wydań Gazety Żabianki. Trudno cokolwiek dodać. Powtórzę jedynie że, gdyby te dwie panie, które twierdziły w sądzie, że działały nieświadomie i że nikomu nie chciały wyrządzić szkody, a jeżeli wyrządziły… to serdecznie tych, którzy czują się pokrzywdzeni przepraszają. Gdyby to samo powiedziały na posiedzeniu Rady Nadzorczej, do wykluczenia na pewno by nie doszło. Posiadamy nagranie tego posiedzenia, tu zaprezentowały się zgoła inaczej nie były takie łagodne! Spółdzielnia, za zgodą rady, nie wnosiła apelacji, traktując te sądowe wydarzenia jako wystarczające ostrzeżenie. Tym dwóm paniom życzymy wszystkiego najlepszego w dalszym realizowaniu się jako członkinie naszej spółdzielni.
– Jeśli i trzecia pani wygra, to znaczy, że spółdzielnia zupełnie nie miała racji? Warto było?
– Powiedzenie mówi: „pożyjemy, zobaczymy”. Trzecia pani nie może podeprzeć się nieświadomością, gdyż w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na której zapadły decyzje o wstrzymaniu podpisania porozumienia jest aż nadto przykładów świadomego działania przeciwko interesowi spółdzielni, a to było powodem jej wykluczenia. Czy było warto? W działaniach Rady Nadzorczej nie było niczego osobistego. Do takiego potraktowania członka spółdzielni zobowiązuje radę statut, który nakazuje eliminować z grona członków tego, który świadomie działa przeciwko interesowi spółdzielni.
– Żabianka systematycznie dba o markę firmy i zdobywa prestiżowe nagrody. To cieszy, ale i zobowiązuje do systematycznego podnoszenia poprzeczki…
– Kwestie nagród i wyróżnień omówiłem. Mogę jedynie potwierdzić, że zobowiązują one Radę Nadzorczą do utrzymania dotychczasowego kursu na progres, choć ciągłe zwyżki kosztów niezależnych od spółdzielni stwarzają naprawdę spore problemy. Chcemy, by te zwyżki kosztów zewnętrznych nie generowały, o ile to możliwe, wzrostu kosztów opłat czynszowych. Rada Nadzorcza analizując przedkładane przez zarząd spółdzielni propozycje planów działania w szerokim zakresie działalności, znajduje potwierdzenie, iż nasza spółdzielnia trafiła na wyjątkowo sprawnie działający zarząd, nie obarczony grzechami rutyny i przyzwyczajeń. Zarząd działający według autorskiego projektu pana Dariusza Petrowskiego dobrze rokuje na przyszłość naszej spółdzielni. Na pytanie o minusy można odpowiedzieć twierdzeniem, że jeśli stanowiący prawo nie będą przeszkadzali spółdzielczości, to na pewno sobie poradzimy.
– Co dla Pana jest priorytetem w swojej działalności szefa rady nadzorczej na 2014 rok? Czym ten nowy rok zaowocuje na Żabiance?
– Na przyszły, 2014 rok, mamy opracowane plany działania polegające na systematycznym remontowaniu ciągów pieszo-jezdnych, pozyskiwaniu nowych miejsc parkingowych, dokończenia dociepleń stropodachów, wymiany oświetlenia na klatkach schodowych na oszczędne – inteligentne, a w dalszej perspektywie wymiany wind i estetyki klatek schodowych.
– Ludziom jednak żyje się coraz trudniej, wielu traci pracę, a tym samym wielu popada w zadłużenia, także spółdzielcze, nie płacąc czynszów. Jaka jest skala tego problemu?
– Na szczęście, ten problem, tak jak innych, dotkliwie nas nie dotknął. Zadłużenie czynszowe utrzymuje się na najniższym poziomie (ok. 5 procent w stosunku rocznym) w Gdańsku, potwierdzając tym prawidłową pracę Komisji Mieszkaniowej Rady oraz służb windykacyjnych.
– Są jednak przypadki, gdzie nie utrata pracy, lecz zła wola są przyczynami. Niektórzy mieszkańcy wolą żyć na cudzy koszt…
– Zdarzają się, na szczęście nieliczne, przypadki o których mowa. Są jednak nieliczne i dość skutecznie likwidowane przez działania zarządu i radcy prawnego. Rozstrzygnięcia sądowe eliminują takie przypadki.
– Idą święta, jak będą wyglądały w domu przewodniczącego Rady Nadzorczej? Co przyniesie gwiazdor pod choinkę?
– Nader osobiste pytanie. Powiem jednak, że w niczym nie będą odbiegały od tradycji spotkania w gronie Rodziny: z dziećmi i wnukami, przy opłatku, wspólnie śpiewanej kolędzie, karpiu, pierogach z kapustą i grzybami, słowem pyszności. Co zaś znajdę pod choinką? Może książkę, jakieś kosmetyki, może koszulę i krawat. Nie wiem, czy byłem wystarczająco grzeczny…
– Jakaś ulubiona potrawa wigilijna?
– Zdecydowanie barszcz, pierogi z kapustą i grzybami.
– Czego życzy pan mieszkańcom Żabianki?
– Nie zaskoczę nikogo! Wszystkim spółdzielcom, bez żadnego wyjątku: szczęścia i zdrowia, wszelkiej pomyślności, a w szczególności wiary w to, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej do tych serdecznych życzeń jak jeden mąż się przyłączają. Dla Nich i dla całego zespoły Gazety Żabianki – Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
– Bardzo dziękujemy, dobrych, spokojnych świąt!

Rozmawiał: TG

Filar Spółdzielczości` 2013

petrowski
Rozmowa z Dariuszem Petrowskim, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Żabianka

– Spółdzielnia „Żabianka” jest laureatem wielu nagród. Panie prezesie, warto było?
– W roku 2012 po raz pierwszy przystąpiliśmy do projektu Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej organizowanego przez Gazetę Prawną –Monitor Rynkowy. Zostaliśmy laureatem. Spółdzielnia ma prawo używać logo symbolu. W roku 2013 postanowiliśmy wziąć udział w kilku programach i osiągnęliśmy sukcesy – Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013, Dobra Spółdzielnia 2013, Grand Prix programu Dobra Spółdzielnia 2013. Ukoronowaniem roku 2013 był udział w programie Filar Spółdzielczości organizowanym przez Forum Przedsiębiorczości – dodatku do Dziennika Gazeta Prawna. Trzeba podkreślić, że ten program ma najwyższy poziom w zakresie wymagań dla uczestników ubiegających się o laur „Filaru”. Z satysfakcją informuję, że nasza spółdzielnia otrzymała tytuł Filary Spółdzielczości za rok 2013. Wręczenie statuetek symbolizujących przyznany tytuł zostało dokonane w Katowicach 7 listopada tego roku. Więcej informacji na stronie www.forum-przedsiebiorczosci.pl/. Spółdzielnia nasza buduje swoją markę i prestiż, i dąży zdecydowanie do wytyczonego celu, który został nakreślony przez Radę Nadzorczą w 2004 roku. Ten cel to pozycja lidera wśród 4000 spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Cel ambitny, ale po prostu osiągalny, co udowadniamy na każdym kroku. Za bardzo nie rozumiem pytania, czy warto? Coś pan sugeruje?
– Dochodzą do mnie sygnały od niektórych mieszkańców, że Petrowski kupuje sobie te nagrody i nic one nie znaczą, są fanaberią zarządu spółdzielni.
– Teraz rozumiem skąd takie pytanie. Paradoks polega na tym, że błędne jest pojęcie, co to jest spółdzielnia, gdyż zadając takie pytanie mieszkańcom naszego osiedla, którzy najczęściej są członkami naszej spółdzielni, usłyszymy przeróżne odpowiedzi. Że to ta administracja przy ul. Gospody, te budynki z wielkiej płyty, ten zarząd z prezesami. A spółdzielnia to po prostu coś, co powstało w oparciu o złożone deklaracje przystąpienia do spółdzielni przez osoby które dobrowolnie wyraziły taka wolę. Spółdzielnię tworzą jej członkowie – bez nich nie ma spółdzielni. Brak świadomości tej prostej w sumie rzeczy tworzy wiele nieporozumień a jednocześnie jest największą bolączką.
– Dlaczego bolączką?
– Bo nasi ustawodawcy tworzą prawo dla spółdzielni, a więc członków, osób z krwi i kości żywych i nie anonimowych. A robią to tak, że można odnieść wrażenie, że prawo dotyczy materii martwej bezmyślnej i przedmiotowej. Dlaczego ustawodawca może tak robić? Bo żeruje na braku poczucia przez członków spółdzielni faktu, że spółdzielnia to oni i to prawo ma ich dotyczyć. Nie prezesa czy pracownika, tylko właśnie członka spółdzielni. W ruchu spółdzielczym funkcjonuje według różnych szacunków około 10 milionów obywateli naszego państwa i to z prawem wyborczym, ale przełożenie tego faktu na realia życia politycznego są znikome i w sumie niezauważalne. I trudno się dziwić skoro od końca lat 80-tych ubiegłego wieku jest permanentnie prowadzona medialna nagonka na spółdzielczość w celu zdyskredytowania tej formy działalności, a docelowo unicestwienie spółdzielczości za wszelka cenę. Po co? Odpowiedź jest w gruncie rzeczy prosta. Chodzi o zlikwidowanie 10 milionowej grupy obywateli, którzy mogą podjąć działania szkodliwe dla elit politycznych – 1 członek spółdzielni to przecież 1 głos w wyborach, każdych wyborach. A przy okazji jest jeszcze jeden ważny – kto wie czy nie kluczowy – aspekt tej sprawy. To majątek członków spółdzielni, majątek w gruntach, pawilonach, lokalach użytkowych itp. Zmiany prawa mają jeden cel…
– Likwidację spółdzielni i powstanie wspólnot?
– Oczywiście. Konsekwencją będzie podział majątku na powstałe wspólnoty. Ile jest dzisiaj warty majątek członków spółdzielni naszej łatwo policzyć. Krótko rzecz ujmując, to kolosalny majątek. A ile będzie warty w przypadku likwidacji spółdzielni w momencie powstania z mocy prawa wspólnot? To ureguluje podaż, a trzeba tu jasno powiedzieć że likwidacja 4000 spółdzielni i wyprzedaż ich majątku drastycznie obniży wartość majątku. Podaż w znacznej mierze przekroczy popyt. I kto kupi majątek spółdzielni, kto się na tej operacji wzbogaci, a kto straci? Mrzonki? A taki przykład. Zlikwidowano PGR-y. Pracownicy tam zatrudnieni stracili jedyną pracę, jaką mieli i z której żyli. Powstała Agencja rządowa która zajęła się wyprzedażą majątku zlikwidowanych PGR-ów. Grunty rolne w tysiącach hektarów przeszły w ręce prywatne. Czy nowi właściciele stworzyli nowe miejsca pracy dla byłych pracowników PGR-ów i uprawiają ziemię? Pewnie w odosobnionych przypadkach tak, ale po wejściu do Unii Europejskiej właścicielom bardziej się opłaca sadzić lasy na swoich gruntach i brać dopłaty z unii, niż tworzyć miejsca pracy i prowadzić gospodarstwa rolne.
– Co ma piernik do wiatraka?
– No ma bo te grunty można było wydzierżawić, a w dalszej kolejności sprzedać pracownikom PGR-ów którzy w ramach ruchu spółdzielczego, jako spółdzielnie prowadziłyby gospodarstwa rolne. Proste, ale niestety w tym momencie nie byłoby złotego interesu wąskiego grona wtajemniczonych, którzy dorobili się zgodnie z literą prawa. Tylko ktoś to prawo wymyślił po to, żeby obłowił się „ktoś”. Nasz udział w programach organizowanych przez media – w tym przypadku Dziennik Gazeta Prawna – pozwala na publikowanie stanowiska spółdzielni w sprawach istotnych dla ich funkcjonowania. To jest główny cel. Staramy się dotrzeć z przekazem od środowiska spółdzielczego do szerokiego ogółu mieszkańców naszego państwa i do ustawodawcy, który o naszym losie będzie decydował. A teraz pytanie, kto otrzymał wyżej wymienione tytuły?
– Petrowski?
– No nie. To ta osoba, która dyskredytuje otrzymanie tych nagród i powątpiewa w sens takiego programu jest laureatem tej nagrody. Tytuły otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żabianka”, czyli członkowie tej spółdzielni. Czy to nie paradoks, że zdobywca nagrody jest oburzony że mu ją przyznano? Dokładnie ten element spółdzielczości jest kuriozalny. A przyczyna – to jeszcze raz podkreślę, że to brak świadomości co to jest spółdzielnia. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że warto brać udział we wszelkich medialnych programach, które promują ruch spółdzielczy i pozwalają na wyrażanie stanowiska spółdzielców co do swojej przyszłości w świetle mających nastąpić zmian w prawodawstwie. W naszej spółdzielni mieszka ponad 10 tysięcy osób z tego 4500 tworzy tą spółdzielnię i nie dziwi mnie fakt, że w tak dużym gronie są różnice zdań w każdej kwestii dotyczącej działalności spółdzielni. Istotą jest, aby działalność spółdzielni była wypadkową wszystkich opinii i swego rodzaju kompromisem, gdyż nie jest możliwe aby w jednej konkretnej sprawie była jednomyślność i żeby wszyscy byli zadowoleni. Kompromis powinien być wypadkową działań zarządu spółdzielni.
– Kompromis kompromisem, ale czy docierają do pana pozytywne opinie na temat przyznanych nagród?
– Oczywiście że tak. Świadomość, co to jest spółdzielnia, w naszej spółdzielni jest na dużo wyższym poziomie, niż średnia i fakt otrzymania nagród jest pozytywnie odbierany przez naszych mieszkańców. Takim barometrem w tej sprawie jest Rada Nadzorcza, a więc organ statutowy spółdzielni, który otrzymał mandat do reprezentowania wszystkich członków spółdzielni w demokratycznych wyborach na Walnym Zebraniu Członków. I tu sprawa jest jasna. Rada Nadzorcza pilnie obserwuje zabiegi zarządu zmierzające do zdobycia kolejnych nagród przy czym wspiera nas i dopinguje. Po prostu członkowie spółdzielni wybrani do Rady Nadzorczej są otwarci na każde działanie podejmowane przez zarząd zmierzające do osiągnięcia wytyczonego celu. Jesteśmy liderem w gronie spółdzielni w Polsce. Oczywiście, tylko że można to spuentować w następujący sposób: wygrywa Kowalski milion w totolotka i się cieszy. Ludzka rzecz. A Nowak, jak wygrał milion, to stwierdził, że jeszcze trzy osoby w tym samym losowaniu wytypowały „6” i wygrał „tylko” milion, a mógł wygrać 4 miliony. Cóż za niesprawiedliwość, nieprawdaż?
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: TG

Adamowicz na Żabiance

Żabianka

Prezydent wskazywał kto i za jest odpowiedzialny, by uwzględnić oczekiwania mieszkańców Żabianki Fot. tg
Oto zapis konkretnych ustaleń, do których doszło podczas spotkania Pawła Adamowicza z mieszkańcami Żabianki. Wskazani są konkretni wykonawcy przyjętych przez prezydenta zadań do wykonania. Wszystko po to, aby było wiadomo kto i za co jest odpowiedzialny.
Komunikacja z Ergo Areną – ul. Orłowska kończy się na wysokości granicy z Sopotem, ostatni odcinek drogi jest nieutwardzony. Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych: „ul. Orłowska przewidziana została jako droga dojazdowa do szkoły (rozwiązanie wypracowane ze spółdzielnią).
Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz: „można ułożyć płyty dopóki nie będzie Drogi Zielonej, postawić szlaban i zamykać drogę na czas imprez w Ergo Arenie (droga awaryjna), na co dzień droga mogłaby by służyć mieszkańcom”. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni M. Kotłowski musi jeszcze skonsultować temat z Policją.
Sprawa złego stanu płotu przy SP 60 i budowy boiska. Marcin Dawidowski: „będzie remont tymczasowy płotu”. Paweł Adamowicz: „boisko będzie wybudowane w przyszłym roku i wówczas powstanie też docelowe ogrodzenie”.
Jelitkowo i domki rybackie przy ul. Bałtyckiej – będzie problem z wysiedleniem mieszkańców, jeśli nie będzie wykupu mieszkań. Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska: „teren jest miejski, jest koncepcja, by były tam funkcje usługowe, rekreacyjne. Domki rybackie nie będą natomiast na sprzedaż”. Paweł Adamowicz: „Jelitkowo ma potencjał Sopotu Dolnego, na pewno musi tam być teren rekreacyjny dla mieszkańców i turystów, ale trzeba zrobić plan zagospodarowania, skonsultować z konserwatorem, to plan na kilka lat, należy więc pomyśleć o tymczasowych rozwiązaniach. Polecenie do prezydenta Macieja Lisickiego – wynajęcie domków na działalność artystyczną, nawet za symboliczną złotówkę, ale z zastrzeżeniem, że „coś tam musi się dziać”, trzeba skonsultować się z dyr. Czekanowiczem (może stypendia dla artystów z wymogiem np. wystawiania swoich prac).
Nieopisane ojemniki na śmieci. Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni: „firma działająca na terenie osiedla miała kłopot z naklejkami”.
Kamery. Tadeusz Bukontt, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: „w grudniu br. będą zamontowane dodatkowe kamery (załącznik do protokołu obejmuje spis lokalizacji).
Katastrofalny stan ul. Bałtyckiej, czy można jej nie udostępniać dla turystów?
Paweł Adamowicz: „prawdopodobnie zarządca się pomylił”. M. Kotłowski: „nawierzchnia i chodnik są w złym stanie technicznym, można wykonać tymczasowe naprawy i zrobić z ulicy deptak”.
Wniosek o parking przy ul. Subisława (przy torach) dopóki nie powstanie Droga Czerwona. Wiesław Bielawski: „plan zagospodarowania mówi o zakazie tymczasowego użytkowania”. Paweł Adamowicz do W. Bielawskiego: „należy wobec tego złożyć wniosek o zmianę planu z funkcją tymczasowego parkingu do czasu budowy Drogi Czerwonej.
Wniosek o ławki przy Ergo Arenie. Paweł Adamowicz do Rady Osiedla: „proszę wskazać miejsca i tam będą postawione ławki”.
Poprawa skomunikowania osiedla w stronę Ergo Areny – było dobrze, jak jeździł autobus 122. Maciej Lisicki: „autobus 122 miał zmienioną trasę tymczasowo, teraz wrócił na starą trasę, jest to linia finansowana przez Sopot, który ustala w którym miejscu autobus ma wjechać do Sopotu”. Propozycja Rady Osiedla by raz na 2 godziny autobus jeździł poprzednią trasą. Maciej Lisicki: „można przeanalizować ten wariant”. Paweł Adamowicz: „proszę umówić się na spotkanie z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego, Jerzym Dobaczewskim.
Brak toalet przy przystanku SKM, dlaczego nie można odtworzyć zamkniętej ubikacji? Paweł Adamowicz do Dimitrisa T. Skurasa, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej: „trzeba porozmawiać z PKP, miasto może dołożyć pieniędzy i można by zrobić płatną toaletę”.
Czy są terminy realizacji Drogi Zielonej? Marcin Dawidowski: „w ciągu 12 miesięcy Gdańsk wspólnie Sopotem wybierze ostateczny wariant przebiegu Drogi Zielonej”.
Problem z parkingami, zwłaszcza przy kościele (wniosek proboszcza). Paweł Adamowicz: „miasto może być tylko stroną doradczą, teren jest spółdzielni, dyrektor Kotłowski i prezydent Lisicki mogą jedynie służyć radą.
(TG)

Dołącz do akcji pomocy

„Pomagam, bo chcę ofiarować cząstkę siebie innym”
Pomagam, bo chcę ofiarować cząstkę siebie innym” – to hasło, które przyświeca szkolnej społeczności Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku. Szkoła postanowiła dołączyć do grona ludzi wspierających szczytną działalność Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową”.
– W ramach akcji „ Od przedszkolaka do żaka – każdy pomaga pokonać raka” zamierzamy, przy współpracy z Radą Osiedla Żabianka, Stowarzyszeniem Żabianka, szkołami ZKPiG nr 8, ZKPiG nr 7, Parafią Matki Bożej Fatimskiej zbierać „dary serca” na rzecz Fundacji – informuje Gazetę Żabianki Aleksandra Porożynska- nauczycielka ZSSiO.
W dniach 18.11-22.11.2013 roku na terenie szkoły pojawią się nie tylko wolontariusze, ale także odbędą się liczne imprezy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w loterii fantowej, na której będzie można wygrać przedmioty ofiarowane przez olimpijczyków – absolwentów ZSSiO. Warto odwiedzić nas, by zobaczyć pokazy młodych gimnastyków czy też wziąć udział w koncertach, degustacjach, aukcjach prac plastycznych dzieci i młodzieży. Będzie można wysłuchać wykładów na temat profilaktyki nowotworowej. Szczególnie mile widziani są seniorzy, których zapraszamy na pomiary ciśnienia tętniczego.

(t)

Budują monitoring

kamery
Z zapisu monitoringu policja na zawsze potrafi ustalać sprawców. Nie ustalono dotąd tych, którzy powybijali witraże w oknach kościoła.

Do końca grudnia tego roku Żabianka ma doczekać się profesjonalnalnego monitoringu z podłączeniem do Policji. Przetarg na jego budowę wygrała go firma SPRINT, a inwestorem jest miasto Gdańsk. Teraz ważne jest, aby kamery zostały zainstalowane w najbardziej potrzebnych miejscach.
Rozbudowa ta dotyczy głównie osiedla Żabianka, na terenie której miasto zainstaluje 5 kamer obrotowych w rejonach – skrzyżowanie ulic Gospody i Pomorska, Gospody i Husytów oraz Gospody i Rybacka, a także na ul. Subisława przy wejściu na przystanek SKM Żabianka oraz na deptaku na wys. ul . Śztormowej. Ponadto zainstalowana zostanie kamera obrotowa w rejonie ul. Jelitkowskiej przy wejściu głównym do parku nadmorskiego, na skrzyżowaniu ul. Chłopskiej i Piastowskiej oraz w parku Reagana na Przymorzu. W ramach tych inwestycji zbudowane zostaną kanalizacje teletechniczne i magistrale światłowodowe, które pozwolą na połączenie instalowanych kamer ze studiem lokalnym miejskiego monitoringu wizyjnego z Komisariatem V Policji. Dodatkowo do systemu miejskiego monitoringu wizyjnego włączonych zostanie pięć kamer obrotowych SM Osiedle Młodych z rejonu budynków nr 82,86,96 i 94 przy ul. Pomorskiej. To również wymaga zbudowania nowych łączy światłowodowych. Całość zadania wraz z dofinansowaniem z Rady Osiedla Żabianka kwotą 10 tys. zł kosztować będzie miasto ok. 550 tys. zł.
– Termin zakończenia całego projektu jest planowany na koniec grudnia tego roku – informuje nas Małgorzata Szymańska z Zarządu Rady Osiedla Żabianka. – Urzędnicy obiecują, że nasze sugestie odnośnie dodatkowych kamer zostaną wzięte pod uwagę i jest bardzo prawdopodobne, że będą oszczędności pozwalające na te dodatkowe kamery. Pytaliśmy również o możliwość podłączenia monitoringu do Straży Miejskiej i otrzymaliśmy zapewnienie, że to jest oczywiste, że zapisy z kamer będą zarówno w Straży jak i w Policji.
Według ustaleń Rady Osiedla jest wiele miejsc które wymagają kamer, aby poprawić bezpieczeństwo, jednak do tych najbardziej należy zaliczyć: ulicę Pomorską na wysokości bloku nr 18, przejście dla pieszych – to bardzo uczęszczane miejsce, chyba najbardziej narażone na wypadki, są tam sklepy, przystanek autobusowy i bardzo uczęszczane przejście dla pieszych. Rada uważa, że drugim takim miejscem jest deptak na wysokości „lasku” za blokiem Pomorska 18 a – największy na osiedlu plac zabaw dla dzieci, bardzo uczęszczany szlak pieszy, miejsce rekreacji mieszkańców. Potem wylicza skrzyżowanie ulic Rybackiej i Subisława, nowo wykonane przejście (kładka) do Sopotu.
– Naturalnie to tylko nasze sugestie, ale uważamy, że do miejsca newralgiczne – mówi Małgorzata Szymańska.
Miasto jedną z kamer zamierza ustawić przy placu zabaw dla dzieci. Rada uważa, że to nieporozumienie. Nigdy o to nie wnioskowała do miasta.
– Do mnie osobiście nikt, ale do Wydziału Programów Rozwojowych tak, wnioskowano – wyjaśnia Jerzy Ból z UM Gdańska. – Osobiście na prośbę Wydziału Programów Rozwojowych UM Gdańska sprawdzałem w terenie, czy jest taka możliwość, żeby jedną z kamer SP ustawić tak, aby patrzyła ona na plac zabaw.
– My nie wnioskowaliśmy o objęcie monitoringiem placu zabaw o którym Pan mówi pan Ból, a wprost przeciwnie uważamy, że są bardziej newralgiczne miejsca, które w pierwszej niż ten plac kolejności powinny zostać objęte monitoringiem.
(tg)

Sterty zalegających odpadów

Jak miasto Gdańsk zaczęło wywozić śmieci…

śmieci
Awantury, setki telefonów, sterty zalegających odpadów, brak pojemników – tak wystartowała reforma śmieciowa w Gdańsku.

W Gdańsku największe zamieszanie pojawiło się na terenie liczącej niemal 3 tys. mieszkań spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Mieszkańcy od rana przychodzili do administracji osiedla, tłumacząc, że w zsypach i altanach zalegają sterty śmieci, których rano nikt nie wywiózł. Rejon ten obsługuje nowa na trójmiejskim rynku firma Remondis z Warszawy, która w wyniku przetargu przejęła piąty sektor w Gdańsku. Obejmuje on osiedla takie jak Żabianka, Jelitkowo, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień.

– Jest beznadziejnie, do dziś nikt z tej firmy się do nas nie zgłosił, żeby pobrać klucze do altan, mieszkańcy przychodzą z pretensjami, bo choć mamy godzinę 14, do tej pory nikt nie przyjechał po odbiór odpadów. Dodatkowo mieszkańcy w czasie weekendu postanowili pozbyć się wielu nadprogramowych odpadów – wyjaśnia Katarzyna Cobel z administracji Osiedla Młodych. – Byliśmy przekonani, że nowa firma przyjedzie wcześniej, rozezna teren, pobierze klucze. To nieprofesjonalne, żałujemy, że nie obsługuje nas dotychczasowa firma.

Pracownicy spółdzielni powiadomili nas, że pracownicy warszawskiej firmy po klucze do altan i odbiór śmieci zgłosili się dopiero tuż przed godziną 15. Czytelnicy donoszą, że problemów nie brakowało nie tylko na Osiedlu Młodych. Remondis nie dostarczył też pojemników na Osowę do domków jednorodzinnych. Lepiej było w obsługiwanej przez tę firmę spółdzielni „Żabianka”, choć tam też były sygnały, że nie wszędzie pojemniki zostały odpowiednio oznaczone.

Głos firmy

– Nic mi nie wiadomo na temat braku pojemników. Na suche odpady na pewno są, bo przejęliśmy je od PRSP. Ponadto rozstawialiśmy 560 pojemników na odpady mokre na Żabiance, Jelitkowie i Osowej. Pojemników nam nie brakuje. Jeżeli są jakieś niedociągnięcia, mogą one wynikać z błędnie wypełnionych deklaracji – zastrzega Monika Snopek z firmy Remondis z Warszawy.

PRSP, które odbiera odpady z reszty Gdańska, teoretycznie miało ułatwioną sytuację. Odbiera śmieci z tych miejsc, gdzie pojawiali się do tej pory. Jednak mimo to nasi czytelnicy alarmowali, że w wielu miejscach brakowało kubłów.

– Przyznaję, mieliśmy sporo telefonów, że nie wszędzie dotarły pojemniki. Będziemy reagować na bieżąco i wszystko zostanie załatwione w najbliższych dniach. Często to efekt błędów w deklaracjach – argumentuje Mariusz Bogusz, prezes PRSP.

Tymczasem na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, który koordynuje reformę śmieciową, pojawił się w poniedziałek komunikat, gdzie zgłaszać problem z pojemnikami. Po raz kolejny jednak opinie mieszkańców są skrajnie inne od zapewnień urzędników.

– To praktycznie niemożliwe, żeby się połączyć, bo podane telefony są ciągle zajęte – wyjaśnia pan Marcin.

Od 1 lipca w całej Polsce obowiązuje znowelizowana ustawa o czystości w gminach. Wszystkie odpadki przeszły na własność gmin, a te są zobowiązane do podstawienia mieszkańcom pojemników, które pozwolą na sortowanie odpadków (w Gdańsku na suche i mokre, w Sopocie i Gdyni na papier, szkło, plastik).
(t)