Czytają najpiękniej

czytanie
Byli po prostu najlepsi…

W Szkole Podstawowej nr 20 w Gdańsku odbył się VI Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas trzecich. W tegorocznej edycji uczestnicy czytali fragmenty książki „Cudaczek Wyśmiewaczek” autorstwa Julii Duszyńskiej.
– Do konkursu przystąpiło 16 uczniów klas trzecich z ośmiu szkół województwa pomorskiego – informuje Grażyna Olesiuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 na Morenie. – Jury przyznało dwa czołowe miejsca uczniom z naszej szkoły: I miejsce zajął Adam Matczak z klasy 3c, a II miejsce – Nina Kaczor z klasy 3b.
Po prezentacji fragmentów książki uczestnicy wraz z opiekunami zaproszeni zostali na poczęstunek, nie zabrakło również wspaniałego, okazjonalnego tortu. Wszyscy cieszymy się z sukcesów uczniów. Wielkie gratulacje!
(g)

Obrady pierwszosierpniowe

posiedzenie
Konkurs na prezesa po wakacjach – zapewnia Krugły, mimo że plenum rady nie uchwaliło wniosku w tej sprawie… Fot. t

1 sierpnia o godzinie 17 rada zrobiła swoje posiedzenie, mimo że nie procesowała o żadnych pilnych sprawach. – To na złość członkom spółdzielni, aby z uwagi na 70. rocznicę Powstania Warszawskiego nie przyszli na posiedzenie i żeby wziąć za sierpień dietę, bo potem radni będą korzystać z urlopu.
– Po co zrobiono w tym dniu posiedzenie i to z błahymi tematami? – pyta retorycznie mieszkanka Moreny. – Uchwały dotyczyły tylko wykluczenia i wykreślenia członków. Sprawa mogła być rozpatrzona w innym terminie, bo przecież wykluczeni członkowie mogą się odwołać do walnego a teraz walnego nie ma. Można to było zrobić nawet w grudniu.
Powód był jeden. Chodziło o wypłacenie diet za sierpień dla członków rady i aby kancelaria zatrudniona do obsługi rady mogła wystawić fakturę, czyli za świadczenie usług, czytaj udział w trzygodzinnym posiedzeniu. Resztę miesiąca rada ma wolne, nie pracuje, więc gdyby się nie zebrała, nie byłoby diet, a kancelaria nie dostałaby pieniędzy.
Inny temat, to zaproszenie na posiedzenie rady przedstawicieli firmy: ocieplającej bloki na Morenie i prowadzącej windykacje. Po raz pierwszy bez przegłosowania wyrażenia zgody na zabranie głosu przez pozostałych członków rady. Opozycyjni do obecnej władzy na Morenie mieszkańcy uważają, że to wyraźny błąd przewodniczącego.
– Poza tym wykonawstwo robót, to domena zarządu, wchodząc w jego kompetencje, rada rozmija się ze swoimi – uważa mieszkanka. – Mówili, że 15 sierpnia kończy się im umowa z Moreną.
Mówiono też o zawiłości procesu windykacji na Morenie. Zarząd uznał, że to jego domena, dlatego przedłożył prezydium rady regulamin windykacji. Punktu tego nie umieszczono w porządku obrad. Bo rzekomo za windykacje odpowiada prezes zarządu, a nie członkowie zarządu. Dlaczego? Morena nie ma prezesa, a rada nie scedowała obowiązków prezesa na żadnego z członków zarządu.
– No i widać teraz, że Moreną rządzi rada a nie zarząd – komentuje mieszkanka.
Tymczasem mieszkanka Maria Sałata zapytała radę na piśmie, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na prezesa zarządu. Otrzymała odpowiedź od zastępcy szefa rady, Władysława Krugłego, że po wakacjach. Odpisał tak, mimo że temat nie został przegłosowany przez plenum rady.
(t)

Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna

Przetarg na budowę kolejnego odcinka linii tramwajowej

przetarg

Ogłoszono przetarg na budowę linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadania 1.2 Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B. Oferty można składać do 21 lipca. Termin zakończenia prac to 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przetarg, w imieniu Gminy Miasta Gdańska, ogłosiły Gdańskie Inwestycje Komunalne. W przetargu w 100% decyduje cena, a zadanie obejmuje: budowę dwutorowej linii tramwajowej w ulicy Bulońskiej o długości ok. 0,705 km od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów) wraz z odwodnieniem i budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów, na podstawie dokumentacji podstawowej i dokumentacji sporządzonej w ramach niniejszego zamówienia, przebudowę infrastruktury istniejącej ulicy wzdłuż realizowanej linii tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych i wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego, budowę przejazdów rowerowych i chodników, przebudowę oświetlenia, budowę linii kablowych trakcyjnych, przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, budowa elementów systemu TRISTAR i Systemu Informacji Pasażerskiej, monitoringu wizyjnego wraz z budową przewodowej transmisji danych dla infrastruktury tramwajowej. Monitorowanie pracy instalacji sterowania i ogrzewania  zwrotnic – kablem światłowodowym, rezerwę stanowić będzie radiowa transmisja danych, usunięcie kolidującej zieleni (drzewa i krzewy).

W ramach zadania także przeniesie pod nadzorem ornitologa i entomologa siedlisko pachnicy dębowej, urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców, sporządzenie sprawozdań umożliwiających Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych z przeprowadzonych prac i nadzoru wymienionych w w/w podpunktach nr 7, 8 i 9, wykonanie studium hałasu, wykonanie pomiarów drgań, pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Budowa obiektów przy przystanku PKM „Brętowo”
Zadanie obejmie budowę budynku socjalnego (wraz z zadaszeniem wspólnym dla obu budynków), budowę toalety publicznej, budowę zadaszenia dojścia od przystanku PKM Brętowo do przystanku autobusowego przy ul. Rakoczego i przebudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Bulońskiej.

(g)

Na dobrych torach…

Rozmowa z Aleksandrem Nowaczkiem, zastępcą prezesa zarządu LWSM Morena w Gdańsku

nowaczek

– Zarząd LWSM Morena podejmując uchwałę nr 227/2014 z dnia 30 maja 2014 roku stwierdził, że na podstawie wyroku Sądu Okręgowego z 13 maja 2014 roku w Walnym Zgromadzeniu nie  będą brali udziału pełnomocnicy. Ale dlaczego na Walnym Zgromadzeniu członkowie nie zostali poinformowani o treści wyroku, który „stwierdził nieistnienie uchwał Nr 3/2012 w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej LWSM Morena” w Gdańsku i 5/2012 w przedmiocie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć na docieplenie budynków mieszkalnych podjętych w dniu 16 marca 2013r. przez Walne Zgromadzenie pozwanej LWSM „Morena” w Gdańsku”? 

– Nie ma takiego wymogu prawnego, ani nawet takiej przyjętej w spółdzielni tradycji, żeby prezentować na Walnym Zgromadzeniu jakiekolwiek wyroki, a tym bardziej nieprawomocne. W opinii zarządu, jak i kancelarii prawnej BGST, którą świadczy usługi pomocy prawnej w naszej spółdzielni, wyrok był niejednoznaczny i niezrozumiały zarówno w samej sentencji, jak i w uzasadnieniu. Sąd uznał za nieistniejące dwie uchwały, ze względu na to, że w ich podejmowaniu brali udział pełnomocnicy. Według sądu – gdyby pełnomocników nie dopuszczono do udziału w Walnym Zgromadzeniu, to możliwe, że te uchwały nie zostałyby podjęte. Wyrok sądu dotyczący uchwały o zaciągnięciu kredytu nie odzwierciedla ilości głosowań, gdyż za uchwałą w sprawie kredytu głosowało tak dużo osób, ze nawet po odjęciu głosów wszystkich pełnomocników uchwała i tak zostałaby podjęta. W przypadku uchwały o wyborze Rady Nadzorczej sytuacja nie jest już tak jednoznaczna jak w przypadku kredytu, gdyż w tej sprawie odbywało się wiele głosowań.  Wyrok uznający nieistnienie tych uchwał został zaskarżony przez spółdzielnię.

– Znając już przed walnym stanowisko Sądu Okręgowego w Gdańsku dlaczego z ostrożności nie przeprowadzono nowych wyborów do Rady Nadzorczej a zdecydowano o odwoływaniu członków Rady i uzupełniono członkami z listy (którzy otrzymali więcej głosów przeciw, niż za tym aby byli w Radzie Nadzorczej). 

– Skoro wyrok jest nieprawomocny, to nie można przeprowadzić wyborów do Rady Nadzorczej, bo nie ma ku temu podstaw prawnych. Nie istnieje taka droga prawna jak przeprowadzanie wyborów „z ostrożności”. Dopiero jeżeli uprawomocni się wyrok w sprawie uznania za nieistniejącą uchwały o wyborze Rady Nadzorczej z 2013r., po rozpatrzeniu apelacji, to wówczas zarząd będzie zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uzupełnianie członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca br. odbywało się zgodnie z zapisami statutu i nie można tego było zrobić inaczej. Dopiero zmiany uchwalone w dniu 28 czerwca br. pozwalają na dokonywanie wyborów uzupełniających, zamiast uzupełniania składu rady kolejnymi osobami z listy. Mam nadzieję, że KRS szybko zarejestruje nam tegoroczne zmian przyjęte przez Walne Zgromadzenie, gdyż kierują one naszą spółdzielnię na dobre tory.

– Jakie to wywoła skutki prawne w momencie, gdy wyrok się uprawomocni?

– W momencie uprawomocnienia się wyroku o wyborze Rady Nadzorczej z 2013r. – obecna Rada Nadzorcza przestanie istnieć, jak również stracą moc wszelkie podjęte przez nią uchwały. W takim przypadku zarząd (o ile będzie w obecnym składzie) będzie zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu wyboru Rady Nadzorczej. Nowo wybrana Rada Nadzorcza będzie musiała podjąć decyzję, czy konwaliduje uchwały podjęte przez poprzedników, czy też nie. Praktyka jest taka, że nowy organ konwaliduje akty prawne ustanowione przez organ objęty wadą prawną (w tym przypadku – organ nieistniejący, nie mający zdolności do czynności prawnych zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej). W przeciwnym przypadku wywołałoby to olbrzymie zamieszanie w spółdzielni, co nie służyłoby nikomu. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, to nie można i tego wykluczyć. O ile dobrze pamiętam w 2006 roku była podobna sytuacja, sąd unieważnił wybór członków Rady Nadzorczej, spółdzielnia wówczas szybko przeprowadziła nowe wybory.

– Dziękuję za rozmowę.

Laureaci konkursu

Akademia Gdańskich Lwiątek

 lwiatka

Podsumowaniem całorocznych zajęć w Akademii Gdańskich Lwiątek jest konkurs plastyczny, odbywający się w poszczególnych kategoriach wiekowych. W tym roku klasy pierwsze realizowały pracę pt. „Kamieniczka Gdańska” i w tej kategorii II miejsce zajęli „studenci” akademii z klasy 1 c pod opieką Doroty Krawczuk.

Klasy drugie wykonywały „Herb Gdańska” i najpiękniejszy okazał się ten wykonany przez twórców z klasy 2 b pod kierunkiem Andżeliki Rożnowskiej. Prace można było podziwiać w Galerii Przymorze, w której również odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Dorota Krawczuk i Andżelika Rożnowska wszystkim uczniom serdecznie gratulują. A my dołączamy się do tych gratulacji.

(tg)

Pięć razy na „tak”

wnioski
Myśliwska, gdzie czas się zatrzymał… Fot. t
Na XXVII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo podjęła uchwałę, w której poparła pięć następujących wniosków.
Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105. Przystosowanie obecnych terenów zielonych /zdewastowane i rozjeżdżone – na krótkotrwałe miejsca postojowe dla beneficjentów przychodni Morena. Budowa – remont chodnika od przejścia dla pieszych z terenu przychodni do parkingu na tyłach przychodni. Ul. Jaśkowa Dolina 105. Kwota: 90 000 zł.
Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku. Projekt zakłada uporządkowanie terenu, który obecnie jest wykorzystywany przez klientów Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ za „dziki” parking. Oprócz uporządkowania terenu projekt przewiduje stworzenie przy stawie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowo-spacerowego (ścieżki spacerowe, ławki i inne elementy małej architektury, plac zabaw itp.). Projekt jest więc szansą na stworzenie w okolicy ul. Piekarniczej pierwszego miejsca o takim charakterze, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy. Szacunkowa kwota realizacji pierwszego etapu projektu wynosi 335 tys. zł. Ze szczegółami projektu można zapoznać się na www.StawPiekarnicza.pl i profilu Facebook: „stawpiekarnicza.pl”.
Boisko plażowej piłki siatkowej. Wnioskowane zadanie zakłada budowę boiska piłki siatkowej plażowej. W ramach zadania należy wykonać wymianę gruntu na piasek plażowy w obrębie placu gry, wykonanie obrysu placu gry z materiałów naturalnych np. drewna, wykonanie obrysu boiska za pomocą taśm, wykonanie słupków do zamocowania siatki, zainstalowanie siatki.
Piecki-Migowo – ul. Wyrobka. Kwota: 60 000 zł.
Remont chodnika całości ulicy Piecewskiej. Remont ten ma polegać na usunięciu płyt betonowych i zniszczonych, starych płytek chodnikowych oraz położeniu na ich miejscu nowych płytek chodnikowych. W rezultacie nastąpi modernizacja chodnika na całej długości ulicy Piecewskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa i wyglądu estetycznego. Mamy nadzieję, że uruchomienie tego projektu przyczyni się do przyspieszenia także remontu samej nawierzchni tej ulicy, na co mieszkańcy czekają już długo. Niemal wszyscy to wiemy. Ulica Piecewska, tzn. stan w jakim się znajduje, obok Myśliwskiej to jedna z największych bolączek naszej dzielnicy. Zbudowana ok. 1980 roku wraz z powstającym wówczas osiedlem stanowiła obliczone na krótki czas prowizorium. I to „prowizorium” z betonowymi płytami, położonymi na błotnistym terenie obsługuje nas po dziś dzień. Niestety, przy wszystkich nawet ładnych, wzbogacających inwestycjach – jak chociażby nowe osiedle przy ulicy Piecewskiej – nic nie jest w stanie przesłonić dysfunkcjonalności, zagrożenia dla kierowców i pojazdów oraz szpetoty zarówno stanu jezdni jak i chodnika. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że jak uzyskamy pieniądze na nowy chodnik, to i wreszcie przeprowadzona zostanie modernizacja jezdni.
Szacowany koszt projektu: 500 000 zł.
Budowa dużej wiaty na przystanku ZKM Wołkowyska przy ulicy Myśliwskiej w Gdańsku. Projekt budowy nowej wiaty wraz z wiatrołapami na przystanku Wołkowyska przy ul. Myśliwskiej jest zasadny, gdyż rozwiązany byłby problem uciążliwości oczekiwania na autobusy linii 127 i 130 jadące w kierunku Gdańska, z którego codziennie wsiada od 600 do 800 osób. Pod wiatą mogłoby znaleźć schronienie 8/12 osób szczególnie kiedy pada deszcz lub śnieg i wieje wiatr. Piecki-Migowo; przystanek Wołkowyska przy ul. Myśliwskiej w kierunku Gdańska Kwota: 22 000 zł.
Co dla Piecek Migowa?
Są już wyniki głosowania nad projektami w pilotażowym projekcie Budżet Obywatelski.
Trzeci Okręg Konsultacyjny – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki
1 934 + 7 = 1941 głosów, nr 15, 499 200 zł – Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27
1 885 głosów, nr 14, 90 000 zł – Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105
1 854 głosów, nr 19, 500 000 zł – Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo
1 574 głosów, nr 30, 500 000 zł – Opracowanie dokumentacji – Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom.
Łącznie 1 589 200 zł.
(t)

Aktywna majówka?

siłownie
Ćwiczenie pod chmurką staje się popularne… Fot. t
Są bezpłatne i dostępne zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak też dla osób starszych. W Gdańsku działa już 30 siłowni zewnętrznych, a w bieżącym roku pojawić się ma kilkanaście kolejnych.
Siłownie zewnętrzne cieszą się coraz większą popularnością i coraz częściej stają się uzupełnieniem placów zabaw dla dzieci, parków i skwerów. Nic dziwnego – ćwiczenia na tych urządzeniach są łatwe, przyjemne i dostępne dla każdego, a jednocześnie dają możliwość dbania o siły witalne, kondycję i sylwetkę. Pozwalają również znakomicie się zrelaksować i odstresować.
Z darmowych siłowni zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania można skorzystać w dowolnej, dogodnej chwili – nawet wracając z pracy, czy z zakupów. Można też zaplanować bardziej skomplikowany trening, np. odwiedzając po kolei kilka tego typu obiektów w okolicy. A ćwiczenia na urządzeniach połączyć z bieganiem, albo jazdą na rowerze.
Z siłowni zewnętrznych korzystają osoby młode, chcące po prostu poćwiczyć. Jednak równie dużym zainteresowaniem ćwiczenia na zewnętrznych urządzeniach cieszą się wśród seniorów, którzy często nie mają motywacji lub śmiałości, by wybrać się na normalną siłownię. Możliwość spróbowania ćwiczeń na przyrządach siłowych za darmo, np. w parku, to dla nich nowość, ale też szansa na poprawę swojej kondycji fizycznej.
W Gdańsku działa już trzydzieści siłowni pod chmurką. Można je znaleźć w pasie nadmorskim, w sąsiedztwie zbiorników retencyjnych, a także na osiedlowych zieleńcach i skwerach. Tylko w ubiegłym – 2013 roku na realizacje siłowni (z inicjatywy Rad Osiedli i Dzielnic oraz z budżetu miasta) przeznaczono pół miliona złotych. W bieżącym roku planowany jest montaż kilkunastu kolejnych (m.in. w Brzeźnie, Nowym Pocie, na Przeróbce, Olszynce i Stogach.
Zapraszamy do korzystania z zewnętrznych siłowni. na terenie rekreacyjnym przy Zbiorniku Wileńska.
Na Morenie siłownie pod chmurką znajdują się przy ul. Wyrobka 2 i Orańska 2 od strony balkonów. W sąsiedztwie natomiast, na Chełmie, siłownie zlokalizowane zostały przy zbiorniku retencyjnym Augustowska i na terenie zieleni przy ul. Buczka. Warto z nich korzystać. Nie tylko majowo…
(t)

Szkoła imienia Zaruskiego dumna…

zaruski
Wspólna żeglarska wyprawa na to wyjątkowe hanzeatyckie wydarzenie Fot. t
To także wielkie święto dla szkoły z Moreny imienia Zaruskiego. Do 28 maja 2014 roku jacht „Generał Zaruski” jako flagowa jednostka Miasta Gdańska uczestniczy w festiwalu z okazji 34 Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Lubece. To dobra okazja by w gościnę do niemieckich przyjaciół, udała się delegacją polskich Miast Hanzeatyckich. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gdańska. Miasto Gdańsk zaproponowało udział w tej wyprawie Młodzieży z Polskich Miast Hanzeatyckich.
13 Polskich Miast Hanzeatyckich zgłosiło swoich reprezentantów, którzy zostali w swoich miastach wyłonieni w formie rożnego rodzaju konkursów dedykowanych Hanzie i tematyce morskiej. W rejsie wspólnie z młodzieżą z Gdańska weźmie udział zastępca prezydenta Gdańska, Wiesław Bielawski. W Lubece będzie reprezentował Miasto Gdansk podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Miast Hanzeatyckich.
Wypłynięcie jachtu z Gdańska odbyło się 18 maja. Wspólna żeglarska wyprawa na to wyjątkowe hanzeatyckie wydarzenie na pokładzie historycznego żaglowca, będzie miała niezapomniany charakter i symbolikę. Młodzież po przypłynięciu do Lubeki weźmie udział w programie przygotowanym dla „Młodej Hanzy” wspólnie z młodzieżą z 16 krajów Europy. Będzie więc swoistą polską reprezentacją. Mamy nadzieję, że ten wspólny rejs zapoczątkuje szerszą współpracę młodzieży z całego Związku Hanzy i przyczyni się do realizacji wspólnych projektów o tematyce morskiej.
Gdansk w Lubece będzie miał również swoje stoisko promocyjne na „Jarmarku Hanzy”. Przedstawiciele Gdańska będą reprezentować Gdansk w projektach kulturalnych i muzycznych.
Artysta Mateusz Pęk zaprezentuje swoje prace w Centrum Kultury Św. Anny w ramach projektu HanseArtWorks.
Na Zjazd w Lubece przyjadą przedstawiciele ponad 120 miast z 16 krajów Europy. W uroczystości otwarcia weźmie udział Prezydent Niemiec Joachim Gauck.
Jacht „Generał Zaruski”
Po niemal 4 latach żmudnego procesu rewitalizacji, 30 października 2012 roku, w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, podniesiono banderę na STS Generał Zaruski, który następnie wpłynął dumnie na Motławę na czele żeglarskiej parady, witany przez tysiące gdańskich gimnazjalistów, mieszkańców miasta i turystów. W ten sposób dokonało się dzieło ratowania tej zasłużonej jednostki.
Ale to już historia, bo jacht ma za sobą pierwszy po odbudowie sezon żeglarski. Spisał się w nim świetnie, a w czasie kilkunastu rejsów pełnomorskich i wielu krótszych wypraw na Zatokę Gdańską, przez jego pokład przewinęły się setki młodych żeglarzy, zarówno z Polski jak i z Europy. Uczestniczyliśmy m.in. w regatach The Tall Ships Races, zlocie „Baltic Sail” w Gdańsku i „Hanse Sail” w Rostocku.
STS Generał Zaruski jest ostatnią istniejącą jednostką tego typu w Polsce i jedną z niewielu w Europie, a jego znaczenie dla polskiego żeglarstwa, ogromne. Drewniany, tradycyjny, kecz gaflowy, z inicjatywy generała Mariusza Zaruskiego, został zbudowany w Szwecji w 1939 r. za pieniądze pochodzące ze składek członków Ligi Morskiej i Kolonialnej. Jacht miał być pierwszą z serii dziesięciu bliźniaczych jednostek stanowiących polską flotę edukacji żeglarskiej. Ambitne plany przerwał jednak wybuch II wojny światowej. W styczniu 1946 roku została sprowadzona do Polski i przez prawie 60 lat morskiej służby przez jej pokład przewinęły się tysiące młodych żeglarzy, a wśród nich takie znakomitości jak Teliga, Baranowski, Pieńkawa czy Paszke. Od 2003 r. ten piękny, historyczny żaglowiec stał bezczynnie i popadał w ruinę. Dopuszczenie do bezpowrotnej straty tego zabytkowego żaglowca byłoby niewybaczalnym zaniechaniem, sprzeniewierzeniem się pamięci generała Mariusza Zaruskiego i jego bogatego dorobku życiowego.
W listopadzie 2008 roku wołającym o ratunek żaglowcem zainteresowały się władze Miasta Gdańska. Po uzyskaniu ekspertyzy Polskiego Rejestru Statków, że jacht nadaje się do odbudowy, odkupiły jednostkę i uruchomiły program jej rewitalizacji.
Projekt ratowania „Generała Zaruskiego” spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem społecznym i życzliwym zainteresowaniem mediów. Wspierają go też niekwestionowane autorytety: kpt. Krzysztof Baranowski, polarnik Marek Kamiński i żeglarski mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz.
Po przywróceniu do eksploatacji STS Generał Zaruski ponownie służy wychowaniu i edukacji morskiej młodzieży.

(tg)

Przeciwko odstąpieniu od budowy kładki

kładka
Nie wiadomo dlaczego inwestor odstąpił od budowy kładki dla pieszych…
Zarząd Dzielnicy Piecki Migowo wystosował petycję do Prezydenta Gdańska przeciwko rezygnacji z budowy kładki dla pieszych nad ul. Rakoczego w ciągu ul. Dolne Migowo, Dolne Młyny.
– Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo zgłasza w imieniu mieszkańców zdecydowany sprzeciw w sprawie odstąpienia przez gminę od budowy kładki dla pieszych nad ul. Rakoczego w ciągu ul. Dolne Migowo i Dolne Młyny przy przystanku PKM „BRĘTOWO”. Zarząd wnioskuje o wyjaśnienie na jakiej podstawie została ta decyzja podjęta i kto personalnie za nią odpowiada.
Zarząd Dzielnicy uczestniczył w spotkaniach i konsultacjach przeprowadzonych w roku 2011 i 2012 podczas których nie była poruszona kwestia odstąpienia od budowy tej potrzebnej kładki. Zarząd proponuje spotkanie zainteresowanych stron w siedzibie Rady Dzielnicy Piecki-Migowo lub w innym uzgodnionym miejscu w terminie. Zarząd Dzielnicy oczekuje natychmiastowych działań w tej sprawie i pisemnych wyjaśnień.
Zarząd oczekuje również wyjaśnień na piśmie.
(t)

Recepcja, czyli bliżej mieszkańca

recepcja
Tu mieszkaniec uzyska pomoc i niezbędne informacje… Fot. TG

Podobnie jak w Administracji nr I przy ul. Piecewskiej 20 z początkiem obecnego roku zmieniono sposób obsługi mieszkańców w budynku zarządu LWSM Morena przy ul. Migowskiej. Oczekiwania ze strony mieszkańców były w tym zakresie formułowane od dłuższego czasu. Celem tej zmiany jest poprawa obsługi naszych mieszkańców.
– Obecna organizacja obsługi ułatwi poruszanie się w budynku przy Migowskiej i docelowo powinna usprawnić szybkość i jakość obsługi osób przychodzących załatwić swoje problemy – mówi Eugeniusz Głogowski, prezes zarządu. – Szczególnie jak wszystkie podstawowe działy merytoryczne obsługujące mieszkańców będą znajdować się na parterze. Rozwiązanie podstawowych spraw w jednym miejscu ma istotne znaczenie głównie dla osób o sędziwym wieku, rodzicach z małymi dziećmi, itp. Zakończy to bowiem zbędne chodzenie po schodach czy szukanie odpowiedniej komórki organizacyjnej, aby załatwić swoją sprawę.
Zadaniem pracujących tam osób jest również udzielanie informacji, przekazywanie druków do wypełnienia, które wcześniej znajdowały się w różnych miejscach i pomieszczeniach. Ten sposób obsługi ułatwia również rozmowę o problemach spółdzielni i w jednym miejscu skupia pracowników, którzy powinni udzielić informacji, w jaki sposób i gdzie należy dalej załatwić sprawy nie rozwiązane. Docelowo w tym miejscu będzie możliwe stworzenie kompleksowej bazy danych, a zatrudniony pracownik podczas każdego kontaktu z mieszkańcem przekaże informacje o zakresie i terminie zgłoszonych wcześniej spraw do załatwienia.
Do szczegółowych zadań pracowników tam zatrudnionych należy: udzielanie informacji o sposobie, terminach załatwiania spraw w spółdzielni, informowaniu o pracownikach odpowiedzialnych za konkretne zagadnienia tematyczne, przyjmowanie zgłoszeń i kierowanie ich trybem wewnętrznym do realizacji przez wybrane komórki organizacyjne spółdzielni (elektroniczna rejestracja, elektroniczny obieg – nadanie indywidualnego nr sprawy), wydawanie wzorów wniosków dotyczących np. wymiany okien czy wymiany grzejników itp., nadanie obiegu sprawom – określanie priorytetu, terminu, wskazywanie działu odpowiedzialnego za załatwienie danej sprawy czy ewentualnie konkretnego pracownika, monitoring terminowości wykonania tych spraw, informowanie o ofercie Domu Kultury, udostępnianie regulaminów, wydawanie specyfikacji przetargowych, itp.
Stworzenie nowego sposobu obsługi mieszkańców nie spowodowało zatrudnienia nowych pracowników, nastąpiły przesunięcia pracownicze pomiędzy poszczególnymi działami spółdzielni.
(tg)