Nowe drogi i nie tylko

kierunki
Czy zmiany usprawnią ruch w dzielnicy? (fot. kod)

Niedawno zostało uchwalone „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni”. Co to oznacza w praktyce dla mieszkańców Dąbrowy?
Otóż, studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru gminy, uwzględniając przy tym zasady określone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, nie mogą naruszać ustaleń studium. Studium składa się z uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
Główne zmiany
Przede wszystkim obejmują one aktualizację obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. Studium zakłada także rozszerzenie na teren Kamiennej Góry, Stoczni Nauta, rejonu ul. Władysława IV obszarów przestrzeni publicznych, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmiany obejmują także aktualizację części dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego, kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym wybranego przebiegu Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolitalnej z węzłem w Chwaszczynie, aktualizację programów węzłów integracyjnych i przesiadkowych transportu pasażerskiego, wskazanie ograniczeń wysokości zabudowy w strefach wokół lotnisk w Gdańsku i Gdyni/Kosakowie, korektę części opracowania, dotyczącej obszarów zagrożonych powodzią i osuwaniem się mas ziemnych,
Alternatywny transport
Istotne dla naszej dzielnicy jest wskazanie alternatywnej linii przebiegu lekkiego środka transportu szynowego na obszarze Gdyni Zachód oraz zmiana ustaleń dotyczących zagospodarowania terenów Gdyni Zachód, w tym korekta układu drogowego i zmiana klasyfikacji technicznej niektórych dróg.
(kod)

Obywatele zmieniają dzielnicę

budzet
Jedną z propozycji jest budowa siłowni na świeżym powietrzu                              (fot. kod)

Ponad 300 propozycji wpłynęło w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z przyjętymi przez radę miasta zasadami, wszyscy mieszkańcy Gdyni mogli zgłaszać swoje pomysły do realizacji w poszczególnych dzielnicach. Zakres możliwych projektów został podzielony na cztery grupy tematyczne.
Gdyński samorząd od lat wzmacnia pozycję demokracji lokalnej na poziomie rad dzielnic i organizacji pozarządowych. Coraz więcej środków i kompetencji delegowanych jest w ich ręce. Od teraz mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w czterech kategoriach. To przedsięwzięcie to kolejna próba włączenia mieszkańców Gdyni do procesu podejmowania decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia. Niewątpliwą wartością jest jeszcze skuteczniejsze niż dotychczas ukierunkowanie przedsięwzięć realizowanych z budżetu miasta na potrzeby społeczności lokalnych.
167 tys. – dużo, czy mało?
Obecnie, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni przyjętą po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach społecznych, wszyscy mieszkańcy gdyńskich dzielnic mają możliwość przedstawienia i wyboru przedsięwzięć dla nich ważnych i bezpośrednio ich dotyczących. Będą one finansowane z Budżetu Obywatelskiego, konstruowanego w oparciu o strukturę jednostek pomocniczych, czyli rad dzielnic. Wysokość tego budżetu w tym roku to 3 mln zł. Jest to uzupełnienie istniejących już instrumentów finansowych w dzielnicach, bowiem w 2014 r. przekazanych zostanie do dyspozycji rad dzielnic ponad 11 mln zł. W związku z tym środki przekazywane do dyspozycji mieszkańców Gdyni wyniosą ponad 14 mln zł. Przy czym dodać należy, że 3 mln zł Budżetu Obywatelskiego podzielone zostały na 22 dzielnice miasta, uwzględniając ich wielkość i liczbę mieszkańców. Dąbrowa dostanie 167207,21 zł, Karwiny 99773,55 zł, a Wielki Kack 166389,57 zł.
Ludzie ślą pomysły…
Przy czym do realizacji można zgłaszać projekty dotyczące estetyzacji dzielnicy (np. dotyczące małej architektury, zieleni miejskiej, urządzania parków i skwerów dzielnicowych), rekreacji (np. dotyczące placów zabaw, terenów sportowych i rekreacyjnych), poprawy bezpieczeństwa (np. dotyczące instalacji oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, montażu właściwych urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego), remontów (np. dotyczące remontów, utwardzenia i modernizacji ulic, parkingów i chodników oraz remonty budynków gminnych).
W celu zgłoszenia projektu niezbędne było jego poparcie minimum 25 podpisami zameldowanych mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt. Możliwe było składanie wspólnych projektów dla kilku dzielnic. Proponowane wnioski należało dostarczyć do 24 lutego bieżącego roku osobiście do siedziby jednej z dwudziestu dwóch rad dzielnic, do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni lub listownie na adres Urzędu Miasta Gdyni.
Warto głosować
Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do wyboru przez mieszkańców zostanie ogłoszona 8 maja tego roku. Następnie, do 19 maja, zostaną przeprowadzone elektroniczne wybory projektów, w których będą mogli wziąć udział zameldowani mieszkańcy dzielnicy. Wyboru będzie można dokonać podając na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/budzetobywatelski/ swój adres zameldowania oraz nr pesel. Dla osób nie posiadających dostępu do internetu umożliwione zostanie głosowanie w siedzibach wszystkich rad dzielnic oraz Urzędu Miasta Gdyni i mieszczącego się w nim Centrum Aktywności Obywatelskiej. System głosowania umożliwi oddanie głosów na dowolną liczbę projektów, których suma kwot wyceny mieści się w ramach przyznanej dla dzielnicy puli. Wreszcie 23 maja zostanie ogłoszona lista projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji.
(kod)

Na Dąbrowie odbyły się konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Oto lista wniosków złożonych w ramach BO:
1. Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej – 43250zł
2. Utwardzenie drogi ul. Rdestowej w rejonie budownictwa jednorodzinnego – 90000zł
3. Schody od poziomu ulicy do Tesco koło wiaduktu obwodnicy.
4. Street Workout Park Dąbrowa przy ul. Nagietkowej – 35000zł
5. Utwardzenie ulicy Łanowej – 451347zł
6. Budowa parku do Street Wokrout przy ul. Rdestowej – 46000zł
7. Budowa parku do Street Workout przy ul. Melisowej – 46000zł
8. Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa – 50.000zł
9. Plac zabaw przy ul. Rdestowej – 40500zł
10. Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni (projekt wspólny rad dzielnic) – 25000zł
11. Remont nawierzchni chodników ul. Szafranowej – 167187zł
12. Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Ks. Mazura – 48757zł
13. Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury osiedla (ul. Szafranowa, Rdestowa) – 163540zł
(kod)

I po konsultacjach…

konsultacje
Część postulatów dotyczyła ul. Rdestowej              (fot. kod)

Kolejne inwestycyjne konsultacje społeczne odbyły się na terenie naszej dzielnicy. Podczas spotkania w Zespole Szkół nr 14 radni Dąbrowy konsultowali z mieszkańcami kolejne planowane przedsięwzięcia.
To nie pierwsza edycja tego rodzaju konsultacji na Dąbrowie. Poprzednie przyniosły wymierne efekty w postaci wytypowania i skierowania poszczególnych inwestycji do realizacji.
Jaśniej i równiej
Tym razem Lechosław Dzierżak z komisji infrastruktury Rady Dzielnicy Dąbrowa przedstawił inwestycje przekazane podczas poprzednich konsultacji, zrelacjonował przebieg przygotowania ich realizacji oraz omówił ostatnie nowe zgłoszenia mieszkańców.
– Nowe inwestycje, przedstawione przez radnych dzielnicy opiewały na kwotę ponad 400 tys. zł – mówi L. Dzierżak. – Zaproponowaliśmy kontynuację projektu oświetlania ciemnych miejsc na dzielnicy. Tym razem ul. Rumiankowej oraz sięgaczy ul. Rdestowej przy domkach i szeregach (numery od 28 do 112). Przedyskutowane zostały również pomysły budowy chodników przy ul. Rdestowej i Szafranowej, oraz uzupełnienia chodników przy Lubczykowej, Perzowej, Poziomkowej oraz przy pętli Miętowa.
Nowe pomysły
Mieszkańcy pozytywnie ocenili przygotowane przez radnych inwestycje, jak również podzielili się swoimi pomysłami na dalszą działalność komisji infrastruktury. Lokatorzy wnioskowali między innymi o remont ul. Sojowej i Anyżowej, budowę schodów przy Łanowej oraz do Tesco, a także estetyzację niektórych części dzielnicy. Kilku z nich chciało również podyskutować o problemach komunikacyjnych miasta oraz planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Trasa Kaszubska i Obwodnica Metropolitalna).
– Rajcy nie uciekli od tych tematów – dodaje L. Dzierżak. – Przedstawili swoje opinie i poradzili, gdzie można zgłaszać swoje pomysły i uwagi dotyczące tych problemów. Natomiast pomysły, czym mogłaby się jeszcze zająć Rada Dzielnicy Dąbrowa można zgłaszać osobiście lub listownie w biurze RD (ul. Wiczlińska 33) oraz drogą mailową na adres rada.dabrowa@gdynia.pl. Działalność rady można śledzić na www.radadabrowa.pl oraz www.facebook.pl/radadabrowa.
(kod)

Przygoda na planszy

gry
Spotkania z grami planszowymi są coraz bardziej popularne                    (fot. RD Dąbrowy)

Imprezy dotyczące gier planszowych na terenie naszej dzielnicy trafiły na podatny grunt. W ubiegłym roku odbył się Pierwszy Turniej Gier Planszowych, można wypożyczyć popularne gry w bibliotece, a oprócz tego właśnie miał miejsce Dzień z Grami Planszowymi.
Przypomnijmy, że dzielnicowy turniej odbył się po raz pierwszy pod koniec listopada ubiegłego roku w stołówce Zespołu Szkół nr 14. Do tej pory na podobne zawody trzeba było jeździć do Gdańska lub do centrum Gdyni. Często były to imprezy odpłatne. Nic dziwnego, że chętnych do skorzystania z tego typu rozrywki za darmo i do tego na miejscu, nie zabrakło. Turniej był okazją do relaksu, ale i emocji sportowych nie zabrakło. Niektórzy przynieśli również swoje ulubione gry.
Dla małych i dużych
W sumie impreza przyciągnęła około 200 uczestników, którzy przez cały dzień grali nieodpłatnie w ponad 35 gier. Takiej frekwencji organizatorzy chyba się nie spodziewali. Dla mniej wtajemniczonych wolontariusze pomagali zrozumieć grę bez czytania instrukcji bądź prowadzili całą rozgrywkę. Podczas imprezy odbyły się trzy turnieje, w tym jeden dla dorosłych. Celem tego wydarzenia była integracja lokalnej społeczności oraz popularyzacja gier planszowych jako alternatywy dla spędzania czasu przed monitorem. Dlatego cieszy fakt, że przyszło tak dużo rodzin.
– Przekonaliśmy wielu rodziców, że dla nich też znajdzie się odpowiednia gra – stwierdziła Anna Grzeczka z Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Dlatego mieszkańcy po obiedzie ponownie wracali pograć w coraz to nowsze tytuły. Chciałam w sposób szczególny podziękować Młodzieżowej Radzie Dzielnicy, która pomogła przy zorganizowaniu imprezy. Młodzież brała udział w szkoleniu z części udostępnionych gier i zdobytą wiedzą wspomagała graczy podczas rozgrywek.
W oczekiwaniu na turniej
Radni dzielnicy mają nadzieję na kolejne takie imprezy na Dąbrowie. Jednak w oczekiwaniu na drugą edycję turnieju można sobie umilić czas. Już od stycznia bowiem w filii biblioteki nr 20 przy ul. Nagietkowej można wypożyczać gry planszowe. Dostępne są następujące pozycje: Dracula (od 12 lat), Agricola (od 12 lat), 7 Cudów Świata (od 10 lat), Wsiąść do pociągu: USA (od 8 lat), Carcassonne (od 8 lat), Dobble (od 6 lat), Osadnicy z Catanu (od 10 lat), Świat Dysku – Ankh Morpork! (od 12 lat) oraz Świat Dysku – Wiedźmy (od 6 lat).
Natomiast ostatnio kilkunastu graczy uczestniczyło w imprezie Dzień z Grami Planszowymi. Do bezpłatnego wypożyczenia były między innymi: Jungle Speed, Dobble, Pędzące Żółwie, Wsiąść do Pociągu Europa, Small World, Carcassone, Abalone Offboard, Kolejka, Rancho, Angry Birds Space, Zakazana wyspa, czy Okovango.

(kod)

Progi, ale gdzie?

progi
Progi na Sezamowej – potrzebne, czy nie?                                                         (fot. kod)

Problem nadmiernej prędkości na ulicach Dąbrowy regularnie gości na łamach naszej gazety. Kwestia ta jest wciąż aktualna, bowiem niebezpiecznych sytuacji na naszych uliczkach nie brakuje, a mieszkańcy zastanawiają się, kiedy dojdzie do kolejnej tragedii.
Niestety, dla wielu z mieszkańców drogowy horror to codzienność. Problem istnieje od dawna i niestety wciąż się nasila. O tym, że np. Rdestowa to niebezpieczna ulica i można tu stracić życie, nikogo nie trzeba przekonywać. O przejściach dla pieszych tutaj można pisać długo. Ten koszmar to „chleb powszedni” lokatorów okolicznych budynków oraz rodziców przyprowadzających swoje pociechy do pobliskiej szkoły podstawowej. Pomysłów na poprawę bezpieczeństwa pojawiało się wiele. Koniec końców, niewiele się zmieniło, a problem nadmiernej prędkości rozwijanej przez kierowców w tym miejscu wciąż nabiera na sile.
Noga z gazu!
Tymczasem o tragedię nietrudno. Na pasach nieopodal skrzyżowania z ul. Kameliową i Oliwkową doszło już w przeszłości do poważnego w skutkach wypadku. Także przejście przez ul. Rdestową przed Biedronką jest uważane za szczególnie niebezpieczne.
– Raz tak się zdarzyło, że dziecko w ostatniej chwili uskoczyło spod kół pędzącego samochodu i cudem uniknęło śmierci – zaalarmowała nas Czytelniczka, pani Zofia. – Samochód zwolnił przed przejściem, a potem nagle dodał gazu i gwałtownie przyspieszył. Może da się zrobić tak, by w tym miejscu powstał leżący policjant lub chociaż była non-stop obecna osoba do przeprowadzania dzieci przez jezdnię? Chyba taniej jest położyć próg zwalniający lub zatrudnić odpowiedzialnego człowieka, niż płacić odszkodowania ofiarom wypadków, czy pokrywać koszty ich leczenia?
Sezamowa bez progów
Problem ten od lat zna rada dzielnicy. Na jednej z sesji odbyła się nawet dyskusja na temat powstawania nowych progów zwalniających na Dąbrowie, połączona z analizą zgłoszeń mieszkańców oraz opinii Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Ponieważ jest to sprawa bliska każdemu mieszkańcowi, nasza redakcja także zachęcała Czytelników do zgłaszania własnych sygnałów i opinii na ten temat tego, gdzie powinni znaleźć się „leżący policjanci” oraz czy jest to skuteczny sposób walki z nadmierną prędkością.
Tymczasem radni dzielnicy podjęli konkretne działania.
– Progi spowalniające na ulicy Sezamowej chcieliśmy sfinansować z budżetu rady dzielnicy – mówi Lechosław Dzierżak z RD dąbrowy. – Jednak urzędnicy ZDiZ tłumaczyli, że jest to niemożliwe ze względu na przepisy oraz spływanie wód opadowych. Zarezerwowane środki finansowe przeznaczyliśmy zatem na budowę portierni w Zespole Szkół nr 14, której budowa już jakiś czas temu dobiegła końca.
Gdzie te „garby”?
– ZDiZ postanowił jednak postawić progi z własnych funduszy w innych miejscach, przy ulicy Nagietkowej i Lubczykowej, gdzie naszym zdaniem nie było takiej potrzeby – dodaje radny. – Co więcej, ZDiZ wcześniej wskazywał, że postawienie progów przy Nagietkowej również nie jest możliwe, a teraz sam sobie zaprzeczył.
(kod)

Na to idzie kasa…

budzet
Pieniądze zostaną wydane na wydarzenia integracyjne, jak np. turniej planszówek
(fot. RD Dąbrowy)

Mała architektura, kultura, czy integracja społeczna – na co w tym roku zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu Rady Dzielnicy Dąbrowa?
Trzeba zaznaczyć, że budżet naszej rady dzielnicy na ten rok to łącznie 118539 zł, co w przeliczeniu daje około 8 zł za każdego zameldowanego mieszkańca dzielnicy.
– Niektóre punkty budżetu są znane mieszkańcom od wielu lat – mówi Lechosław Dzierżak, radny dzielnicy Dąbrowa. – Wyścig rowerowy, biegi, festyn na Leśnej Polanie, półkolonie letnie i zimowe, czy wigilia dla ubogich to wydarzenia, które wpisały się już na stałe do budżetu. Dofinansowane będą działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz kupione nowe książki do dąbrowskiej biblioteki. Pieniądze znajdą się również na prace remontowe i zakupy sprzętów w obu szkołach.
Na tym nie koniec. W harmonogramie wydatków są ujęte również wydarzenia, które odbywają się od niedawna, ale cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Odbędzie się III edycja Amatorskiego Turnieju Ligi Siatkarskiej oraz II Turniej Gier Planszowych. Jednak są też zupełne nowości.
– Nowy budżet to też wiele nowego – potwierdza Lechosław Dzierżak. – Dla młodszych mieszkańców dzielnicy przygotowywane są nowe zajęcia teatralne, powstanie również przy Kreatywnej Świetlicy grupa Młodzieżowych Liderów, przyciągnięte na dzielnicę mają być również działania Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Dla dorosłych zorganizujemy od dawna oczekiwane Bezpłatne Kursy Samoobrony.
Ponadto nasi radni dzielnicy w budżecie na 2014 rok zarezerwowali środki finansowe na małą architekturę oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Z tych środków mają być zakupione między innymi nowe kosze na śmieci. Propozycje miejsc ustawienia koszy można zgłaszać poprzez e-mail na adres rada.dabrowa@gdynia.pl.

(kod)

Dąbrowa kulturą stoi

kultura
Aktorska para – państwo Żarneccy – są pomysłodawcami zwycięskiego projektu (fot. kod)

Mamy doskonałą wiadomość dla mieszkańców – Dąbrowa zwyciężyła w kolejnej edycji konkursu „Kultura w dzielnicy” i dostanie ponad 15 tys. zł na realizację swojego projektu.
„Warsztaty aktorskie dla młodzieży i dorosłych”, „Jazz dla najmłodszych – interaktywne koncerty dla dzieci”, „Koncerty z dedykacją – cykl imprez kulturalnych” oraz „Gdynia w kalejdoskopie historii” – te projekty będą realizowane przez gdyńskie rady dzielnic w 2014 r. w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”.
Najlepsi spośród 17
W organizowanym od 2008 roku konkursie rady dzielnic przedstawiają autorskie projekty, mające na celu integrację społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury oraz edukację kulturalną w dzielnicach. Pula nagród w tegorocznym konkursie wynosiła 125000 zł. W szranki stanęło 17 gdyńskich rad dzielnic.
– Dokonując oceny projektów komisja kierowała się m. in. atrakcyjnością zaproponowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców dzielnicy lub dzielnic, liczbą odbiorców, współpracą pomiędzy dzielnicami, nowatorskim charakterem przedsięwzięcia, długofalowymi rezultatami przedsięwzięcia, w tym wpływem na integrację mieszkańców dzielnicy – wyliczają urzędnicy.
Wysoka ocena
Komisja w składzie: Michał Guć – przewodniczący komisji, Karin Moder, Maja Wagner, Joanna Chacuk, Łukasz Wyszyński, Jolanta Klupś najwyżej oceniła cztery wnioski.
Pierwszym z nich jest Rada Dzielnicy Dąbrowa i projekt „Warsztaty aktorskie dla młodzieży i dorosłych”. Dostanie dofinansowanie w wysokości 15350 zł (wniosek zdobył 22 pkt.). Za nim uplasowały się pozostałe rady dzielnic: Grabówek/Leszczynki z projektem „Jazz dla najmłodszych – interaktywne koncerty dla dzieci” (kwota dofinansowania 40000 zł, 22 pkt.), Oksywie z projektem „Koncerty z dedykacją – cykl imprez kulturalnych” (kwota dofinansowania 23000 zł, 21 pkt.), Redłowo/Witomino-Leśniczówka/Wzg. Św. Maksymiliana z projektem „Gdynia w kalejdoskopie historii” (kwota dofinansowania 46650 zł, 12 pkt.).
Kuźnia aktorów
Dzięki wygranej w konkursie „Kultura w dzielnicy” udało się pozyskać zatem 15350 zł na organizację szkoleń z zakresu aktorstwa. Dodać przy tym należy, że pomysłodawcami szkolenia są Beata Buczek–Żarnecka i Mariusz Żarnecki, aktorzy i mieszkańcy naszej dzielnicy, którzy na co dzień są nierozłączną parą w życiu i na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. Gratulujemy!
(kod)

Wypożycz planszówkę…

planszowki

Przygoda z planszówkami na terenie naszej dzielnicy się nie kończy. Niedawno odbył się Pierwszy Turniej Gier Planszowych, a teraz można wypożyczyć popularne gry w bibliotece.
Przypomnijmy, że dzielnicowy turniej odbył się po raz pierwszy pod koniec listopada ubiegłego roku w stołówce Zespołu Szkół nr 14. Do tej pory na podobne zawody trzeba było jeździć do Gdańska lub do centrum Gdyni. Często były to imprezy odpłatne. Nic dziwnego, że chętnych do skorzystania z tego typu rozrywki za darmo i do tego na miejscu, nie zabrakło. Turniej był okazją do relaksu, ale i emocji sportowych nie zabrakło. Niektórzy przynieśli również swoje ulubione gry. W sumie impreza przyciągnęła około 200 uczestników, którzy przez cały dzień grali nieodpłatnie w ponad 35 gier.
Rodzinnie przy grze
Takiej frekwencji organizatorzy chyba się nie spodziewali. Dla mniej wtajemniczonych wolontariusze pomagali zrozumieć grę bez czytania instrukcji bądź prowadzili całą rozgrywkę. Podczas imprezy odbyły się trzy turnieje, w tym jeden dla dorosłych. Celem tego wydarzenia była integracja lokalnej społeczności oraz popularyzacja gier planszowych jako alternatywy dla spędzania czasu przed monitorem. Dlatego cieszy fakt, że przyszło tak dużo rodzin.
– Przekonaliśmy wielu rodziców, że dla nich też znajdzie się odpowiednia gra – stwierdziła Anna Grzeczka z Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Dlatego mieszkańcy po obiedzie ponownie wracali pograć w coraz to nowsze tytuły. Chciałam w sposób szczególny podziękować Młodzieżowej Radzie Dzielnicy, która pomogła przy zorganizowaniu imprezy. Młodzież brała udział w szkoleniu z części udostępnionych gier i zdobytą wiedzą wspomagała graczy podczas rozgrywek. Mam nadzieję na kolejne takie imprezy na Dąbrowie.
Popularne tytuły
Jednak w oczekiwaniu na kolejną edycję turnieju można sobie umilić czas. Już od stycznia bowiem w filii biblioteki nr 20 przy ul. Nagietkowej można wypożyczać gry planszowe. Dostępne są następujące pozycje: Dracula (od 12 lat), Agricola (od 12 lat), 7 Cudów Świata (od 10 lat), Wsiąść do pociągu: USA (od 8 lat), Carcassonne (od 8 lat), Dobble (od 6 lat), Osadnicy z Catanu (od 10 lat), Świat Dysku – Ankh Morpork! (od 12 lat) oraz Świat Dysku – Wiedźmy (od 6 lat). Zapraszamy do korzystania!
(kod)

Społeczne konsultacje

konsultacje
Problemów nie brakuje – tutaj jest nim układ uliczek osiedlowych                         (fot. kod)

Już w lutym odbędą się na terenie Dąbrowy konsultacje społeczne. Jest to znakomita okazja do wyłonienia najpilniejszych do zrealizowania inwestycji.
Nasza dzielnica wciąż boryka się z szeregiem problemów, głównie komunikacyjnych. Wiele z tych spraw wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań. Spośród najważniejszych kwestii wymienić można przede wszystkim problemy komunikacyjne przy Zespole Szkół nr 14. Sprawa jest bardzo złożona, bowiem na całokształt sytuacji składa się wiele elementów, jak np.: zwiększony ruch w godzinach porannych, brak miejsc parkingowych, zastawianie garaży sąsiadujących domów, niebezpieczeństwo dla dzieci, brak bezpośredniego dojazdu poprzez przedłużenie ulicy Lukrecjowej.
Kłopoty – chleb powszedni
Podobnie mieszkańcy często zwracają uwagę na problemy z wyjazdem z dzielnicy w godzinach porannych. Do nasilenia utrudnień o tej porze dnia przyczyniła się m. in. intensywna rozbudowa w okolicy ul. Gorczycowej, czy brak drugiej nitki ul. Nowowiczlińskiej. Do tego dochodzą problemy z organizacją ruchu – brak progów zwalniających, ograniczeń prędkości, zmiany organizacji ruchu drogowego.
Nie są to jedyne bolączki. Dąbrowianom doskwiera także ograniczona ilość terenów rekreacyjnych na terenie dzielnicy. Szczególnie daje się we znaki ograniczanie dostępu do terenów leśnych przy rzece Kaczej, brak miejsca na zorganizowane tereny rekreacyjne w okolicach ul. Miętowej, ograniczenia w zagospodarowaniu Polany Leśnej. Sytuacji nie poprawia brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wielu punktach dzielnicy.
Zgłoś problem!
Wszystko to są kwestie wymagające kompleksowego podejścia i długofalowych działań. Rada Dzielnicy podejmuje kroki, by się tymi sprawami w miarę możliwości zająć. Kilka z tych kwestii podnoszono podczas konsultacji społecznych, dzięki którym udało się wytypować najpilniejsze do zrealizowania inwestycje remontowo-budowlane.
Teraz nadarzy się kolejna okazja do zgłaszania własnych opinii i propozycji przez mieszkańców. Rada Dzielnicy Dąbrowa ogłosiła bowiem, że 19 lutego 2014 roku o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 14 (ul. Nagietkowa 73) odbędą się konsultacje społeczne dotyczące inwestycji planowanych na Dąbrowie. Będą one dotyczyły wykorzystania tegorocznego budżetu inwestycyjno-remontowego.

(kod)

Podróż w korku

sygnalizacja
Kolejne skrzyżowania są podłączane do systemu Tristar                                        (fot. kod)

Skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną wciąż przybywa i są one sukcesywnie włączane do systemu Tristar. Wydawać by się mogło, że to dobra wiadomość. Jednak nasz Czytelnik zwraca uwagę na znaczne – jego zdaniem – wydłużenie czasu podróży, spowodowane właśnie funkcjonowaniem nowego systemu.
Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni znajduje się w siedzibie ZDiZ przy ul. 10 Lutego 24 i jest częścią systemu Tristar. Jego powstanie w ubiegłym roku zakończyło drugi etap projektu „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Tristar” na terenie Gdyni, Sopotu i Gdańska.
Nowoczesnosć w każdym calu
To właśnie tutaj operatorzy zarządzają ruchem drogowym i transportem publicznym w Gdyni. W ramach wspomnianego drugiego etapu projektu, który dotyczył wyłącznie naszego miasta, w centrum zainstalowano skomplikowane i nowoczesne oprogramowanie do zarządzania ruchem oraz powstał system kamer nadzoru wizyjnego. Wybudowano również 11 km kanalizacji teletechnicznej wraz ze światłowodami oraz zmodernizowano kilkanaście gdyńskich skrzyżowań, które już włączono do systemu. Wartość prac wykonanych w tym etapie szacuje się na ponad 29 mln zł. Na tym nie koniec. W kolejnych etapach zmodernizowane zostaną i włączone do systemu kolejne 44 gdyńskie skrzyżowania. System zostanie rozbudowany o nowe moduły i funkcje, np. tablice o zmiennej treści informujące o warunkach ruchu i czasach dojazdu do wybranych punktów w Trójmieście, tablice informacji parkingowej określające ilość dostępnych miejsc do parkowania, tablice informacyjne na przystankach komunikacji zbiorowej, terminale informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, a także fotorejestratory prędkości i przejazdu na czerwonym świetle.
Kolejne skrzyżowania w systemie
Do systemu przyłączane są coraz to nowe skrzyżowania. Od początku stycznia tego roku działa np. sygnalizacja świetlna na ul. Wielkopolskiej. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej z ul. Łowicką i ul. Kowieńską w Gdyni objęła montaż latarni sygnalizacyjnych z przyciskami dla pieszych, pętli indukcyjnych w jezdni oraz kanalizacji podziemnej. Inwestycję realizowano od listopada do grudnia ubiegłego roku. Koszt budowy wyniósł prawie 600 tys. zł i został w całości pokryty z budżetu Gdyni. Skrzyżowanie do końca stycznia będzie przyłączone do systemu sterowania ruchem Tristar.
Trzeba dodać, że Tristar to partnerski projekt o charakterze metropolitalnym, realizowany przez Gdańsk, Gdynię i Sopot. System ma zrewolucjonizować poruszanie się po aglomeracji. Swoim zasięgiem obejmie ok. 150 trójmiejskich skrzyżowań. Urzędnicy liczą, że dzięki systemowi i właściwemu sterowaniu światłami samochody, zamiast stać w korkach w godzinach szczytu, będą mogły poruszać się ze stałą prędkością, co ma znacznie skrócić czas przejazdu głównymi arteriami aglomeracji.
Rzeczywistość w sznurze pojazdów
Czy tak się dzieje w rzeczywistości? Okazuje się, że zdania są podzielone. Z redakcją skontaktował się jeden z mieszkańców, który skarży się na znaczne wydłużenie czasu podróży komunikacją miejską.
– Wszystkiemu winien Tristar – mówi Janusz Pawelczyk, nasz Czytelnik. – Ci, którzy pracują lub uczą się w Gdańsku lub Sopocie i jeżdżą codziennie komunikacją miejską ul. Sopocką, wiedzą o czym mówię. Ostatnio podróż stała się o minimum pół godziny dłuższa! A korki na „serpentynie” i na głównej ulicy są przez cały dzień, nawet po godz. 18, kiedy natężenie ruchu na drogach się zmniejsza. Rozmawiałem z przewoźnikami autobusowymi, którzy potwierdzili, że występują opóźnienia. A wszystko przez system Tristar na ciągu ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej. Ostatnio korek sięgał aż do Brodwina! Wszystko było zablokowane. Czyżby w ten sposób urzędnicy ZDiZ zachęcali do podróży przez miasto, z przesiadką na SKM w Redłowie? To nielogiczne!
Czekamy na odpowiedź
Do ZdiZ skierowaliśmy pisemną prośbę o odpowiedź na sygnał, który otrzymaliśmy. Zapytaliśmy, czy do urzędników wpływały już sygnały w tej sprawie oraz, czy istnieje jakaś możliwość poprawy tej sytuacji (np. przeprogramowanie instalacji lub wybór alternatywnej drogi podróży). Czekamy na odpowiedź. O postępach w sprawie będziemy na bieżąco informowali na naszych łamach.

(kod)